4/7/17

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαδικασία εξομοίωσης, εισαγωγή από Παιδαγωγικές Ακαδημίες
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή ενδιαφερομένων σε πρόγραμμα εξομοίωσης αποφοίτων Παιδαγωγικών Ακαδημιών διετούς φοίτησης 


Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με απόφαση της Συνέλευσης, θα πραγματοποιήσει Πρόγραμμα Εξομοίωσης Τίτλων Σπουδών Αποφοίτων Παιδαγωγικών Ακαδημιών διετούς φοίτησης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 18, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ130/1990, καθώς και τη διαδικασία εξομοίωσης η οποία υιοθετήθηκε από άλλα ΠΤΔΕ της χώρας. 

Στο Πρόγραμμα θα γίνουν δεκτοί τριάντα (30) απόφοιτοι Παιδαγωγικών Ακαδημιών διετούς φοίτησης, οι οποίοι θα κληθούν να παρακολουθήσουν 20 υποχρεωτικά μαθήματα (5-20 έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας) ή 10 μαθήματα (εκπαιδευτική υπηρεσία άνω των 20 ετών) του προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο μέχρι τις 20 Ιουλίου 2017. 
Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από α) αντίγραφα τίτλων σπουδών, β) πιστοποιητικά τυχόν πρόσθετων σπουδών μετεκπαίδευσης ή/και επιμόρφωσης με αναλυτική κατάσταση μαθημάτων του αντίστοιχου προγράμματος και γ) βεβαίωση από την οποία θα προκύπτει η υπηρεσιακή τους κατάσταση και ειδικότερα τα έτη υπηρεσίας τους στην εκπαίδευση. Η επιλογή των υποψηφίων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Εξομοίωσης θα πραγματοποιηθεί με δημόσια κλήρωση ενώπιον της Συνέλευσης του Τμήματος.

 Η ημερομηνία και ώρα της δημόσιας κλήρωσης θα ανακοινωθεί εγκαίρως στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα της Εξομοίωσης θα ενταχθούν στο φοιτητικό δυναμικό των αντίστοιχων μαθημάτων και θα έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης με τους υπόλοιπους προπτυχιακούς φοιτητές. 

Ο Πρόεδρος του ΠΤΔΕ 

Καθηγητής Χαράλαμπος Σακονίδης

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΆΛΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΤΔΕ ΑΙΓΑΙΟΥ:

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ρόδος 22.06.2017
Α.Π. 1298

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Η Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρίαση με αριθμό 14η/20.06.2017

αποφάσισε τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για να δεχθεί πτυχιούχους Παιδαγωγικών Ακαδημιών στο πρόγραμμα εξομοίωσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Π.Δ. 130/1990. σε ποσοστό 5% σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.253.1/40818 /Α5/9-3-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 815/14-3-2017, τ. Β΄) «Καθορισμός αριθμός εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2017-2018», ήτοι δεκατέσσερα (14) άτομα. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα εξομοίωσης να αποστείλουν ταχυδρομικώς ή θα καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με το Π.Δ 130/1990: 

1. Αίτηση 
2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητα 
3. Βεβαίωση χρόνων υπηρεσίας 
4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών

το χρονικό διάστημα από 01.09.2017 έως και 10.09.2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρατίας 1, 85133 Ρόδος. 

Πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος, 
τηλ. 2241099210 και 2241099211 
(κα Χρυσούλα Ζουμπά και κ. Ανδρέας-Δημήτριος Κολοκυθάς) 

Ο Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
(το πρωτότυπο υπογεγραμμένο βρίσκεται στα αρχεία του Τμήματος) 

Αλιβίζος Σοφός 
Καθηγητής

Δεν υπάρχουν σχόλια: