5/4/17

Αξιολόγηση για βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών αλλά όχι τεχνοκρατική προτείνει επιτροπή του ΙΕΠ fresh-education  Η επιτροπή του ΙΕΠ που επεξεργάστηκε το νέο πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία της ιστορίας προτείνει κι έναν τρόπο αξιολόγησης τους εκπαιδευτικού έργου στην κατεύθυνση της  βελτίωσης των εκπαιδευτικών πρακτικών πέρα όμως από λογικές λογοδοσίας και καταλογισμού ευθυνών. Eπισημαίνει ότι η πρόταση για την αξιολόγηση αφορά στο σύνολό της την ελληνική εκπαίδευση και όχι ξεχωριστά το μάθημα της Ιστορίας, γι’ αυτό και θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ευρύτερης συζήτησης μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων

Ακολουθεί το σχετικό απόσπασμα:

Πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα το μοναδικό τμήμα που αξιολογείται είναι οι μαθητές-τριες. Δεν υφίστανται θεσμοί αξιολόγησης των curricula, των σχολικών εγχειριδίων, των διοικητικών μηχανισμών, των σχολικών μονάδων, των εκπαιδευτικών κτλ. και επομένως δεν υπάρχει μια οργανωμένη βάση αναφοράς για το σχεδιασμό πολιτικών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. 

Στο διεθνή χώρο η περίπτωση των ΗΠΑ είναι ενδεικτική των δυο τάσεων που συγκρούονται σήμερα όσον αφορά στην αξιολόγηση.


Από τη μια πλευρά, η τεχνοκρατική και φιλελεύθερη τάση αξιοποιεί μεγάλης κλίμακας αξιολογήσεις που διενεργούνται μια φορά το χρόνο, είναι ποσοτικές και βαθμολογούν γνώσεις περιεχομένου και βασικές δεξιότητες των μαθητών με σκοπό τη λογοδοσία/καταλογισμό ευθυνών, την ενίσχυση της χρηματοδότησης στα σχολεία που κατατάσσονται ψηλά με βάση τις επιδόσεις των μαθητών/τριών τους ή στην επιβολή κυρώσεων σε σχολεία και σε εκπαιδευτικούς με χαμηλές επιδόσεις. 

Από την άλλη πλευρά, προτείνεται η καθιέρωση ενός συστήματος αξιολόγησης που εφάρμοσε πιλοτικά το National Board for Professional Teaching Standards σε αρκετές Πολιτείες της Αμερικής με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Πρόκειται για ένα συνεκτικό και
συνεχές σύστημα αξιολόγησης το οποίο βασίζεται σε ποιοτικά κριτήρια, εστιάζει στη
σχέση δασκάλου-μαθητή, συνδέει τη μάθηση με τη διδασκαλία, θέτει σε δεύτερη
μοίρα τις βαθμολογικές επιδόσεις των μαθητών και προκρίνει τον φάκελο του
εκπαιδευτικού, ο οποίος θα ανανεώνεται περιοδικά και εμπεριέχει ερευνητικά
πρωτόκολλα, μαθητικές εργασίες, περιγραφικές εκθέσεις, δραστηριότητες, υλικά κτλ.

Το σύστημα αυτό μετατοπίζει το ενδιαφέρον από το αποτέλεσμα της διδασκαλίας στην πορεία και στις διαδικασίες της μάθησης, ενώ ερευνά τους τρόπους με τους οποίους μαθητευόμενοι που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα αποκτούν κατανόηση, κίνητρα μάθησης, συνεργατικό πνεύμα και βαθιά εφαρμογή της γνώσης στην επίλυση προβλημάτων και στην επικοινωνία σε αυθεντικά περιβάλλοντα. 

Σημαντικό στοιχείο σε αυτή τη μορφή της αξιολόγησης είναι ότι διαμορφώνει κοινά πρότυπα διδασκαλίας τα οποία με τη σειρά τους διαμορφώνουν και τα κριτήρια εκπαίδευσης και πιστοποίησης των αρχάριων εκπαιδευτικών. Αυτό με τη σειρά του ενδυναμώνει τα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημιακών τμημάτων που εκπαιδεύουν μελλοντικούς εκπαιδευτικούς και, όχι σπάνια, οδηγεί στην αναθεώρησή τους. Ο τύπος αυτός της αξιολόγησης μπορεί να προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα, αφού θα παρακινήσει τους δασκάλους ιστορίας, μελλοντικούς, αρχάριους και ώριμους, να σχεδιάσουν τη διδασκαλία τους και να αναστοχαστούν μετά από αυτήν λαμβάνοντας υπόψη τις νοητικές αναπαραστάσεις, τις οποίες φέρουν οι ίδιοι και οι μαθητές-τριες τους ως άτομα και ως μέλη
συλλογικοτήτων με ιστορικά προσδιορισμένη πολιτισμική, φυλετική, εθνική,
κοινωνική και ιδεολογική ταυτότητα.

Ωστόσο, η πρόταση για την αξιολόγηση αφορά στο σύνολό της την ελληνική εκπαίδευση και όχι ξεχωριστά το μάθημα της Ιστορίας, γι’ αυτό και θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ευρύτερης συζήτησης μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Απόσπασμα από το Πόρισμα του ΙΕΠ για την διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: