17/6/17

Κοινή ανακοίνωση των εκπαιδευτικών 53 Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
κύριοι Υφυπουργοί,
κύριε Γενικέ Γραμματέα
κύριε Αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα
Εμείς, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούμε με θητεία στα πενήντα τρία (53) Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) όλης της χώρας είτε ως Υπεύθυνοι ΚΠΕ, είτε ως Αναπληρωτές Υπεύθυνοι ΚΠΕ, είτε ως μέλη των Παιδαγωγικών Ομάδων των ΚΠΕ,
καθώς και εκατοντάδες ακόμα εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν το θεσμό από το 1993 που ιδρύθηκε το πρώτο ΚΠΕ στην Ελλάδα (ΚΠΕ Κλειτορίας) έως και σήμερα και οι οποίοι συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο ΥΠΠΕΘ από άλλες θέσεις του εκπαιδευτικού μας συστήματος,
ζητούμε από την Ηγεσία του ΥΠΠΕΘ την άμεση άρση αδικιών, λαθών και παραλείψεων που πραγματοποιούνται με την κατάθεση, ψήφιση και ισχύ του Ν.4473/30-5-2017.
Επισημαίνουμε κατ’ αρχάς ότι ο θεσμός των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, όπως και γενικότερα της τυπικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, έχει εισαχθεί με το Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α 101/1990). Στο άρθρο 111, παρ.13 του νόμου προβλέπεται ότι «η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί τμήμα των προγραμμάτων των σχολείων…» καθώς και ότι για την υποστήριξη της «με Αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας … μπορούν να ιδρύονται Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και να καθορίζονται οι στόχοι τους καθώς και ο τρόπος στελέχωσης και λειτουργίας τους». Επίσης, σύμφωνα με την ισχύουσα Κανονιστική ΥΑ 83691/Γ7/22-07-2011 (ΦΕΚ Β 1981/2011) στο Άρθρο 7, παρ. 2 προβλέπεται ότι: «Σε κάθε ΚΠΕ συγκροτείται Παιδαγωγική Ομάδα (Π.Ο.), η οποία αποτελείται από τον Υπεύθυνο του ΚΠΕ, τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο και τα μέλη».
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) - Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) κρίθηκε ως ο σημαντικότερος θεσμός που διαθέτει η κοινωνία προκειμένου να σχεδιάσει, να δρομολογήσει και να στηρίξει την Αειφόρο Ανάπτυξη (UNCED). Η επιστημονική κοινότητα συγκλίνει στην αδήριτη ανάγκη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η οποία θεωρήθηκε ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα για την αντιμετώπιση της οικολογικής κρίσης. Πέρα από μια εκπαιδευτική διαδικασία η ΕΑΑ έγινε το νέο οργανωτικό πλαίσιο της εκπαίδευσης αλλά και γενικότερα της μάθησης (Λιαράκου & Φλογαΐτη, 2007). Η χώρα μας με την υπογραφή της ως μέλος του ΟΗΕ και της UNESCO δεσμεύτηκε για όλα τα παραπάνω. Παρά τη μέχρι τώρα θετική κατά γενική ομολογία πορεία του θεσμού της ΠΕ και των ΚΠΕ, με τη δημοσίευση του νόμου 4473/30-05-2017 ουσιαστικά:
1. Υποβαθμίζεται η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ελλάδα, αφού ο συγκεκριμένος νόμος απαξιώνει τον βασικό εξειδικευμένο πυλώνα της - τα ΚΠΕ, τα οποία ως θεσμοθετημένος δημόσιος φορέας έχουν ως αποκλειστικό έργο τους το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καθώς και τη σύνδεση τόσο της εκπαιδευτικής κοινότητας όσο και των τοπικών κοινωνιών με τα προγράμματα και τις δράσεις αυτές.
2. Απαξιώνονται και εξαφανίζονται από το εκπαιδευτικό μητρώο (διδακτικού έργου) όσοι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης έχουμε εργαστεί επί σειρά ετών και εξακολουθούμε να παρέχουμε διδακτικό έργο στα ΚΠΕ, κυρίως για μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και κατόπιν σχετικών εγκρίσεων του ΥΠΠΕΘ, αφαιρώντας μας θεσμοθετημένα και αναγνωρισμένα τυπικά προσόντα.
3. Καταργείται το βασικότερο κίνητρο, η άσκηση διδακτικού έργου, καθιστώντας απαγορευτική για το μέλλον την εργασία σε ΚΠΕ και επομένως και τη στελέχωσή τους.
4. Αιφνιδιάζονται όσοι υπηρέτησαν και υπηρετούν τώρα στα ΚΠΕ, ανατρέποντας τόσο υπηρεσιακούς όσο και προσωπικούς επαγγελματικούς σχεδιασμούς.
5. Αφαιρούνται από στελέχη της Εκπαίδευσης τυπικά υπηρεσιακά χαρακτηριστικά (μοριοδοτούμενα) που θεσμοθετημένα είχαν αποδοθεί και προσμετρούνταν σε κρίσεις στελεχών.
6. Αποδυναμώνεται μία εκπαιδευτική δομή απολύτως επιτυχημένη και διεθνώς αναγνωρισμένη, δημιουργώντας κενά στο εκπαιδευτικό σύστημα στο πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
7. Αδικείται μια μεγάλη ομάδα εκπαιδευτικών με ειδίκευση στο διακριτό επιστημονικό πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και ποιοτικά χαρακτηριστικά που διαμορφώθηκαν μέσα από τακτικές και ετήσιες επιμορφώσεις πολλών συνεχόμενων ετών στα ΚΠΕ, πέραν των επιμορφώσεων σε προσωπικό επίπεδο των μελών των Π.Ο., προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του επιστημονικού χώρου της Π.Ε. και των υπηρεσιών που προσφέρουν τα ΚΠΕ.
8. Απαξιώνεται εμμέσως ένα τεράστιο εκπαιδευτικό απόθεμα (Εκπαιδευτικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικό υλικό, κλπ), που δημιουργήθηκε και επικαιροποιείται συνεχώς από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς των ΚΠΕ, μετά από θετική εισήγηση/έγκριση του ΙΕΠ.
9. Υποβαθμίζεται ένας τόσο καινοτόμος -ακόμα και σήμερα- θεσμός (τα ΚΠΕ), για τον οποίο η χώρα και οι Δήμοι έχουν επενδύσει μεγάλα κονδύλια (Ευρωπαϊκά προγράμματα και εθνικοί πόροι) και κτηριακές υποδομές.
10. Υποσκάπτεται ένας θεσμός για τον οποίο η παρούσα Κυβέρνηση έχει δρομολογήσει διαδικασίες ενίσχυσής του. Το ΥΠΠΕΘ αξιολόγησε τα ΚΠΕ (Ιούνιος 2016), εξήρε δημόσια και εγγράφως το διεθνώς καινοτόμο ποιοτικό και ποσοτικό έργο τους, ζήτησε γραπτές προτάσεις από όλα τα μέλη των Παιδαγωγικών Ομάδων όλων των ΚΠΕ για την αναβάθμιση του ρόλου τους, προχώρησε σε διαβούλευση με κοινή συνάντηση όλων των Υπευθύνων ΚΠΕ στο ΥΠΠΕΘ (Σεπτέμβρης 2016), συγκρότησε ομάδες εργασίας για τη δημιουργία νέου νομοθετικού πλαισίου με πλήρη επιστημονική τεκμηρίωση για την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία, με σκοπό την αναβάθμιση του ρόλου των ΚΠΕ και έχει προχωρήσει στο σχεδιασμό για τη δημιουργία πέντε νέων ΚΠΕ πανελλαδικά. Όλα αυτά καθιστούν ανεξήγητη την όποια λογική ερμηνεία των εξελίξεων και ασφαλώς αδικαιολόγητη και αβάσιμη.
Για όλους τους παραπάνω λόγους:
Α. Ζητούμε άμεσα και κατεπειγόντως την τροποποίηση του ν.4473/30-05-2017 με τίτλο "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης" καθώς και κάθε άλλου σχετικού Νόμου, Υ.Α. και εγκυκλίου ώστε να αρθούν οι προαναφερθείσες δυσμενείς εξελίξεις, οι αδικίες, τα λάθη και οι παραλείψεις σε βάρος των εκπαιδευτικών που υπηρετούν ή υπηρέτησαν στα ΚΠΕ και να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη.
Συγκεκριμένα ζητούμε:
1. Να αναγνωριστεί η διδακτική προϋπηρεσία εξίσου για ΟΛΟΥΣ τους υπηρετούντες και υπηρετήσαντες εκπαιδευτικούς στα ΚΠΕ (Υπεύθυνος ΚΠΕ, Αναπληρωτής Υπεύθυνος ΚΠΕ, μέλη της Π.Ο. του ΚΠΕ), όπως προβλέπεται απο την Κανονιστική Υ.Α. (η οποία προβλέπει και συγκεκριμένο διδακτικό ωράριο), από τις Προκηρύξεις βάσει τον οποίων επιλεγήκαμε στις αντίστοιχες θέσεις μας, αλλά και από το Άρθρο 7 του Ν. 4327 /2015 (ΦΕΚ 50, 14-5-2015) όπου ρητά αναφέρεται ότι η θητεία σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) λογίζεται ως διδακτική υπηρεσία.
2. Η αναφορά των ΚΠΕ στο Νόμο να αποτελέσει ξεχωριστή κατηγορία, καθώς το έργο τους δε σχετίζεται κατά κανέναν τρόπο με τις δομές που αναφέρονται στην κατηγορία ε) του Ν.4473.
3. Στο κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης να προσμετράται κάθε διδακτικό έτος πέραν των οκτώ και με ένα μόριο κατ’ έτος για όλα τα μέλη των Π.Ο. των ΚΠΕ εξίσου (Υπεύθυνος ΚΠΕ, Αναπληρωτής Υπεύθυνος ΚΠΕ, υπόλοιπα μέλη Π.Ο.) όπως ισχύει και για όλους τους εκπαιδευτικούς που ασκούν διδακτικό έργο.
4. Στο κριτήριο της διοικητικής και καθοδηγητικής εμπειρίας να συμπεριληφθεί και ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος ΚΠΕ, ο οποίος μαζί με τον Υπεύθυνο ΚΠΕ ασκεί διοικητικό έργο, μεριμνά για την οργάνωση λειτουργίας του ΚΠΕ, τη διεκπεραίωση των οικονομικών θεμάτων κ.ά. όπως προβλέπεται στο Άρθρο 7 της Κανονιστικής ΥΑ. Όσον αφορά στη μοριοδότησή τους θα πρέπει να υπάρξει αντιστοίχιση του Υπεύθυνου ΚΠΕ με το Διευθυντή σχολικής μονάδας και του Αναπληρωτή Υπεύθυνου ΚΠΕ με τον Υποδιευθυντή σχολικής μονάδας.
Β. Επίσης ζητούμε όλες οι προαναφερθείσες στο Α. διορθώσεις του Νόμου 4473/30-5-2017, ο οποίος αφορά στις κρίσεις και την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, να ληφθούν υπόψη και να ισχύσουν σε σχετικούς Νόμους, Υ.Α. και εγκυκλίους σε μελλοντικές κρίσεις στελεχών εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ. Σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει άμεσα να τροποποιηθεί και το Άρθρο 19 παρ. 3 εδάφιο β (αα) του Ν. 4327/2015 ώστε στο κριτήριο της διοικητικής και καθοδηγητικής εμπειρίας να συμπεριληφθεί και ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος ΚΠΕ (με αντίστοιχη μοριοδότηση του Υποδιευθυντή σχολικής μονάδας).
Για επιπρόσθετη τεκμηρίωση των δίκαιων αιτημάτων μας μπορείτε να ανατρέξετε και στις δύο πρόσφατες σχετικές επιστολές που απηύθυνε στον Υπουργό Παιδείας η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.) με θέματα: α. «Επιπτώσεις από την ψήφιση του Ν.4473 για τους εκπαιδευτικούς των ΚΠΕ & τους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων – Πρόταση τροπολογίας» (Αρ.Πρ. 33/5-6-2017) και β. «Αναγνώριση διοικητικής και καθοδηγητικής εμπειρίας του Αναπληρωτή Υπευθύνου των ΚΠΕ» (Αρ.Πρ. 32/26-5-2017).
Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις και πρόσθετες πληροφορίες και σας ζητούμε συνάντηση με αντιπροσωπεία μας προκειμένου να σας εκθέσουμε αναλυτικά την κατάσταση.
Επιφυλασσόμαστε παντός νόμιμου δικαιώματός μας και είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε τα δίκαια αιτήματά μας με κάθε νόμιμο τρόπο.
Με εκτίμηση,
Όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σήμερα στα 53 ΚΠΕ της χώρας και συνυπογράφουν το παρόν κείμενο:
[Ακολουθούν στις επόμενες σελίδες κατά σειρά όλα τα ΚΠΕ (αλφαβητικά) και για κάθε ΚΠΕ όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε αυτά σήμερα (Υπεύθυνοι ΚΠΕ, Αναπληρωτές Υπεύθυνοι ΚΠΕ και τα άλλα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ)].
1. ΚΠΕ
ΑΜΦΙΣΣΑΣ Μιχάλης Θεοχαρόπουλος (ΠΕ04) - Υπεύθυνος
Αθανάσιος Πανάγου (ΠΕ70) - Αν. Υπεύθυνος
Γεώργιος Κόττης (ΠΕ 14.04) - Μέλος Π.Ο.
2. ΚΠΕ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Βικτωρία Μπεκιροπούλου (ΠΕ11) - Υπεύθυνη
Μαρία Στάθη (ΠΕ02 & ΠΕ16) - Αν. Υπεύθυνη
Κάκαλου Ιωάννα (ΠΕ19) - Μέλος Π.Ο.
Πράπας Ιωάννης (ΠΕ11) - Μέλος Π.Ο.
3. ΚΠΕ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ Ζαχαρένια Κεφαλογιάννη ( ΠΕ02) - Υπεύθυνη
Ασημένια Δραμουντάνη (ΠΕ70) - Αν. Υπεύθυνη
Ερωφίλη Δακανάλη (ΠΕ60) - Μέλος Π.Ο.
Καπετάνιου Ελένη (ΠΕ20) - Μέλος Π.Ο.
Μελιτσοπούλου Θεοδώρα (ΠΕ11) - Μέλος Π.Ο.
4. ΚΠΕ
ΑΡΑΧΘΟΥ Ασπασία Ίσαρη, (ΠΕ18.12) - Υπεύθυνη
Σινάκος Πέτρος (ΠΕ02) - Αν. Υπεύθυνος
Αντωνοπούλου Ευανθία, (ΠΕ60) - Μέλος Π.Ο.
Ευαγγελία Μπάρκα, (ΠΕ11) - Μέλος Π.Ο.
5. ΚΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Φαραγγιτάκης Γεώργιος (ΠΕ09) - Υπεύθυνος
Σμπαρούνης Θεμιστοκλής (ΠΕ04.04) - Αν. Υπεύθυνος
Κατσιγιάννη Αφροδίτη (ΠΕ11) - Μέλος Π.Ο.
Φωτιάδης Μιχάλης (ΠΕ17.02) - Μέλος Π.Ο.
Κωνσταντινίδης Βασίλης (ΠΕ04.05) - Μέλος Π.Ο.
Δρακοπούλου Μαρία (ΠΕ70) - Μέλος Π.Ο.
6. ΚΠΕ
ΑΡΝΑΙΑΣ Λάμπρος Ιωάννης (ΠΕ02) - Υπεύθυνος
Ευαγγελία Μπίνιου (ΠΕ70) - Αν. Υπεύθυνη
Αραμπατζής Δημήτριος (ΠΕ 70) - Μέλος Π.Ο.
Σαββίδης Οδυσσέας (ΠΕ70) - Μέλος Π.Ο.
7. ΚΠΕ
ΑΡΧΑΝΩΝ -
ΡΟΥΒΑ -
ΓΟΥΒΩΝ Μαρία Σφακιανάκη (ΠΕ14.04) - Υπεύθυνη
Άννα Μαρτιμιανάκη (ΠΕ02) - Αν. Υπεύθυνη
Ειρήνη Δερμιτζάκη (ΠΕ04.01) - Μέλος Π.Ο.
Παρθένα Μαυρογενίδου (ΠΕ60) - Μέλος Π.Ο.
Ελένη Φανιουδάκη (ΠΕ06) - Μέλος Π.Ο.
8. ΚΠΕ
ΒΑΜΟΥ Ποντικάκης Φώτης (ΠΕ70) - Υπεύθυνος
Παπαδογιαννάκη Κωνσταντίνα (ΠΕ70) - Αν. Υπεύθυνη
Δεσποτίδου Ελένη (ΠΕ12.02) - Μέλος Π.Ο.
Μπάσιου Ανδριάνα (ΠΕ06) - Μέλος Π.Ο.
Ορφανουδάκη Μαρία (ΠΕ20) - Μέλος Π.Ο.
9. ΚΠΕ
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ -ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Σαμαράς Κωνσταντίνος (ΠΕ18) - Υπεύθυνος
Τσιουκαρδάνης Νικόλαος (ΠΕ70) - Αν. Υπεύθυνος
Τσακμάκη Σοφία (ΠΕ01) - Μέλος Π.Ο.
Μαυροπούλου Μαρία (ΠΕ06) - Μέλος Π.Ο.
Φουντούλη Ερεφίλη (ΠΕ18.02) - Μέλος Π.Ο.
10. ΚΠΕ
ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ Νικόλαος Γερμαντζίδης (ΠΕ70) - Υπεύθυνος
Ασημίνα Καλέντζιου (ΠΕ18) - Αν. Υπεύθυνη
Ευαγγελία Δαμιανάκη (ΠΕ02) - Μέλος Π.Ο.
Ευδοξία Τριανταφυλλίδου (ΠΕ70) - Μέλος Π.Ο.
11. ΚΠΕ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ Στέργιος Κιτσούλης (ΠΕ70) - Υπεύθυνος
Ειρήνη Ντόνα (ΠΕ14.05) - Αν. Υπεύθυνη
Δημήτριος Γάγαλης (ΠΕ03) - Μέλος Π.Ο.
Γεώργιος Ράμμος (ΠΕ70) - Μέλος Π.Ο.
Δημήτριος Μπέης (ΠΕ70) - Μέλος Π.Ο.
12. ΚΠΕ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Σταυρούλα Τριανταφύλλου (ΠΕ02) - Υπεύθυνη
Θεολογία Αβδελλή (ΠΕ70) - Αν. Υπεύθυνη
Ιωάννα Φώκου (ΠΕ70 ) - Μέλος Π.Ο.
13. ΚΠΕ
ΕΔΕΣΣΑΣ - ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Σοφία Θεοδωρίδου (ΠΕ17.02&ΠΕ70) - Υπεύθυνη
Ιωάννης Σουκιούρογλου (ΠΕ13) - Αν. Υπεύθυνος
Θεόδωρος Παπαϊωάννου (ΠΕ70) - Μέλος Π.Ο.
Μαρία Αβραάμ (ΠΕ70) - Μέλος Π.Ο.
14. ΚΠΕ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ Χρυσούλα Αθανασίου (ΠΕ4.04) - Υπεύθυνη
Νικολέτα Ριφάκη (ΠΕ70) - Αν. Υπεύθυνη
Γιώργος Υφαντής (ΠΕ4.04) - Μέλος Π.Ο.
Γιώργος Σλαυκίδης (ΠΕ60) - Μέλος Π.Ο.
Κωνσταντίνος Στυλιάδης (ΠΕ4.04) - Μέλος Π.Ο.
15. ΚΠΕ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Πάνος Μπεγέτης (ΠΕ19, ΠΕ09) -Υπεύθυνος
Βασιλική Κόντου (ΠΕ 14.05) - Αν. Υπεύθυνη
Κωνσταντία Γαλανοπούλου (ΠΕ12.02) - Μέλος Π.Ο.
Διονύσης Οικονόμου (ΠΕ70) - Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ
16. ΚΠΕ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ Ηλέκτρα Καλδέλλη (ΠΕ19) - Υπεύθυνη
Παναγιώτης Βρικέλλης (ΠΕ17.06) -Αν. Υπεύθυνος
Αθανάσιος Χατζημιχαήλ (ΠΕ11) - Μέλος Π.Ο.
Ερωτόκριτος Ψαριανός (ΠΕ11) - Μέλος Π.Ο.
17. ΚΠΕ
ΘΕΡΜΟΥ Νίκος Καρανταλής (ΠΕ70) - Υπεύθυνος
Ευάγγελος Καράνης (ΠΕ70) - Αν. Υπεύθυνος
Δημήτριος Λιανός (ΠΕ70) - Μέλος Π.Ο.
Φώτιος Αγγελόπουλος (ΠΕ11) - Μέλος Π.Ο.
18. ΚΠΕ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ Ευστράτιος Μυλωνάκης (ΠΕ70) - Υπεύθυνος
Χαρίδημος Βουμβουλάκης (ΠΕ12.04) - Αν. Υπεύθυνος
Σοφία Τσαντηράκη (ΠΕ04.05) - Μέλος Π.Ο.
Μαγδαληνή Ζουρμπάκη (ΠΕ70) - Μέλος Π.Ο.
Δρούγκα Ελισάβετ (ΠΕ70) - Μέλος Π.Ο.
19. ΚΠΕ
ΙΘΑΚΗΣ Γεράσιμος Χάνος (ΠΕ70) - Υπεύθυνος
Ασημίνα Παπούλια (ΠΕ06) - Αν. Υπεύθυνη
Βασίλειος Παπούλιας (ΠΕ19) - Μέλος Π.Ο.
20. ΚΠΕ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Γεώργιος Παναγόπουλος (ΠΕ70) - Υπεύθυνος
Αναστάσιος Ζόμπολας (ΠΕ70) - Αν. Υπεύθυνος
Γεώργιος Αργυροηλιόπουλος (ΠΕ70) - Μέλος Π.Ο.
Δήμητρα Μιχαλακοπούλου (ΠΕ60) - Μέλος Π.Ο.
Ιωάννα Ραβάνη (ΠΕ20) - Μέλος Π.Ο.
21. ΚΠΕ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Μανώλης Κοπανάκης (ΠΕ12.04) - Υπεύθυνος
Μαρία Κατσογιάννη (ΠΕ11) - Αν. Υπεύθυνη
Παναγιώτης Κούτρας (ΠΕ18.13) - Μέλος Π.Ο.
Βασιλική Λάππα (ΠΕ70) - Μέλος Π.Ο.
Κυριακή Φλώρου (ΠΕ11) - Μέλος Π.Ο.
22. ΚΠΕ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Θοδωρής Μαρδίρης (ΠΕ 04.04) - Υπεύθυνος
Μαγδαληνή Γρηγορίου (ΠΕ 04 04) - Αν. Υπεύθυνη
Αναστασία Ατζέμη (ΠΕ70) - Μέλος Π.Ο.
Ανδρομάχη Πισιώτη (ΠΕ 60) - Μέλος Π.Ο.
Αναστάσιος Βασιλείου (ΠΕ 14.04) - Μέλος Π.Ο.
Κωνσταντίνα Λιόλιου (ΠΕ70) - Μέλος Π.Ο.
23. ΚΠΕ
ΚΑΣΤΡΙΟΥ Πηνελόπη Καζακώνη (ΠΕ12.05) - Υπεύθυνη
Γεώργιος Σαββόπουλος (ΠΕ04.01) - Αν. Υπεύθυνος
Παναγιώτα Κωσταρέλου (ΠΕ04.02) - Μέλος Π.Ο.
24. ΚΠΕ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αλέκος Βλάσσης (ΠΕ03) - Υπεύθυνος
Σοφία Βάρελη (ΠΕ02) - Αν. Υπεύθυνος
Αρτεμισία Μπριασούλη (ΠΕ70) - Μέλος Π.Ο.
Μαρία Γιανναδάκη (ΠΕ02) - Μέλος Π.Ο.
25. ΚΠΕ
ΚΙΛΚΙΣ Ηλίας Βρυώνης (ΠΕ04.01) - Υπεύθυνος
Χρήστος Χρυσανθόπουλος (ΠΕ04.04) - Αν. Υπεύθυνος
Μαρία Λιάκου (ΠΕ70) - Μέλος Π.Ο.
Γεώργιος Κεχλιμπάρης (ΠΕ11) - Μέλος Π.Ο.
26. ΚΠΕ
ΚΙΣΣΑΒΟΥ - ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Γκανάτσιος Αντρέας (ΠΕ06) - Υπεύθυνος
Σπανός Κων/νος (ΠΕ20) - Αν. Υπεύθυνος
Φαρμακιώτη Ελένη (ΠΕ11) - Μέλος Π.Ο.
Ιωάννου Χάιδω (ΠΕ18.33) - Μέλος Π.Ο.
Κουτσογιάννη Γεωργία (ΠΕ01) - Μέλος Π.Ο.
27. ΚΠΕ
ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ -ΑΚΡΑΤΑΣ Χαρίλαος Μοσχόπουλος (ΠΕ04.04) - Υπεύθυνος
Ελένη Ζωδιάτου (ΠΕ01) - Αν. Υπεύθυνη
Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος (ΠΕ18.30) - Μέλος Π.Ο.
Μαριάννα Πασσά (ΠΕ70) - Μέλος Π.Ο.
28. ΚΠΕ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ Φίλιππος Καραμπίνας (ΠΕ11) - Υπεύθυνος
Ελένη Χρηστιά (ΠΕ 06) - Αν. Υπεύθυνη
Χρήστος Σακαρέλης (ΠΕ11) - Μέλος Π.Ο.
Σπυριδούλα Τσιλιγιάννη (ΠΕ06) - Μέλος Π.Ο.
Χριστίνα Ντάγκα (ΠΕ06) - Μέλος Π.Ο.
29. ΚΠΕ
ΚΟΡΘΙΟΥ
Άννα Κουκούτση (ΠΕ13) - Υπεύθυνη
Νίκος Χαζάπης (ΠΕ18.31) - Αν. Υπεύθυνος
Ιωάννης Γλυνός (ΠΕ03) - Μέλος Π.Ο.
Δέσποινα Δημοπούλου (ΠΕ11) - Μέλος Π.Ο.
30. ΚΠΕ
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Γαβράς Πέτρος (ΠΕ70) - Υπεύθυνος
Τσούρα Αγγελική (ΠΕ02) - Αν. Υπεύθυνη
Σχοινά Μαρία (ΠΕ06) - Μέλος Π.Ο.
31. ΚΠΕ
ΛΑΥΡΙΟΥ Μπία Δήμητρα (ΠΕ 60) - Υπεύθυνη
Καγιάφα Μαρία (ΠΕ70) - Αν. Υπεύθυνη
Μιχαηλίδου Ειρήνη (ΠΕ14) - Μέλος Π.Ο.
Πέππα Φιλιώ (ΠΕ 01) - Μέλος Π.Ο.
32. ΚΠΕ
ΛΙΘΑΚΙΑΣ Πηνελόπη Αβούρη (ΠΕ70) - Υπεύθυνη
Αναστάσιος Βισβάρδης (ΠΕ17.04) - Αν. Υπεύθυνος
Αγγελική Δαλακιάρη (ΠΕ20) - Μέλος Π.Ο.
Δημήτρης Σεμιτέκος (ΠΕ16.01) - Μέλος Π.Ο.
33. ΚΠΕ
ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ Γραμματή Μακέλη (ΠΕ70) - Υπεύθυνη
Παναγιώτης Βίγκλας (ΠΕ19) - Αν. Υπεύθυνος
Γούλα Μαρία (ΠΕ70) - Μέλος Π.Ο.
Σπανοπούλου Κατερίνα (ΠΕ60) - Μέλος Π.Ο.
Γκουντούμα Μαρία (ΠΕ06) - Μέλος Π.Ο.
34. ΚΠΕ
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ Μαρία Ευθυμία Δούπα (ΠΕ11) - Υπεύθυνη
Δάφνη Κυνδελέρου (ΠΕ 18.35) - Αν. Υπεύθυνη
Νικόλαος Σαζακλίδης (ΠΕ 70) - Μέλος Π.Ο.
35. ΚΠΕ
ΜΕΛΙΤΗΣ Νίκος Νάνης (ΠΕ 70) - Υπεύθυνος
Άννα Τσώνη (ΠΕ 70) - Αν. Υπεύθυνη
Σωτηριάδου Βασιλική (ΠΕ.02) - Μέλος Π.Ο.
Νίκος Μπάλκος (ΠΕ 70) - Μέλος Π.Ο.
Δήμητρα Γκούλη (ΠΕ 70) - Μέλος Π.Ο.
36. ΚΠΕ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Όλγα Γιαννακογεώργου (ΠΕ02) - Υπεύθυνη
Μαρία Κυριλή (ΠΕ04.02) - Αν. Υπεύθυνη
Βασίλειος Σολωμός (ΠΕ19) - Μέλος Π.Ο
Ευγενία Καρούμπαλη (ΠΕ16) - Μέλος Π.Ο.
37. ΚΠΕ
ΜΟΛΑΩΝ Νικόλαος Παπαδάκης (ΠΕ18-12) - Υπεύθυνος
Μαρία Μυλωνά (ΠΕ05) - Αν. Υπεύθυνη
Ευαγγελία Λέντζα (ΠΕ60) - Μέλος Π.Ο.
Νεκτάριος Μαστορόπουλος (ΠΕ03) - Μέλος Π.Ο.
Φωτεινή Πούλου (ΠΕ11) - Μέλος Π.Ο.
38. ΚΠΕ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Αντώνιος Ντάνης (ΠΕ04) - Υπεύθυνος
Στέλλα Ζαμπάλου (ΠΕ70) - Αν. Υπευθύνου
Κωνσταντίνος Γραμμένος (ΠΕ02) - Μέλος Π.Ο.
Χαρίκλεια Καλαμπαλίκη (ΠΕ03) - Μέλος Π.Ο.
Γεωργία Μπαλατσού (ΠΕ01) - Μέλος Π.Ο.
39. ΚΠΕ
ΝΑΟΥΣΑΣ Στυλιανού Λιάνα (ΠΕ70) - Υπεύθυνη
Μπούζδη Αλεξάνδρα (ΠΕ60) - Aν. Υπεύθυνη
Μπεκιάρης Γεώργιος (ΠΕ70) - Μέλος Π.Ο.
Λιλιόπουλος Νίκος, (ΠΕ01) - Μέλος Π.Ο.
40. ΚΠΕ
ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ Ελένη Πανάγου (ΠΕ05) - Υπεύθυνη
Δέσποινα Ζαχαριάδου (ΠΕ03) - Αν. Υπεύθυνη
Γαρυφαλλιά Κλειάσσιου (ΠΕ02) - Μέλος Π.Ο.
Χάιδω Κόσσυβα (ΠΕ11) - Μέλος Π.Ο.
41. ΚΠΕ
ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΧΙΟΥ Σταύρος Σπυράκης (ΠΕ70) - Υπεύθυνος
Γεωργία Μπατζούδη (ΠΕ18.02) - Αν. Υπεύθυνη
Μαρκέλλα Δημίδου (ΠΕ70) - Μέλος Π.Ο.
Ελένη Κοκκίνου (ΠΕ60) - Μέλος Π.Ο.
42. ΚΠΕ
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Γεώργιος Καρυπίδης (ΠΕ11) - Υπεύθυνος
Δημήτριος Παντελίδης (ΠΕ11) - Αν. Υπεύθυνος
Αικατερίνη Κορμά (ΠΕ70) - Μέλος Π.Ο.
Ζωή Θεοδοσάκη (ΠΕ06) - Μέλος Π.Ο.
Αναγνωστης Χουσανλής (ΠΕ11) - Μέλος Π.Ο.
Δήμος Κουρτέσης (ΠΕ11) - Μέλος Π.Ο.
43. ΚΠΕ
ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ Χρήστος Παπαβασιλείου (ΠΕ70) - Υπεύθυνος
Μαρία-Τερέζα Κοτρώνη (ΠΕ06) - Αν. Υπεύθυνη
Θωμάς Κόκκαλης (ΠΕ12.10) - Μέλος Π.Ο.
Ευάγγελος Κουτσώνης (ΠΕ14.04) - Μέλος Π.Ο.
Ευτυχία Τζέλιου (ΠΕ11) - Μέλος Π.Ο.
44. ΚΠΕ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΡΟΔΟΥ Χαράλαμπος Συργιάννης (ΠΕ17) - Υπεύθυνος
Κωνσταντίνος Κώστας (ΠΕ70) - Αν. Υπεύθυνος
Σοφία Οικονόμου (ΠΕ11) - Μέλος Π.Ο.
Ευθυμία Συμονοπούλου (ΠΕ70) - Μέλος Π.Ο.
45. ΚΠΕ
ΠΟΡΟΪΩΝ Πασχάλης Γκίρμπας (ΠΕ70) - Υπεύθυνος
Βασίλειος Χρυσοχόου (ΠΕ12.01) - Αν. Υπεύθυνος Λεωνίδας Κωνσταντινίδης (ΠΕ11) - Μέλος Π.Ο.
Ευφροσύνη Μήτσκου-Χειρούλη (ΠΕ09) - Μέλος Π.Ο. Τσολάκη Ελευθερία (ΠΕ05) - Μέλος Π.Ο.
46. ΚΠΕ
ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ Θωμάς Λώλης (ΠΕ70) - Υπεύθυνος
Ιφιγένεια Κουτσοτόλη (ΠΕ06) - Αν. Υπεύθυνη
Αικατερίνη Κατέρη (ΠΕ11) - Μέλος Π.Ο.
47. ΚΠΕ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Γεώργιος Φωτόπουλος (ΠΕ19) - Υπεύθυνος
Γεωργία Ματσούκα (ΠΕ14.04) - Αν. Υπεύθυνη
Αναστάσιος Αποστολόπουλος (ΠΕ19) - Μέλος Π.Ο.
Κων/νος Αυγερινός (ΠΕ11) - Μέλος Π.Ο.
48. ΚΠΕ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ Γεώργιος Μπουτάκης (ΠΕ70) - Υπεύθυνος
Χαράλαμπος Μπάϊρας (ΠΕ70) - Μέλος Π.Ο.
Ηλίας Κουτσουλας (ΠΕ11) - Μέλος Π.Ο.
Γρηγόριος Μπίστινας (ΠΕ17.09) - Μέλος Π.Ο.
Σταματίνα Καλιούνη (ΠΕ70) - Μέλος Π.Ο.
49. ΚΠΕ
ΣΤΥΛΙΔΑΣ - ΥΠΑΤΗΣ Παναγιώτης Κουτμάνης (ΠΕ04.04) - Υπεύθυνος
Γεώργιος Κουραβάνας (ΠΕ70) - Αν. Υπεύθυνος
Κων/νος Αγγελής (ΠΕ14.04) - Μέλος Π.Ο.
Μαρία Καραβά (ΠΕ 04.04) - Μέλος Π.Ο.
Δημήτριος Καραγιώργος (ΠΕ 11) - Μέλος Π.Ο.
50. ΚΠΕ
ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Σταύρος Καλογερής (ΠΕ17.02) - Υπεύθυνος
Αγγελική Σούνδια (ΠΕ14.04) - Μέλος Π.Ο.
Ροντογιάννης Διονύσιος (ΠΕ13) - Μέλος Π.Ο.
51. ΚΠΕ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ Μάρκος Νικολάου (ΠΕ11) - Υπεύθυνος
Ευάγγελος Αναγνωστόπουλος (ΠΕ20) - Αν. Υπεύθυνος
Ευάγγελος Στράτος (ΠΕ17) - Μέλος Π.Ο.
Νικόλαος Ντελής (ΠΕ17) - Μέλος Π.Ο.
Δημήτριος Χατζησταμάτης (ΠΕ11) - Μέλος Π.Ο.
52. ΚΠΕ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ Δημήτριος Μπάσιος (ΠΕ11) - Υπεύθυνος
Βασιλική Σαρρή (ΠΕ60) - Αν. Υπεύθυνη
Νικολέττα Ντόκα (ΠΕ60) - Μέλος Π.Ο.
Χριστίνα Κίτσου (ΠΕ05) - Μέλος Π.Ο.
53. ΚΠΕ
ΦΙΛΙΠΠΩΝ
Αντωνάρα Ελένη (ΠΕ12.02) - Υπεύθυνη ΚΠΕ
Κελίδης Κυριάκος (ΠΕ70) - Αναπληρωτής Υπεύθυνος ΚΠΕ
Ευθυνόπουλος Μηνάς (ΠΕ14.04) - Μέλος ΠΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια: