15/12/16

Σύσταση τομέα μειονοτικής εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό τμήμα του ΑΠΘ

ΘΕΜΑ: «Σύσταση Τοµέα Μειονοτικής Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τµήµα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης»
 O   ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 παρ. 4 (ε) του ν. 1268/1982 (Α΄87) όπως έχει συµπληρωθεί και ισχύει, σε συνδυασµό µε το άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 4076/2012 (Α΄159)
β.του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 4009/2011 (Α΄195) όπως έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 4076/2012 (Α΄159) και το άρθρο 26 παρ. 5 του ν. 4386/2016 (Α΄83)
2.Τα π.δ. 70/2015 (A΄114) και π.δ. 125/16 (A΄210)
3.Τη γνώµη της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τµήµατος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση αριθµ. 16Τ10/16.09.2016)
4.Τη µε αρ. πρωτ. 211194/B2/9-12-2016 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄143), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α΄129), από τη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύµφωνα µε την οποία από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ιδρύματος ή του Προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε
 Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης συστήνεται Τομέας Μειονοτικής Εκπαίδευσης ο οποίος θα καλύπτει τα γνωστικά αντικείµενα:
  • Κοινωνικοποίηση και Εκπαίδευση σε Δίγλωσσα και Πολύγλωσσα Περιβάλλοντα
  • Γραμματισμός Μαθητών και Μαθητριών από Πολύγλωσσα Περιβάλλοντα
  • Μειονότητες και Πολυγλωσσία στην Ευρώπη
  • Ιστορία της Μειονοτικής Εκπαίδευσης
  • Διδακτικές των Μειονοτικών Γλωσσών
  • Ισλάμ και Εκπαίδευση
  • Μειονοτική Εκπαιδευτική Πολιτική και Διαχείριση της Πολυπολιτισμικότητας.
 Η απόφαση σε μορφή pdf.

Δεν υπάρχουν σχόλια: