26/5/17

ΠΜΣ: Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου από το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσ/νίκης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ανακοινώνει
την έναρξη λειτουργίας του 5ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) Ειδίκευσης στις «Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου» για το Ακαδημαϊκό έτος
2017-2018 και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας
για εισαγωγή από τις 5/6/2017 έως 8/9/2017.
Η διάρκεια σπουδών του Π.Μ.Σ. είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα και υπάρχει η
δυνατότητα μερικής παρακολούθησης με ελάχιστη διάρκεια ολοκλήρωσης τα 5 εξάμηνα.
Tα μαθήματα παραδίδονται Παρασκευή (4μμ-9μμ) και Σάββατο (10πμ-6μμ). Τα δίδακτρα
είναι 2.000 ευρώ και καταβάλλονται με την έναρξη των εξαμήνων σε δυο δόσεις, ενώ αν
ακολουθείται η μερική παρακολούθηση καταβάλλονται σε τρεις δόσεις.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου», είναι
εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας (Υπουργική Απόφαση 119752/Ε5, ΦΕΚ 2802/17-
10-2012, ΦΕΚ 1280/12-4-2017) και οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)
επιπέδου εκπαίδευσης 7, στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.
Στο ΠΜΣ, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων AEI (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ):
Πληροφορικής, Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών,
Αυτοματισμού, Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρολόγων, Θετικών Επιστημών ΑΕΙ, Πολυτεχνικών
Σχολών, όπως και Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των
οποίων το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή από το ΔΟΑΤΑΠ. Επίσης μπορούν
να υποβάλουν αίτηση και τελειόφοιτοι των Τμημάτων αυτών που κατά την εγγραφή τους
θα προσκομίσουν το σχετικό πτυχίο ή βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών. Αιτήσεις
από αποφοίτους άλλων ειδικοτήτων θα κριθούν κατά περίπτωση, ανάλογα με τις γνώσεις
και εμπειρία του υποψηφίου.
Τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν διδασκαλία των εξής μαθημάτων:
Α Εξάμηνο
 Μεθοδολογίες Έρευνας
 Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές Εφαρμογές
 Ασφάλεια Διαδικτυακών Πληροφοριακών Συστημάτων
 Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού
 Κοινωνική Δικτύωση
Β Εξάμηνο
 Αποθήκες Δεδομένων - Εξόρυξη Πληροφορίας
 Ευφυείς Τεχνολογίες - Πράκτορες
 Μηχανική Μάθηση
 Ανάκτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο
 Σημασιολογικός Ιστός
Το Γ’ εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας (ΜΔΕ). Δυνατότητα εκπόνησης ΜΔΕ με συνεργαζόμενα ΑΕΙ και επιχειρήσεις
εσωτερικού/εξωτερικού.

Οι φοιτητές του ΠΜΣ έχουν τη δυνατότητα μέσω του προγράμματος ERASMUS να
πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους σε συνεργαζόμενα Ευρωπαϊκά
Πανεπιστήμια, καθώς επίσης και να αξιοποιήσουν προαιρετικά τη δυνατότητα
επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης διάρκειας 2–6 μηνών σε επαγγελματικούς και
ερευνητικούς Ευρωπαϊκούς φορείς.
O φάκελος υποψηφιότητας κατατίθεται στη γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών
Πληροφορικής από τις 5/6/2017 έως 8/9/2017 και θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής
δικαιολογητικά:
1. Αίτηση, η υποβάλλεται αρχικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ, και κατόπιν,
αφού εκτυπωθεί (στέλνεται αυτόματα στο e-mail σας) κατατίθεται μαζί με τα
υπόλοιπα δικαιολογητικά.
2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την
ερευνητική ή και επαγγελματική δραστηριότητα και τις πιθανές επιστημονικές
εργασίες του υποψηφίου,
3. Αντίγραφο πτυχίου. Εκτός των πτυχιούχων, μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση,
φοιτητές που έχουν περατώσει επιτυχώς τις εξετάσεις όλων των μαθημάτων τους και
εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία τους. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, οι
φοιτητές αυτοί θα προσκομίζουν πιστοποιητικό από τη Γραμματεία του Τμήματός
τους, στο οποίο θα φαίνεται ότι περάτωσαν τις σπουδές τους, θα αναφέρεται ο
βαθμός πτυχίου και ότι εκκρεμεί μόνο η διαδικασία της ορκωμοσίας. Η
οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνεται μετά την προσκόμιση του αντίγραφου
πτυχίου. Για όσους προέρχονται από ΑΕΙ του εξωτερικού, βεβαίωση ισοτιμίας
πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ,
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,
5. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Lower
ή αντίστοιχων με αυτό τίτλων αγγλικής, οι δε αλλοδαποί και της ελληνικής γλώσσας.
6. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση η μία από μέλος ΔΕΠ ή ΕΠ. Οι συστατικές
μπορούν να κατατίθενται και ηλεκτρονικά.
7. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, εκτός της
Αγγλικής.
8. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου
πτυχίου (εάν υπάρχουν).
9. Aποδεικτικά, εάν υπάρχουν, επαγγελματικής εμπειρίας.
Περισσότερες πληροφορίες για το Π.Μ.Σ., συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας
εισαγωγής και αξιολόγησης υπάρχουν στην ιστοσελίδα: http://msc.it.teithe.gr
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Καθηγητής Ηλιούδης Χρήστος
Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής ΑΤΕΙ/Θ
Web: msc.it.teithe.gr
Mail: sec-msc@it.teithe.gr
Τηλ.: 2310 013598, 2310 013945

Δεν υπάρχουν σχόλια: