14/6/17

ΕΛΚΕ ΑΠΘ: Υποβολή αιτήσεων για κατάρτιση μητρώου διδασκόντων για τη Διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προγράμματα διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού», που χρηματοδοτείται από ιδιώτες, με επιστημονικά υπεύθυνη την κ. Μαρίνα Ματθαιουδάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας προτίθεται να καταρτίσει μητρώο διδασκόντων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου και αμοιβή που καθορίζεται από τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων ΙΔΟΧ, για το: Ακαδημαϊκό έτος (2017-2018) 

Διάρκεια ισχύος του μητρώου έως τις 31/12/2018 ημερομηνία λήξης του έργου και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής. Στην περίπτωση αυτή θα γίνεται αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού της σύμβασης. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης σε αλλοδαπούς και ομογενείς σπουδαστές του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Ø 
Πτυχίο ελληνικής ή ξένης Φιλολογίας ή αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής (στην περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων απαιτείται η γνώση της ελληνικής σε επίπεδο Γ2)  

Μεταπτυχιακό δίπλωμα συναφές με το αντικείμενο του έργου (συναφές θεωρείται ένα μεταπτυχιακό: α) στη Γλωσσολογία, β) στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση)   

Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 500* ωρών στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας σε ενήλικες

 Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) μιας ευρωπαϊκής γλώσσαςΔεν υπάρχουν σχόλια: