18/12/17

2ο Πανελλήνιο επιστημονικό Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Διά Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία

Πρόσκληση υποβολής εργασιών στο 2ο Πανελλήνιο επιστημονικό Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Διά Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία

Λαμία 28-29-30 Σεπτεμβρίου 2018

Η θεματολογία του Συνεδρίου καλύπτει τις οικονομικές διαστάσεις των τομέων της Εκπαίδευσης, της Διά Βίου Μάθησης, της Έρευνας, των Νέων Τεχνολογιών, της Καινοτομίας και τις σχέσεις τους με την οικονομία.
Ενδεικτικά, αναφέρονται τα ακόλουθα θέματα:
 Οικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων στην Εκπαίδευση, τη Διά Βίου Μάθηση, την Έρευνα, τις Νέες Τεχνολογίες και την Καινοτομία.
 Οικονομική Αξιολόγηση μέτρων Δημόσιας Πολιτικής στην Εκπαίδευση, τη Διά Βίου Μάθηση, την Έρευνα, τις Νέες Τεχνολογίες και την Καινοτομία.
 Κόστος, Δαπάνες, Χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης, της Διά Βίου Μάθησης, της Έρευνας, των Νέων Τεχνολογιών και της Καινοτομίας.
 Οφέλη (Αγοραία και μη Αγοραία), Εξωτερικότητες, Διαχυτικά Αποτελέσματα.
 Αποδοτικότητα, Αποτελεσματικότητα και Παραγωγικότητα των Μονάδων Εκπαίδευσης, Διά Βίου Μάθησης, Έρευνας και Καινοτομίας.
 Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Αγορά Εργασίας.
 Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Παραγωγικότητα, Οικονομική Μεγέθυνση - Ανάπτυξη και Διανομή Εισοδήματος.
 Διαρροή Ανθρώπινου Κεφαλαίου, Υπέρ-Εκπαίδευση, Υπό-Εκπαίδευση.
 Συγκριτικές Αξιολογήσεις της Ελλάδας με Χώρες της Ευρωζώνης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ο.Ο.Σ.Α.
 Στρατηγικές και Πολιτικές για την προώθηση της ποιότητας της Εκπαίδευσης, της Διά Βίου Μάθησης, της Έρευνας, των Νέων Τεχνολογιών και της Καινοτομίας.
 Οργάνωση και Διοίκηση Συστημάτων Εκπαίδευσης, Διά Βίου Μάθησης, Έρευνας και Καινοτομίας.
 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στα Συστήματα Εκπαίδευσης, Διά Βίου Μάθησης., Έρευνας και Καινοτομίας.
 Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση και τη Διά Βίου Μάθηση.
 Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις Επιστήμες και τα συστήματα της Υγείας.
 Αρχιτεκτονική των συστημάτων Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης, Έρευνας, Καινοτομίας στην Ελλάδα .
 Εκπαίδευση, Διά Βίου Μάθηση, Έρευνα και Καινοτομία στον Ευρωπαϊκό Χώρο. Στρατηγικές-Πολιτικές

Περισσότερες πληροφορίες  στην επίσημη ιστοσελίδα του ΙνστιτούτουΔεν υπάρχουν σχόλια: