11/12/16

Με έναν καινούριο δείκτη η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας;

 "Δείκτης:  Υπομονή του Εκπαιδευτικού"
Σύμφωνα με τον 3ο τόμο της ΑΕΕ( 2012) : «Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης  στη  σχολική μονάδα» «Το σχολείο έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόζει και να διαμορφώνει τα δικά του κριτήρια για την αποτίμηση ενός δείκτη, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του» .

Θα ήταν καλό όμως, αυτή τη φορά, όχι μόνο αναπροσαρμογή κριτηρίων να γίνει, αλλά και ενσωμάτωση ενός επιπλέον  δείκτη  στη Θεματική Περιοχή: «Μέσα και Πόροι» με τα επιμέρους κριτήρια για την ανίχνευσή του.

Πρόταση: Ο ΝΕΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
Δείκτης:  Υπομονή του Εκπαιδευτικού
Για την εκτίμηση του συγκεκριμένου δείκτη δεν μπορεί να αξιοποιηθεί κανένα στοιχείο (ποσοτικά δεδομένα από το αρχείο της σχολικής μονάδας ή από ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων) αλλά μόνο από τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν από μαρτυρίες των ίδιων των εκπαιδευτικών. ( Οι ηλεκτρονικές βάσεις δεν είναι ενημερωμένες για αυτά )

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου( εφόσον επιλέξει αυτόν τον δείκτη) εξετάζει αν και κατά πόσο τα παρακάτω καθοριστικά κριτήρια( ενδεικτικά είναι), στην άσκηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού, έχουν εξαντλήσει την υπομονή του:

Μακροχρόνια,  μέχρι και δεκαετίες, άσκηση του επαγγέλματος ως αναπληρωτής ή ωρομίσθιος

Αίσθηση επαγγελματικής αβεβαιότητας και ακύρωσης

Διδασκαλία, ημερήσια ή εβδομαδιαία, σε πολλές σχολικές μονάδες.

Καθυστερημένες τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες.

Διδασκαλία σε σχολεία για πολλά χρόνια ή δεκαετίες, μακριά από τον τόπο συμφερόντων.

Καθημερινές μετακινήσεις , πολλών χιλιομέτρων από και προς τη σχολική μονάδα.

Προσωπικά ξοδα για ενοίκια, καύσιμα για ανάγκες της διδασκαλίας

Μισθοί πείνας που δεν αρκούν για την επιβίωση

Στη μελέτη του συγκεκριμένου δείκτη έχει σημασία να δοθεί έμφαση, μεταξύ άλλων, σε ζητήματα όπως:
α) η αλληλεπίδραση του με άλλους δείκτες,
β)η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του δείκτη σε σχέση με άλλους
γ)η διαχρονική μεταβολή των στοιχείων του δείκτη.
Επίσης τα κριτήρια είναι ελεύθερα για αναπροσαρμογές και προσθέσεις νέων. 

Βιβλιογραφία:
  3ο τόμος  ΑΕΕ( 2012) : «Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης  στη  σχολική μονάδα» 

Διαβάστε σχετικά:

Οι Αυστραλοί εκπαιδευτικοί κουράστηκανμε την αυτοαξιολόγηση θέλουν να ασχοληθούν με το μάθημα 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: