12/12/16

Πρόγραμμα σίτισης «Σχολικά Γεύματα»
Πρόγραμμα σίτισης «Σχολικά Γεύματα»
Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 168631/Δ1/11-10-2016 Υ.Α., η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3414 Β’/24-10-2016), η Υπηρεσία μας προβαίνει σε οδηγίες ως προς την εφαρμογή του προγράμματος σίτισης «Σχολικά Γεύματα». Συγκεκριμένα, σας ενημερώνουμε ότι στη Β΄ φάση, το πρόγραμμα σίτισης θα υλοποιηθεί, εντός διδακτικού ωραρίου, για τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων των Δήμων Καβάλας και Τρικκαίων του πίνακα:
Το σχετικό έγγραφο με τον πίνακα σε μορφή PDF

Δεν υπάρχουν σχόλια: