13/6/17

Νέες διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών





ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»
 ΣΧΕΤ.: 1. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-5-2017 2. Φ.361.22/27/96038/Ε3/8-6-2017 3. Φ.361.22/28/96968/Ε3/9-6-2017

 Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, και με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι: 

1. Όσον αφορά στις προϋποθέσεις υποψηφιότητας για τις θέσεις διευθυντών των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις « Για τις θέσεις Διευθυντών των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. υποψήφιοι μπορεί να είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 20, ΠΕ 32 και ΠΕ 33, καθώς και εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων και εκπαιδευτικοί του π.δ. 323/1993, εφόσον έχουν τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., καθώς και τα μέλη του Ε.Ε.Π.. Εκπαιδευτικοί κλάδου δασκάλων με οργανική θέση σε Ε.Ε.Ε.ΕΚ., μπορούν να είναι υποψήφιοι για θέση διευθυντή σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εφόσον έχουν δεκαετή (10) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, και έχουν ασκήσει για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη διδακτικά καθήκοντα στην πρωτοβάθμια ή/και δευτεροβάθμια εκπαίδευση συνολικά. Από τα ανωτέρω οκτώ (8) έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων, τα τρία (3) τουλάχιστον να έχουν ασκηθεί σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας, συμπληρώνοντας σε αυτά τουλάχιστον το 50% του υποχρεωτικού τους ωραρίου.». 

Αν υποψήφιος είναι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου δασκάλων ή εκπαιδευτικός του π.δ. 323/1993 και επιθυμεί να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας τόσο για Ε.Ε.Ε.ΕΚ. όσο και για σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης, πρέπει να υποβάλει δύο (2) αιτήσεις μαζί με φακέλους υποψηφιότητας, μία για την υποψηφιότητά του σε Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ( σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ) και μία για την υποψηφιότητά του για τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ( είτε στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκει οργανικά, είτε στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκει η σχολική μονάδα που υπηρετεί ).

 Αν υποψήφιος είναι εκπαιδευτικός κλάδου δασκάλων με οργανική θέση σε Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και επιθυμεί να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας τόσο για Ε.Ε.Ε.ΕΚ. όσο και για σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, πρέπει να υποβάλει δύο (2) αιτήσεις μαζί με φακέλους υποψηφιότητας, μία για την υποψηφιότητά του σε Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ( στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκει το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ) και μία για την υποψηφιότητά για τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ( σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ). Στις ανωτέρω δύο περιπτώσεις ο υποψήφιος, ταυτόχρονα με τη δήλωση προτίμησης θα πρέπει να συνυποβάλει υπεύθυνη δήλωση και στις δύο Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από την οποία να προκύπτει ποια από τις δύο αιτήσεις που έχει υποβάλει επιθυμεί να κριθεί κατά προτεραιότητα. 

2. Υποψήφιος που έχει υποβάλει δύο αιτήσεις υποψηφιότητας και στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκει οργανικά και στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης όπου ανήκει η σχολική μονάδα που υπηρετεί, κατά παράβαση των διατάξεων, δεν γίνεται δεκτή στη διαδικασία επιλογής καμία από τις δύο

 3. Προκειμένου να υπολογιστεί η βασική προϋπόθεση επιλογής της οκταετούς άσκησης διδακτικών καθηκόντων στην πρωτοβάθμια ή/και δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπολογίζονται κατά προτεραιότητα τα έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων σε σχολικές μονάδες. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: