12/6/17

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Επιστήμες της Αγωγής» χωρίς δίδακτρα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πρόκειται να δεχθεί μεταπτυχιακούς φοιτητές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες της Αγωγής» για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018.

 Οι προσφερόμενες κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ. και ο αριθμός των φοιτητών που θα δεχθεί η καθεμία είναι οι παρακάτω: 

1. Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση (ΑΕ): Πέντε (5) φοιτητές. 
2. Γλώσσα και Παιδική Λογοτεχνία (ΓΠΛ): Δέκα (10) φοιτητές 
3. Ειδική Εκπαίδευση (ΕΕ): Δέκα (10) φοιτητές 
4. Συμβουλευτική εφαρμοσμένη σε εκπαιδευτικά και κοινωνικά πλαίσια (Σ): Δέκα (10) φοιτητές 
5. Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση (ΦΕ): Δέκα (10) φοιτητές 

Συνολικός αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών: σαράντα πέντε (45) 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής, σε μία από τις πέντε παραπάνω κατευθύνσεις και η διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής, πτυχιούχοι πανεπιστημιακών τμημάτων της ημεδαπής και ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ, συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Οι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. γίνονται δεκτοί καθ’ υπέρβαση, χωρίς να υποβληθούν σε εξεταστική διαδικασία. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους από την 1 η έως την 15η Σεπτεμβρίου 2017, ακολουθώντας το σύνδεσμο: https://ptde.uoi.gr/pms/ 

Στην ηλεκτρονική δήλωση θα πρέπει να επισυνάψουν σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο pdf) τα ακόλουθα: 
1. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας των πτυχίων τους 
2. Βιογραφικό Σημείωμα 
3. Την/τις πτυχιακή/ες εργασία/ες τους (αν έχουν εκπονήσει) 
4. Τις τρεις από τις πιο αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις τους (αν υπάρχουν) Οι επιτυχόντες υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι, προκειμένου να εγγραφούν, να προσκομίσουν επίσης: 

1. Αντίγραφο πτυχίου και λοιπών τίτλων (σε περίπτωση πτυχίου της αλλοδαπής, απαιτείται και η επίσημη αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ) 
2. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας 

Επιτυχών υποψήφιος ο οποίος δεν θα προσκομίσει κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά αποκλείεται και τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών στη σειρά κατάταξης.
 Διαδικασία Επιλογής 
Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε γραπτή δοκιμασία στο γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης που επέλεξαν (για εξεταστέα ύλη και βιβλιογραφία βλ. παράρτημα). Επίσης, θα εξεταστούν σε μία από τις εξής ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, εκτός αν διαθέτουν πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας (Επιπέδου C1 και άνω ή και αντίστοιχο με αυτό για τις υπόλοιπες γλώσσες σύμφωνα με τη νομοθεσία και τον Εσωτερικό Κανονισμό, (σελ. 2-3)) ή είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ξένων χωρών από Τμήματα που η επίσημη γλώσσα διδασκαλίας τους συμπίπτει με κάποια από τις προαναφερόμενες γλώσσες ή είναι πτυχιούχοι Ξένων Φιλολογιών ελληνικών Πανεπιστημίων, οπότε και απαλλάσσονται της συγκεκριμένης εξέτασης.
 Η γραπτή εξέταση στην ξένη γλώσσα προηγείται και η επιτυχία σε αυτή θεωρείται ως προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή των υποψηφίων στην εξέταση του γνωστικού αντικειμένου που θα ακολουθήσει. Τέλος, οι επιτυχόντες στη γραπτή δοκιμασία θα κληθούν να προσέλθουν σε συνέντευξη. 

Για την τελική κατάταξη των υποψηφίων, ανάλογα με την κατεύθυνση, θα ληφθούν υπόψη ειδικά κριτήρια, όπως: ο βαθμός πτυχίου, ο βαθμός της γραπτής δοκιμασίας, ο βαθμός της συνέντευξης, η κατοχή δεύτερου πτυχίου, η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, οι δημοσιεύσεις του υποψήφιου σε έγκριτα περιοδικά και ο βαθμός της πτυχιακής εργασίας (αν υπάρχει), κ.ά. Ο συντελεστής βαρύτητας καθενός από τα παραπάνω κριτήρια αναφέρεται, αναλυτικά για κάθε κατεύθυνση, στο Παράρτημα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων θα γνωστοποιηθούν οι ακριβείς ημερομηνίες των γραπτών δοκιμασιών (στην ξένη γλώσσα και το γνωστικό αντικείμενο), οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.
 Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ.: 2651007187, 2651007455). 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Καθηγητής Κωνσταντίνος Κώτσης 
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: