5/12/16

Φάκελος "Αξιολόγηση μαθητών στο δημοτικό σχολείο" (νομοθεσία - σύγχρονες προσεγγίσεις - portfolio)Φάκελος  "Αξιολόγηση μαθητών στο δημοτικό σχολείο" (νομοθεσία - σύγχρονες προσεγγίσεις - portfolio)

Γενικά, ο σκοπός της αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή είναι:
 α. η παρώθηση, η ενθάρρυνση και η σωστή αυτοαντίληψη του παιδιού,
β. η διάγνωση των κλίσεων και των ικανοτήτων του από το δάσκαλο, καθώς
και των μαθησιακών δυσκολιών που τυχόν αυτό αντιμετωπίζει, και
γ. η ανατροφοδότηση της διδασκαλίας και της μάθησης για την προαγωγή του
παιδευτικού έργου.
   Ως εξατομικευμένη εκτίμηση της επίδοσης του μαθητή, η αξιολόγηση δεν είναι
αυτοσκοπός, αλλά διαδικασία για την επίτευξη των σκοπών που
προαναφέρθηκαν. Επομένως σε καμιά περίπτωση δεν προσλαμβάνει
χαρακτήρα ανταγωνιστικό ή επιλεκτικό για τους μαθητές του Δημοτικού
Σχολείου.
    Η αξιολόγηση αναφέρεται στις σχολικές γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και
ικανότητες που απόκτησε και ανέπτυξε ο μαθητής και οι οποίες καλύπτουν το
γνωστικό, το γλωσσικό, το συναισθηματικό και τον ψυχοκινητικό τομέα. Για την
εκτίμηση αυτή λαμβάνεται υπόψη η ατομική προσπάθεια που κατέβαλε ο
μαθητής, ο βαθμός αξιοποίησης των ευκαιριών μάθησης, που του
προσφέρθηκε, τα ιδιαίτερα ατομικά ψυχολογικά δεδομένα του μαθητή καθώς
και τα μαθησιακά ερεθίσματα του οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος
του που επηρεάζουν την επίδοση του. (ΠΔ 462/1991 - ΦΕΚ 171/1991)
(νομοθεσία - σύγχρονες προσεγγίσεις - portfolio)


ΔΙΑΒΑΣΤΕ σχετικά κείμενα από το fresheducation

Όταν ένας «ολόκληρος» θεσμός, το σχολείο, βαθμολογεί το μαθητή.


  Περιγραφική αξιολόγηση: Ένα παυσίπονο με ήπια δράση για τον αδύναμο μαθητή

Δεν υπάρχουν σχόλια: