27/5/17

Με συγκεριμένα στοιχεία η τεκμηρίωση του πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων για τον υποψήφιο Διευθυντή Επιφυλάξεις διατυπώνονται στην  έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής σχετικά με τα στοιχεία που θα ληφθούν υπόψη για τη σύνταξη του πρακτικού αποτίμησης της γνώμης των μόνιμων εκπαιδευτικών για τους υποψήφιους διευθυντές. 
Η σχετική επιφύλαξη της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής έχει ως εξής : 
«Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν αναφέρει τα στοιχεία τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τη διατύπωση γνώμης επί των ερωτήσεων και δεν αποσαφηνίζει αν οι συνυπηρετούντες εκπαιδευτικοί θα έχουν πρόσβαση στον φάκελο υποψηφιότητας των υποψήφιων ή σε άλλα σχετικά στοιχεία». 
Επιπλέον στην έκθεση αναφέρεται ότι: "η γνώμη, προκειμένου αυτή να μπορεί επιτρεπτώς να ληφθεί υπόψη από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, πρέπει να τεκμηριώνεται βάσει στοιχείων, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα της κρίσης.

Στην Υ.Α  που θα ακολουθήσει, σύμφωνα με το νέο νόμο, αναμένεται  εκτός των άλλων, να
καθορίζονται :

  • ο τύπος και ο τρόπος τήρησης των πρακτικών, καθώς και κάθε θέµα σχετικό µε τη διαδικασία και τον τρόπο διεξαγωγής των συνεντεύξεων των υποψηφίων διευθυντών σχολικών µονάδων και Ε.Κ.,
  • ο τύπος και το περιεχόµενο των φύλλων αποτίµησης του κριτηρίου της συµβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικότερης συγκρότησης των υποψηφίων διευθυντών σχολικών µονάδων και Ε.Κ.,
  •  ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία διατύπωσης της γνώµης των µόνιµων εκπαιδευτικών και µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. κατά την επιλογή των διευθυντών σχολικών µονάδων και Ε.Κ., και ιδίως θέµατα σχετικά µε τη διεξαγωγή της συνεδρίασης.
Αναμένεται λοιπόν στην Υ.Α , αν ακολουθήσει τη συμβουλή/επιφύλαξη της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής,   να περιγράφει, εκτός του περιεχομένου των φύλλων αποτίµησης που  αναφέρεται στο Νόμο, και  τα στοιχεία που θα λαμβάνονται υπόψη για τη διατύπωση γνώμης,  έτσι ώστε να να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα της κρίσης.

Πάντως η διερεύνηση του κριτηρίου της συµβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικότερης συγκρότησης των υποψηφίων διευθυντών, και τα σχετικά στοιχεία που πρέπει να αναζητηθούν,δε θα είναι εύκολη υπόθεση ή μπορεί να είναι και εξαιρετικά απλή.

Δε θα είναι εύκολη υπόθεση γιατί  δεν έχει γίνει καμία σχετική συζήτηση με την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά ούτε και αναφέρεται στο νέο νόμο επιλογής διευθυντών για το τι θεωρείται αποτελεσματικό εκπαιδευτικό έργο, και άρα ποια θα είναι τα κριτήρια που θα κριθεί αυτό, τα ερωτήματα σε σχέση με αυτό, αλλά και τα σχετικά στοιχεία που θα αναζητηθούν από τους Σ.Δ. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί έχουν διαφορετικές παιδαγωγικές/εκπαιδευτικές θεωρήσεις  για το παραπάνω κριτήριο και επομένως διαφορετικά ερωτήματα που θα διατύπωναν καθώς και  στοιχεία που θα αναζητούσαν για να το διερευνήσουν.

Εξαιρετικά "απλή" θα είναι όταν  τα ερωτήματα και τα στοιχεία τα έχει έτοιμα η Υ.Α. 
   

 Σχετικό κείμενο:

Από την πίσω πόρτα η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας

  

Διαβάστε εδώ την έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής  

Δεν υπάρχουν σχόλια: