4/7/17

ΠΜΣ: «Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2017/18 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής» (ΦΕΚ 2748/14.10.2014, Τ. Β΄) προκηρύσσει 30 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Η διάρκεια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι 18μηνη και περιλαμβάνει δύο εξάμηνα μαθημάτων και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας ειδίκευσης. 

Η έναρξη των μαθημάτων του Α΄ Εξαμήνου προσδιορίζεται για την 1η Φεβρουαρίου του 2018. 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ με διάρκεια φοίτησης οκτώ (8) εξαμήνων συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 
Δικαιολογητικά υποβολής αίτησης:  

Αίτηση υποψηφιότητας (http://stelexi-ekpaideysis.gr/index.php/2017/06/12/aitisieisagogis-2017-2018, παράκληση: τα στοιχεία στην Αίτηση να συμπληρώνονται ηλεκτρονικά). 

Αντίγραφο πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., και βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για όσους έχουν αποφοιτήσει από την αλλοδαπή. 

Αντίγραφα Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή Διδακτορικού τίτλου (αν υπάρχουν) και βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για όσους έχουν αποφοιτήσει από την αλλοδαπή. 

Πιστοποιητικό/α αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μέσο Όρο). 

Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα. 

Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας. 

 Μία συστατική επιστολή. 

Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και Πρακτικά Συνεδρίων με κριτές (αν υπάρχουν). 

 Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς σχετικούς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (αν υπάρχουν). 

 Για τους αλλοδαπούς απαιτείται τεκμηριωμένη γνώση και της ελληνικής γλώσσας. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που θα δηλώνει την γνησιότητα των αντιγράφων που προσκόμισε ο υποψήφιος
ΔΕΙΤΕ ΌΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια: