11/2/18

Σαράντα τουλάχιστον συνεδριάσεις και συναντήσεις θα κάνουν οι Σ.Δ των Δημοτικών και χωρίς τον Δ/ντή πολλές φορέςΣαράντα τουλάχιστον συνεδριάσεις  και συναντήσεις το σχολικό έτος, που έχει 170 διδακτικές ημέρες περίπου, θα πρέπει να πραγματοποιούν από 13.15 έως 14.00 οι Σύλλογοι Διδασκόντων  των Δημοτικών Σχολείων. Ο χρόνος των συνεδριάσεων  υπολογίζεται στην καλύτερη περίπτωση 35 λεπτά, δηλαδή μετά το τέλος της εφημερίας 13.25 έως 14.00. Σε έναν Σύλλογο Διδασκόντων 12 μελών ο χρόνος τοποθετήσεων και απόφασης  θα είναι περίπου 3 λεπτά για κάθε μέλος, χρόνος που μπορεί να είναι σχεδόν μηδενικός σε περιπτώσεις Συλλόγων με διπλάσια μέλη.    

Από τις συνεδριάσεις αυτές θα απουσιάζουν υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί για σχολικά γεύματα ή  σίτιση. Επίσης στις συνεδριάσεις αυτές κάποια μέλη  θα είναι κάθε φορά διαφορετικά. Πιθανά θα απουσιάζει και ο Διευθυντής του σχολείου αν έχει αναλάβει πρωινή ζώνη και το ωράριό του υποχρεωτικά είναι μέχρι τις 13.15

Στις παραπάνω συνεδριάσεις δεν έχουν υπολογιστεί καθόλου οι έκτακτες όπως: ΟΔΠ, μνημόνια ενεργειών για τη διαχείριση κινδύνων, ομάδες εργασίας για την αυτοαξιολόγηση και άλλες πολλές που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς αλλά και ο αριθμός των συνεδριάσεων που μετατίθενται για άλλη μέρα λόγω έλλειψης χρόνου.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τον ελάχιστο αριθμό συνεδριάσεων του Σ.Δ καθώς και  συναντήσεων των εκπαιδευτικών  που προβλέπεται από το ΠΔ 79/2017 και από το σχέδιο για τις νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου.

Σχεδιασμός του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας. (9 συνεδριάσεις)
Ο Σ.Δ συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα για την αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων αρμοδιότητάς του και για να φέρει σε πέρας τον προγραμματισμό, τη διαμορφωτική και τελική αποτίμηση της δράσης του μέσα από συλλογικές και συνεργατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

 Ομάδες Σχολείων(3 συνεδριάσεις)
Οι εκπρόσωποι των σχολικών ομάδων της συνεργαζόμενης Ομάδας Σχολείων πραγματοποιούν κοινές συσκέψεις τουλάχιστον τρεις (3) φορές στη διάρκεια του σχολικού έτους, κατά τις οποίες ανταλλάσσονται ιδέες, προτάσεις, προβληματισμοί γύρω από την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων για την επίλυση παιδαγωγικών ζητημάτων.  

Παιδαγωγικές συναντήσεις (3 συναντήσεις)
Οι εκπαιδευτικοί πραγματοποιούν παιδαγωγικές συναντήσεις σχετικά με θέματα αγωγής και προόδου των μαθητών με πρωτοβουλία και ευθύνη του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου του σχολείου  Οι παιδαγωγικές συναντήσεις για θέματα αγωγής και προόδου των μαθητών πραγματοποιούνται υποχρεωτικά ανά τρίμηνο και όποτε κρίνεται αναγκαίο από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του σχολείου ή/και τον Σύλλογο Διδασκόντων εκτός διδακτικού και εντός του εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών.   

Ενημέρωση για θέματα αγωγής και προόδου των μαθητών( 9 συναντήσεις)

Α) μία φορά τουλάχιστον τον μήνα, σε προκαθορισμένη από τον εκπαιδευτικό του τμήματος ημέρα και ώρα, μετά τη λήξη των μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος και εντός του εργασιακού ωραρίου.   


Τακτικές Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων  ( 5 συνεδριάσεις)

1. Οι τακτικές συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων πραγματοποιούνται ύστερα από πρόσκληση του προέδρου:
α) πριν από την έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (1-11 Σεπτεμβρίου)
β) στο τέλος κάθε τριμήνου,
γ) μετά τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (15- 21 Ιουνίου)
Πέραν αυτών των τακτικών συνεδριάσεων ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδριάζει έκτακτα ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου του σχολείου ή ύστερα από γραπτή αίτηση προς τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του σχολείου τουλάχιστον από το ένα τρίτο (1/3) των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων.
2. Η συμμετοχή του διδακτικού προσωπικού στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων είναι υποχρεωτική και η απουσία μέλους πρέπει να δικαιολογείται επαρκώς.
3. Οι συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων πραγματοποιούνται εντός εργασιακού και εκτός διδακτικού ωραρίου.

Τακτικές Συνεδριάσεις   Σχολικού Συμβουλίου ( 3 συνεδριάσεις)
Οι συνεδριάσεις του Σχολικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται τακτικά τρεις (3) φορές τον χρόνο και έκτακτα, όποτε το ζητήσει ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος του σχολείου ή δύο τουλάχιστον φορείς, που μετέχουν στο Σχολικό Συμβούλιο  

Συνεδριάσεις για σχολικές δράσεις(3 συνεδριάσεις)
Οι σχολικές δράσεις  εντάσσονται στον ετήσιο ή στον τριμηνιαίο προγραμματισμό που κάνει το κάθε σχολείο, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. 


Επιμορφωτικές δράσεις με τον Σχολικό Σύμβουλο (2 συναντήσεις)
  Με απόφαση του Σχολικού Συμβούλου και χωρίς να απαιτείται άδεια άλλης αρχής μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι δύο (2) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο ανά τάξη, για την πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων. Στα επιμορφωτικά αυτά σεμινάρια και ημερίδες συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι εκπαιδευτικοί της περιφέρειας ή ομάδες εκπαιδευτικών κατά σχολεία ή τάξεις σύμφωνα με τις προβλέψεις του εδαφίου στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167).

Συνεδριάσεις για επισκέψεις- εκδρομές (περίπου 10 το σχολικό έτος)


Δεν υπάρχουν σχόλια: