26/4/17

ΠΜΣ: Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης.Αιτήσεις από 28/04/2017

 Το Τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) του Πανεπιστημίου Αθηνών, καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας. στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 951, τ. Β΄, 27/5/2015). 
Η χρονική διάρκεια του κύκλου σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, ακολουθούμενα από μια μεταπτυχιακή εργασία, η οποία πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του επόμενου εξαμήνου (4ου). Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Υποχρεώσεις φοιτητών ‐ Δίδακτρα 
Η φοίτηση θα ξεκινήσει στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017 - 2018. Η λειτουργία του Προγράμματος απαιτεί υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων και πλήρη απασχόληση, και τα μαθήματα θα διεξάγονται κάθε Παρασκευή μεταξύ των ωρών 15.30 - 20.30μμ και Σάββατο 09.30-14.30μμ. Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων σε μαθήματα, σεμινάρια καθώς και στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό σπουδών του Π.Μ.Σ. Τα δίδακτρα των εκπαιδευομένων, ανέρχονται στο ποσό των 2.800 Ευρώ για το σύνολο του Προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, η παρακολούθηση του Προγράμματος προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων 800 Ευρώ για καθένα από τα 3 εξάμηνα φοίτησης και 400 Ευρώ για το 4ο εξάμηνο (το Π.Μ.Σ προβαίνει σε μείωση διδάκτρων για ένα αριθμό φοιτητών του, βάσει της επίδοσης αλλά και βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων). 

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών 
Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από τις 28/04/2017 έως και 09/06/2017, από Δευτέρα έως και Πέμπτη στις 10.30πμ με 13.00μμ και Παρασκευή από τις 15.00μμ έως και 19.00μμ, στη Γραμματεία του ΠΜΣ, Κυψέλη 547, Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος, αυτοπροσώπως ή μέσω έντυπης εξουσιοδότησης τρίτου προσώπου. Επίσης, οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους και ταχυδρομικώς
Για περισσότερες πληροφορίες:

Δεν υπάρχουν σχόλια: