10/4/17

Ποιες είναι οι τροποποιήσεις στην ΥΑ για τη ρύθμιση θεμάτων ειδικής αγωγής μετά τη διαβούλευση

  
Η περίπτωση γ΄ της υποπαραγράφου Α της παραγράφου 1 του άρθρου 3, «γ) Ειδικά για τους κλάδους ΠΕ61 και ΠΕ71, πέραν των ανωτέρω, πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής ή Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία, πέντε (5) μονάδες» αντικαταστάθηκε ως εξής : «γ) Για τους κλάδους ΠΕ61 και ΠΕ71, πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής ή Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες, πέντε (5) μονάδες».

Η περίπτωση δ΄ της υποπαραγράφου Α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 «δ) Τίτλος διετούς μετεκπαίδευσης στην Ε.Α.Ε. στα Διδασκαλεία της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, τρεις (3) μονάδες» αντικαταστάθηκε ως εξής : «δ) Τίτλος διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ στα Διδασκαλεία της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, τέσσερις (4) μονάδες».

Η περίπτωση ε΄ της υποπαραγράφου Α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 «ε) Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ11, πέραν των ανωτέρω περ. α έως δ, κύρια ειδικότητα της παρ. 1.3 περ. γ του άρθρου 20 του ν. 3699/2008, δύο (2) μονάδες» αντικαταστάθηκε ως εξής : «ε) Για τον κλάδο ΠΕ11, κύρια ειδικότητα της παρ. 1.3 περ. γ του άρθρου 20 του ν. 3699/2008, δύο (2) μονάδες».

Στην υποπαράγραφο Β της παραγράφου 1 του άρθρου 3 προστέθηκε η φράση : «Επισήμανση : Από το σχολικό έτος 2017-18 και εφεξής οι προϋπηρεσίες που θα πραγματοποιούνται σε σχολικές μονάδες χαρακτηρισμένες ως δυσπρόσιτες, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, θα προσμετρούνται στο διπλάσιο».

Η υποπαράγραφος Γ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 «Γ. Κοινωνικά κριτήρια:
α) Η επ’ αόριστον αναπηρία 67% και άνω εφόσον η αναπηρία δεν οφείλεται σε κανένα ποσοστό σε ψυχικές διαταραχές επτά (7) μονάδες.
β) Η πάθηση από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή η σκλήρυνση κατά πλάκας ή η μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία επτά (7) μονάδες.
γ) Η αναπηρία 67% και άνω ενός ή περισσοτέρων τέκνων επτά (7) μονάδες. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η ύπαρξη σχετικής πιστοποίησης από το ΚΕΠΑ (ν. 3863/2010) και οι υποψήφιοι να είναι ικανοί για εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα.
δ) Η ύπαρξη περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν επτά (7) μονάδες.
ε) Η ύπαρξη περισσότερων των δύο τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν τρεις (3) μονάδες.» αντικαταστάθηκε ως εξής :
«Γ. Κοινωνικά κριτήρια:
α) Η αναπηρία 67% και άνω εφόσον η αναπηρία δεν οφείλεται σε κανένα ποσοστό σε ψυχικές διαταραχές ή η πάθηση από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή σκλήρυνση κατά πλάκας ή δρεπανοκυτταρική - μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, επτά (7) μονάδες.
β) Η αναπηρία 67% και άνω ενός ή περισσοτέρων τέκνων, επτά (7) μονάδες. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η ύπαρξη σχετικής πιστοποίησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και οι υποψήφιοι να είναι ικανοί για εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα.
γ) Οι πολύτεκνοι υπό την έννοια του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α΄), επτά (7) μονάδες.
δ) Η ύπαρξη τριών τέκνων υπό την έννοια του άρθρου 3, παρ.1 του ν. 3454/2006, τρεις (3) μονάδες. Σε περίπτωση που στον ίδιο υποψήφιο συντρέχουν περισσότερα του ενός εκ των ανωτέρω κοινωνικών κριτηρίων μοριοδοτείται μόνο το κριτήριο που προσδίδει τη μεγαλύτερη μοριοδότηση.»
Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 «1. Οι υποψήφιοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατατάσσονται στους Κύριους και Επικουρικούς Πίνακες με βάση το σύνολο των μορίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας η κατάταξη γίνεται βάσει του χρόνου κτήσης του πτυχίου» αντικαταστάθηκε ως εξής :
«1. Οι υποψήφιοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατατάσσονται στους Κύριους και Επικουρικούς Πίνακες με βάση το σύνολο των μορίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας η κατάταξη γίνεται με βάση το βαθμό του πτυχίου και σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας η κατάταξη γίνεται με βάση το χρόνο κτήσης του πτυχίου.»

Το σχέδιο


Η έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης στο http://www.opengov.gr/ypepth/?p=3372

Δεν υπάρχουν σχόλια: