5/4/17

Τοπική ιστορία και αρχαιολογία στην ύλη της Ιστορίας της Δ Δημοτικού




Αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας αλλά και στο περιεχόμενο του μαθήματος της Ιστορίας στην Α/θμια και στην Β/θμια εκπαίδευση προτείνει με πόρισμά της επιτροπή του ΙΕΠ

Η διδακτική προσέγγιση αλλάζει όπως και οι θεματικές ενότητες που διδάσκονται οι μαθητές στις διάφορες τάξεις.

Για παράδειγμα στην Δ Δημοτικού προτείνεται οι μαθητές να διδάσκονται τοπική ιστορία αλλά και βασικές αρχές της αρχαιολογίας.

Συγκεκριμένα προτείνεται η διδασκαλία της οικογενειακής, της προφορικής, της τοπικής ιστορίας όπως επίσης και στοιχείων θεματικής ιστορίας, με σκοπό την κατάκτηση βασικών
ιστορικών εννοιών, μεθόδων και γνώσεων διαμέσου της επεξεργασίας θεμάτων που
αφορούν το άμεσο οικογενειακό – κοινωνικό τους περιβάλλον.

Επίσης στο διδακτικό πλαίσιο θα  ενταχθεί και η γνωριμία των μαθητών/τριών με την αρχαιολογία ως επιστήμη και τις μεθόδους της(παιχνίδια ανασκαφής, μελέτη αντιγράφων
αρχαιολογικών ευρημάτων, παλιών αντικειμένων, ακόμα και σύγχρονων).

Μερικά από τα βασικά σημεία του πορίσματος σχετικά με την διδακτική της ιστορίας είναι  και στις  δύο βαθμίδες είναι: 


  • όχι στην αποµνηµόνευση πληροφοριών αλλά στην ιστορική κατανόηση και σκέψη
  • διδασκαλία όχι μόνο από το σχολικό εγχειρίδιο
  • χρήση ιστορικών πηγών
  • χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε. )
  • συστηµατική χρήση εποπτικού υλικού, εννοιολογικών χαρτών και κυρίως µε την ανάπτυξη βιωµατικών δραστηριοτήτων (κατασκευή χαρτών, εικαστικών έργων, ιστορικών χρονογραµµών, δραµατοποίηση, παιχνίδι ρόλων, διαλογική αντιπαράθεση (debate), επισκέψεις σε µουσεία, µνηµεία και ιστορικούς χώρους, κτλ.),
  • εφαρµογή σύγχρονων στρατηγικών διδασκαλίας
  • ενδιαφέρον  έχει όχι τόσο πολύ  το αποτέλεσµα της διδασκαλίας αλλά η πορεία και οι διαδικασίες της µάθησης,
Δείτε εδώ το Σχέδιο Προγραμμάτων Σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: