14/2/17

Επιστροφή ποσού επιβράβευσης στους συνεπείς δανειολήπτες από το Τ.Π.Δ

  

Στο πλαίσιο της νέας πολιτικής ρυθμίσεων δανείων στεγαστικού τομέα, η οποία εγκρίθηκε με
τις υπ’ αρ. 3595/3/22.11.2016 και 3598/8/22.12.2016 αποφάσεις του (Δ Σ. του Τ.Π.&(Δανείων, προβλέ̟πεται η επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών του Ταμείου μέσω της μείωσης του επιτοκίου των ενυπόθηκων δανείων τους σε ποσοστό 1% μεσοσταθμικά επί του άληκτου κεφαλαίου αυτών για χρονική διάρκεια 12 μηνών,
με πρόθεση το μέτρο να επαναλαμβάνεται ανά εξάμηνο, οπότε και θα επανακαθορίζεται το ποσοστό της μείωσης από το  ΔΣ. του Ταμείου.

 ΣΥΝΕΠΗΣ ∆ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ:

 Η ε̟πιστροφή των ̟ποσών στους δικαιούχους θα ̟πραγµατο̟ποιείται µετά το ̟πέρας του εκάστοτε εξαµήνου ως εξής: 
1. (εφόσον καταστεί εφικτό): Μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωµών (ΕΑΠ) στο λογαριασµό µισθοδοσίας του δανειολή̟πτη, χωρίς να α̟παιτείται η υ̟ποβολή σχετικής αίτησής του. 
2. Στον ΙΒΑΝ του δανειολή̟πτη ο ο̟ποίος είναι ήδη καταχωρηµένος στην καρτέλα του, συνε̟πεία ̟παλαιότερης αίτησής του.
 3. Για όλες τις άλλες ̟περι̟πτώσεις, η ε̟πιστροφή θα ̟πραγµατο̟ποιείται κατό̟πιν αίτησης του δικαιούχου, µε την ο̟ποία θα γνωστο̟ποιεί στο Τ.Π.&∆ανείων τον ΙΒΑΝ του τρα̟πεζικού του λογαριασµού.
Ποιοι είναι οι συνεπείς δανειολήπτες;Δεν υπάρχουν σχόλια: