19/5/17

Η διαδικασία, τα κριτήρια και τα μέσα για την διατύπωση της άποψης του Σ.Δ για την επιλογή των διευθυντώνΑπόσπασμα από την ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου
σε θέματα εκπαίδευσης»

Διαβάστε όλη την αιτιολογική έκθεση εδώ
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ.
Α. Επί της αρχής:   
Με τις διατάξεις του Μέρους Α΄ ρυθμίζεται ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των διευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εργαστηριακών κέντρων (Ε.Κ.). Η ρύθμιση αυτή καθίσταται αναγκαία εν όψει της πρόσφατης με αριθμ. 711/2017 Απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Ειδικότερα: το 2015 προτάθηκε και θεσπίσθηκε νέος τρόπος επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.. Και τούτο, προς ουσιώδη ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών στους κόλπους της εκπαιδευτικής κοινότητας, η οποία κατά τεκμήριο έχει καλύτερη γνώση τόσο των εκπαιδευτικών αναγκών όσο και των προσώπων που τις ικανοποιούν. Συγκεκριμένα, με το ν. 4327/2015 αναβαθμίστηκε ο ρόλος των εκπαιδευτικών και προβλέφθηκε για πρώτη φορά η ενεργή συμμετοχή τους κατά την επιλογή του διευθυντή στις σχολικές μονάδες που υπηρετούν. Με τον τρόπο αυτό, δόθηκε στους εκπαιδευτικούς η δυνατότητα να εκφράσουν, με τρόπο που να έχει έμπρακτο και ορατό αποτέλεσμα, την πεποίθησή τους για τη συμβολή των υποψήφιων διευθυντών στο εκπαιδευτικό έργο, για την παιδαγωγική και επιστημονική τους συγκρότηση, καθώς και για τις διοικητικές και διευθυντικές τους ικανότητες.
Τονίζεται ότι ο σύλλογος διδασκόντων αποτελεί ένα θεσμικό συλλογικό όργανο διοίκησης των σχολικών μονάδων, το οποίο σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της εκπαιδευτικής νομοθεσίας (ενδεικτικά, άρθρο 11 παρ. ΣΤ του ν.1566/1985) είναι επιφορτισμένο με ευρείες αρμοδιότητες βαρύνουσας σημασίας για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, όπως ενδεικτικώς η χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και την καλύτερη λειτουργία του σχολείου, η εφαρμογή του ωρολόγιου και αναλυτικού προγράμματος, η υγεία και προστασία των μαθητών/τριών και εν γένει η οργάνωση της σχολικής ζωής.
Εντούτοις, εν όψει της πρόσφατης αρ.711/2017 Απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και της υποχρέωσης της Διοίκησης να συμμορφώνεται άμεσα, χωρίς χρονική καθυστέρηση, με το περιεχόμενο και το διατακτικό των δικαστικών αποφάσεων, κρίνεται επιβεβλημένη η προτεινόμενη ρύθμιση για την επιλογή και τοποθέτηση των διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων και Ε.Κ..
Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται συγκεκριμένος τρόπος αξιολόγησης των υποψηφίων. Ειδικότερα, το κριτήριο της συμβολής του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας καθώς και της γενικότερης συγκρότησής του αποτιμάται με συνέντευξη των υποψηφίων από τα οικεία περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια (Π.Υ.Σ.Π.Ε. /Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) με τη διευρυμένη επταμελή (7μελή) τους σύνθεση, τα οποία εκδίδουν σχετική ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση. Για τη μοριοδότηση της συνέντευξης τα ανωτέρω συμβούλια συνεκτιμούν τα στοιχεία του υπηρεσιακού φακέλου των υποψηφίων καθώς και τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητάς τους.
Επιπλέον, τόσο για τους υπηρετούντες κατά το χρόνο επιλογής σε θέση διευθυντή ή υποδιευθυντή σχολικών μονάδων ή Ε.Κ. και υπευθύνου τομέα ΕΚ της ελληνικής επικράτειας ή προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ., ύστερα από επιλογή ή αναπλήρωση, καθώς και για τους απλούς εκπαιδευτικούς που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε σχολική μονάδα ή Ε.Κ. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της ελληνικής επικράτειας, τα συμβούλια συνεκτιμούν επιπλέον τη γνώμη των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. της σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. όπου οι υποψήφιοι υπηρετούν. Σκοπός της διάταξης είναι η διατύπωση της γνώμης των συνυπηρετούντων εκπαιδευτικών, όπως αυτή προκύπτει από την άμεση γνώση των συνθηκών λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Η γνώμη αυτή διατυπώνεται επί συγκεκριμένων ερωτήσεων αποτίμησης του κριτηρίου της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικότερης συγκρότησης του υποψηφίου, οι οποίες αναγράφονται σε φύλλα αποτίμησης του κριτηρίου αυτού. Ο τύπος και το περιεχόμενο των φύλλων αυτών καταρτίζονται με απόφαση του Υπουργού ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Οι ανωτέρω μόνιμοι εκπαιδευτικοί, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση και διατυπώνουν αυθημερόν την σχετική κρίση τους για κάθε υποψήφιο σε αιτιολογημένο πρακτικό που συντάσσεται για το σκοπό αυτό. Τονίζεται ότι η διατύπωση της γνώμης των υπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών συνιστά ένα επιπρόσθετο εργαλείο αντικειμενικής και αμερόληπτης κρίσης, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει το αποφασίζον συλλογικό όργανο κατά την μοριοδότηση του ανωτέρω κριτηρίου, απλά δρα επικουρικά στη διαμόρφωση μίας συνολικής εικόνας των προσόντων του υποψηφίου που κρίνονται κατάλληλα για την άσκηση των καθηκόντων διευθυντή σχολικής μονάδας.

Διαβάστε όλη την αιτιολογική έκθεση εδώ
Σε κάθε περίπτωση όλοι οι υποψήφιοι δύνανται κατά τη διαδικασία της συνέντευξης ενώπιον του οικείου περιφερειακού συμβουλίου, αφενός να υποστηρίξουν πλήρως την υποψηφιότητά τους και τα εν γένει προσόντα τους, αφετέρου να διατυπώσουν ενδελεχώς τις απόψεις τους επί των διαλαμβανομένων στο πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων, αν αυτό υπάρχει.
Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η τήρηση των συνταγματικών αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας και η ανάδειξη των πλέον ικανών από συλλογικό όργανο που συγκροτείται και λειτουργεί με εχέγγυα αξιοκρατίας, αμεροληψίας και αντικειμενικότητας. Επιπλέον, με την προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζεται η ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή των θεσπιζόμενων κριτηρίων. Επιπροσθέτως προβλέπεται η υποχρέωση αιτιολόγησης του πρακτικού του συμβουλίου επιλογής στο οποίο καταγράφονται οι γνώμες που σχημάτισαν τα μέλη του συμβουλίου για έκαστο των υποψηφίων και ακολούθως διατυπώνονται ειδικές σκέψεις και κρίσεις που τεκμηριώνουν την αποτίμηση του κριτηρίου της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο και της προσωπικότητας εξατομικευμένα για κάθε υποψήφιο, ώστε να διασφαλίζεται η έγκυρη αξιολόγηση με αντικειμενική και αξιοκρατική διαδικασία και, εντέλει, να καθίσταται ελέγξιμη η ουσιαστική αποτίμηση της επιλογής.
Τέλος επισημαίνεται ότι η παρούσα ρύθμιση αφορά μόνο στην επιλογή και τοποθέτηση των διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. Το ΥΠΠΕΘ πρόκειται να επεξεργασθεί το συντομότερο δυνατόν ένα νέο σύστημα επιλογής και των λοιπών στελεχών εκπαίδευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: