28/4/17

Τα σεμινάρια ειδικής αγωγής που αναγνωρίζονταιΕγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ Α΄ 

Σχετικά με τα ετήσια σεμινάρια επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σας επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ’αριθμ. πρωτ. 63498/Ε2/12-4-2017 υ.α. (ΑΔΑ: 7ΖΜ54653ΠΣ-Θ32, ΦΕΚ 1313 Β΄/13-4-2017, σελ. 11 και 17), γίνονται δεκτά "πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών".
Είναι αυτονόητο ότι:
Α) Σεμινάρια που διενεργούνται (ή/και πιστοποιούνται) από ιδιωτικά κέντρα δεν γίνονται δεκτά, ακόμα και αν τα υπό κρίση ιδιωτικά κέντρα εποπτεύονται από κρατικό φορέα (π.χ. ΕΟΠΠΕΠ).
Β) Βεβαιώσεις παρακολούθησης τουλάχιστον 400 ωρών από σεμινάρια διάρκειας άνω των τετρακοσίων ωρών που διενεργούνται κατά το τρέχον έτος, και δεν έχουν ολοκληρωθεί, δεν γίνονται δεκτές . Ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα ένταξης στους επικουρικούς πίνακες, οφείλει να προσκομίσει πιστοποιητικό παρακολούθησης ολόκληρου του επιμορφωτικού προγράμματος, το οποίο και θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: