12/1/18

Ενημερωτικό για τρία βασικά θέματα της εκπαιδευτικής επικαιρότητας (Λιόντος Βασίλειος)

2ο Ενημερωτικό Ιανουαρίου 2018 του Λιόντου Βασιλείου, αιρετού στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων

Λιόντος Βασίλειος
Αιρετός στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων με τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.
Δάσκαλος Αγγλικών στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μετσόβου
Τηλέφωνο 6946260184
Ιωάννινα, 12.01.2018
2ο Ενημερωτικό Ιανουαρίου 2018
Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συναδέλφισσες,
Με το παρόν ενημερωτικό θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα εξής θέματα:

1. Εορτή των Τριών Ιεραρχών

            Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και  Θρησκευμάτων για την «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις» στην παράγραφο 3 του Άρθρου 26, αναφορικά με την εορτή των Τριών Ιεραρχών προβλέπονται τα παρακάτω: Η περίπτ. ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109, διόρθ. σφάλμ. Α΄112) αντικαθίσταται ως εξής: «ια) την εορτή των Τριών Ιεραρχών, την ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας του σχολείου και την ημέρα της τοπικής εθνικής εορτής.» Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από την 30ή-1-2018.
β) Καταργείται η περίπτ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017. Η οποία έχει ως εξής: «δ) στις 30 Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών. Σε περίπτωση που η 30η Ιανουαρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εορταστικές εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα την προηγούμενη Παρασκευή.»
                Στην Ατιολογική έκθεση αναφέρεται ότι: Με την παρ. 3 ορίζεται ότι η εορτή των Τριών Ιεραρχών αποτελεί ημέρα αργίας για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παράλληλα, καταργείται η περίπτ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109, διόρθ. σφάλμ. Α΄112) η οποία όριζε ότι στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά την ημέρα αυτή πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις, σε αντίθεση με την περίπτ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 104/1979 (Α΄ 23) που ορίζει ρητά ότι η ίδια ημέρα αποτελεί ημέρα αργίας για τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Συνεπώς, εφεξής σύμφωνα με το σχέδιο νόμου προβλέπεται ότι τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία δεν θα λειτουργούν ούτε στην εορτή των Τριών Ιεραρχών (πέραν των εορτών που ήδη προβλέπονται). Φαίνεται επίσης ότι  ηισχύς των προαναφερόμενων αρχίζει από την 30ή-1-2018.
Ασφαλώς και πρόκειται για διάταξη η οποία μόνο ερωτηματικά προκαλεί ιδιαίτερα για τη χρονική στιγμή κατά την οποία έρχεται προς ψήφιση, αλλά και με το δεδομένο ότι μόλις πρόσφατα τέθηκε σε ισχύ το νέο ΠΔ 79/2017.

2. 30ωρο – υποχρεωτική παραμονή των εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα

            Στο πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για το κλείσιμο της γ’ αξιολόγησης που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής στο άρθρο 245 προβλέπεται η υποχρεωτική παραμονή των εκπαιδευτικών στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή 30 ώρες την εβδομάδα και με την επιφύλαξη της παρ. 2 του Κεφ. ΣΤ του άρθρου 11, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών  που ανατίθενται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου και συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως η προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και των εργαστηριακών ασκήσεων, η διόρθωση εργασιών και διαγωνισμάτων, η καταχώρηση- ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η επικοινωνία με δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, η συνεργασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή που διδάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα, οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών, η επίβλεψη σχολικών γευμάτων, η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, η τήρηση βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Με την επιφύλαξη της περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 2721/1999 (Α΄ 112), από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσεται ο γονέας παιδιού μέχρι δύο ετών.»
·               Ουσιαστικά πρόκειται για εμπλουτισμό των ενδεικτικών απαριθμήσεων των υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, αφού στο ν.1566/1985 γινόταν αναφορά σε προσφορά έργου που συνδέεται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου και εκτέλεση διοικητικών εργασιών.
·               Στο ν.1566/1985 προβλέπονταν επίσης η υποχρεωτική παραμονή των εκπαιδευτικών στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή 30 ώρες την εβδομάδα. Άρα για ποιο λόγο να γίνεται εκ νέου αναφορά στο πολυνομοσχέδιο;
·               Στο προηγούμενο ενημερωτικό μου ανέφερα: “Κάποιοι πίσω από αυτό διαβλέπουν αύξηση διδακτικού ωραρίου μέσα στο καλοκαίρι, αλλά και παραμονή των εκπαιδευτικών στο σχολείο μέχρι τις 14:00 ώστε να υλοποιούν και το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων.” Έχω ήδη επιβεβαιωθεί ως προς το δεύτερο (επίβλεψη σχολικών γευμάτων). Εύχομαι τουλάχιστον να διαψευστώ ως προς το πρώτο. Θεωρώ ωστόσο πως η υποχρεωτική παραμονή των εκπαιδευτικών στο σχολείο μέχρι τις 14:00 ουσιαστικά και αποχαρακτηρίζει την ώρα της σίτισης ως διδακτικής, αφού τα σχολικά γεύματα θα συμπίπτουν χρονικά με την ώρα της σίτισης στο ολοήμερο.   

3. Συγχωνεύσεις  σχολικών μονάδων

            Στο πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για το κλείσιμο της γ’ αξιολόγησης που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής στο άρθρο 246 γίνεται λόγος για τις συγχωνεύσεις των σχολικών μονάδων και μόνο, και όχι για προαγωγές, με στόχο την ορθολογικότερη οργάνωση των σχολικών μονάδων προς όφελος των μαθητών. Αφού αναφέρονται διάφορες παράμετροι πάνω στις οποίες θα πρέπει αυτές να λάβουν χώρα, στέκομαι μόνο σε μία: στην οργανικότητα που πρέπει να ληφθεί υπόψη προκειμένου για Σχολικές Μονάδες της Π.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 1566/1985 (άρθρο 4, παράγραφος 6). Ας δούμε τι προβλέπει:
Η   οργανικότητα   των   δημοτικών   σχολείων προσδιορίζεται   από   την   αναλογία   είκοσι   πέντε   (25) μαθητών  προς   ένα   (1)   δάσκαλο   για   τα   μονοθέσια   και διθέσια και για τα λοιπά τριάντα (30) μαθητών προς ένα (1) δάσκαλο, ως εξής:
Μαθητές              Δάσκαλοι          Οργανικότητα 
10 έως 25                1                      Μονοθέσιο       
26 έως 50                2                     Διθέσιο
51 έως 90                3                     Τριθέσιο
91 έως 120              4                     Τετραθέσιο
121 έως 150            5                     Πενταθέσιο
151 έως 180            6                     Εξαθέσιο
181 έως 210            7                     Επταθέσιο
211 έως 240            8                     Οκταθέσιο
241 έως 270            9                     Εννεαθέσιο
271 έως 300           10                    Δεκαθέσιο
301 έως 330           11                    Ενδεκαθέσιο
331 έως 360           12                    Δωδεκαθέσιο
Αφήνω τις όποιες σκέψεις και τα όποια σχόλια στον καθένα και στην καθεμία από εσάς……. 
    4. Απόφαση τοποθέτησης Διευθυντή σε κενούμενη θέση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ιωαννίνων
Το Διευρυμένο ΠΥΣΠΕ της Τετάρτης 10.01.2018 κατέληξε σε πρόταση τοποθέτησης Διευθυντή (από τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα) για το ΔΣ Λογγάδων η οποία και απεστάλη για κύρωση προς την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου.

5. ΔΟΕ: Κήρυξη 3ωρης διευκολυντικής στάσης εργασίας ενάντια στην ψήφιση των μέτρων της τρίτης αξιολόγησης-Συγκέντρωση διαμαρτυρίας
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκτιμώντας την ανάγκη της ευρείας και δυναμικής συμμετοχής των εκπαιδευτικών στις κινητοποιήσεις που έχει αποφασίσει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κατά την ημέρα ψήφισης των μέτρων της τρίτης αξιολόγησης από τη Βουλή, αποφάσισε την κήρυξη 3ωρης διευκολυντικής στάσης εργασίας επιπλέον της στάσης εργασίας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ιωαννίνων καλεί τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργιακή συγκέντρωση του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Ιωαννίνων τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 στις 12:30 μμ στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία.


Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Λιόντος Βασίλειος
Αιρετός στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων 

Δεν υπάρχουν σχόλια: