24/7/17

Συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό
ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό»
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις της περ.δ’ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 (τ.Α’ 159/6-9-2016).
2.Τις διατάξεις του Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/τ.Α’/29-08-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3 Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/τ.Α’/27-01-2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
 4.Τις διατάξεις του Π.Δ.125/2016 (ΦΕΚ 210/τ. Α΄/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5.Τις διατάξεις του άρθρου 4 της Φ.821/85747/Η2/23-05-2017 (ΦΕΚ:1888 τ. Β΄/31-05-2017) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής τους για τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.) της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό».
6.Το με αρ. πρωτ. 1365/7-6-2017 έγγραφο της Δ.Ο.Ε.
 7.Το με αρ. πρωτ. ΑΠ: 80/8-6-2017 έγγραφο της Ο.Λ.Μ.Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Συγκροτούμε την Επιτροπή Επιλογής εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό, η σύνθεση της οποίας έχει ως ακολούθως:
1. Αθανασιάδης Θεοχάρης του Αργυρίου, (ΑΔΤ-ΑΙ 615311), ως Πρόεδρος, καθηγητής του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με αναπληρωτή Πρόεδρο τον Βαφέα Νικόλαο του Bασιλείου (ΑΔΤ- Α.Μ.608752), επίκουρο καθηγητή του τμήματος Φ.Κ.Σ.του Πανεπιστημίου Κρήτης.
2. Ταβουλάρη Μαρία του Γεωργίου, (ΑΔΤ-ΑΗ611109), αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Μειονοτικών Σχολείων της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Ζήγρα Παρασκευή του Ιωάννη, (ΑΔΤ-Τ564717) Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3. Ρούνη Βασιλική του Ιωάννη, (ΑΔΤ-T047427 ) Προϊσταμένη του Τμήματος Διοίκησης Προσωπικού της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Δελητζά Αικατερίνη του Στεργίου, (ΑΔΤ-ΑΙ635189) Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4. Πυρπυρής Παναγιώτης του Δημητρίου-Κλέαρχου (ΑΔΤ-ΑΒ060020), Σχολικός Σύμβουλος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄Αθηνάς κλάδου ΠΕ 02 τακτικό μέλος με αναπληρωτή το Σχολικό Σύμβουλο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας, κλάδου ΠΕ 04, Αποστολόπουλο Κωνσταντίνο του Δημητρίου (AΔΤ-Χ657532)
5. Xριστοπούλου Ευσταθία του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ-ΑΑ075141), Σχολική Σύμβουλο της; 40ης Περιφερειακής Δημοτικής Εκπ/σης Αττικής, τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια τη Σχολικό Σύμβουλο 7 ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Αττικής Καλογρίδη Σοφία του Σάββα (ΑΔΤ-ΑΜ204388).
6. Οικονόμου Τριαντάφυλλος του Μαυρουδή (ΑΔΤ-ΑΚ440839), Οργανωτικός Γραμματέας της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Γκούμα Αθανάσιο του Ηλία (ΑΔΤ-ΑΙ082776), Γενικό Γραμματέα της Δ.Ο.Ε.
7. Νικηφόρος Κωνσταντίνος του Ανδρέα (ΑΔΤ-Ν038665), Ταμίας του ΔΣ της ΟΛΜΕ, τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Ζωγραφάκη-Τελεμέ Ελένη του Νικολάου (ΑΔΤ-ΑΚ 067850), Πρόεδρο του ΔΣ της ΟΛΜΕ.
8. Γραμματέα της ανωτέρω Επιτροπής Επιλογής εκπαιδευτικών ορίζουμε τη διοικητική υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δεσποτοπούλου Ευφροσύνη του Ιωάννη, (ΑΔΤ-ΑΗ596781) με αναπληρώτρια την Δαρμή Ρόζα του Αντωνίου, διοικητική υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΔΤ-Ξ319258) και βοηθούς γραμματείς, αντίστοιχα, τους: α) Καλογεράκη Βασίλειο του Διονυσίου, αποσπασμένο διοικητικό υπάλληλο στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΔΤ-ΑΚ796770) β) Σελίμη Φούλη του Παύλου, διοικητική υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, (ΑΔΤ-ΑΙ037712). Η θητεία της Επιτροπής Επιλογής έχει διάρκεια ενός έτους.
 Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: