14/6/17

Προσωρινός πίνακας µεταθέσεων και τοποθετήσεων εκπαιδευτικών της ∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Θεσσαλονίκης
«Προσωρινός πίνακας µεταθέσεων και τοποθετήσεων εκπαιδευτικών της ∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Θεσσαλονίκης

Δείτε το έγγραφο εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: