7/12/16

Αξιοποίηση του διαδικτύου στην ιστορική εκπαίδευση

  


Αρμόδιος Τσιβάς

 Τρόποι αναζήτησης ιστορικού και εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο της ιστορικής εκπαίδευσης: 
https://www.scribd.com/document/331437630/Web-2016 


Ι. ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Θεματική αναζήτηση
χρήση λέξεων(κλειδιών)
συνδυασμοί λέξεων, φράσεων
τελεστές +, -, « »
Συγκριτικός πίνακας μηχανών αναζήτησης: http://www.netschoolbook.gr/searchengines.html

Κριτήρια αποτίμησης ιστοτόπων, ιστοσελίδωνΙΙ. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ

Ανακαλύπτω – Δημιουργώ – Συμμετέχω (ΥΠΠΕΘ): https://go.minedu.gov.gr
Ο δικτυακός τόπος στοχεύει στην ενημέρωση και υποστήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών όσον αφορά την ανοιχτή πρόσβαση σε Ψηφιακές Βιβλιοθήκες & Υπηρεσίες ανά βαθμίδα και γνωστικό αντικείμενο.

Ψηφιακό Σχολείο
«Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» αποτελεί κεντρικό έργο του Υπουργείου Παιδείας για το διάστημα 2010-15 και υλοποιείται από το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» στο πλαίσιο του άξονα δράσεων για Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο του «Ψηφιακού Σχολείου». Αφορά στη σχεδίαση, ανάπτυξη και λειτουργία τριών κεντρικών διαδικτυακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης:
§  «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία»(e-books.edu.gr),
§  σειρά από ψηφιακά αποθετήρια εκπαιδευτικού περιεχομένου με το όνομα «Φωτόδεντρο» (αποθετήρια μαθησιακών αντικειμένων, εκπαιδευτικών βίντεο, εκπαιδευτικών λογισμικών, εκπαιδευτικού υλικού χρηστών, ανοιχτών εκπαιδευτικών πρακτικών, εξωτερικών πηγών / πολιτισμικών συλλογών) και τον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για τη σχολική εκπαίδευση (photodentro.edu.gr),
§  Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e–me (e-me.edu.gr)

Διαδραστικά σχολικά βιβλία (ΥΠΠΕΘ-ΙΤΥΕ): http://ebooks.edu.gr/new/
Ο ιστότοπος Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία αποτελεί τον επίσημο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Παιδείας για τη διάθεση και διανομή σε σχολεία, σε εκπαιδευτικούς και σε μαθητές της ψηφιακής μορφής των σχολικών βιβλίων.Περιλαμβάνει όλα τα σχολικά βιβλία Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου σε μορφή pdf, τα βιβλία μαθητή σε επεξεργάσιμη html μορφή και κυρίως, πάνω από 100 Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (e-books), δηλ. βιβλία εμπλουτισμένα με διαδραστικό ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό.

Φωτόδεντρο, Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου (ΥΠΠΕΘ-ΙΤΥΕ): http://photodentro.edu.gr/aggregator/
Το Φωτόδεντρο είναι ο Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αποτελεί την κεντρική e-υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας για την ενοποιημένη αναζήτηση και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στα σχολεία. Είναι ανοιχτό σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο. Στο Φωτόδεντρο - Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου μπορείτε να αναζητήσετε με ενιαίο τρόπο και από ένα κεντρικό σημείο, ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για τη σχολική εκπαίδευση, που βρίσκεται είτε στα αποθετήρια «Φωτόδεντρο» του Υπουργείου Παιδείας είτε σε άλλα, «εξωτερικά» αποθετήρια ή εκπαιδευτικές πύλες. Παρέχει δηλαδή έναν κεντρικό «κατάλογο» με το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό του Υπουργείου Παιδείας για τη σχολική εκπαίδευση.

Φωτόδεντρο Μαθησιακών Αντικειμένων (ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ): http://photodentro.edu.gr/lor/
Το Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα (Photodentro LOR) είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το Φωτόδεντρο είναι ανοιχτό σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο. Φιλοξενεί μαθησιακά αντικείμενα (δηλαδή αυτόνομες και επαναχρησιμοποιήσιμες μονάδες ψηφιακού υλικού που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία και τη μάθηση) όπως πειράματα, διαδραστικές προσομοιώσεις, διερευνήσεις, εικόνες, εκπαιδευτικά παιχνίδια, 3D χάρτες, ασκήσεις και άλλα. Όλα τα μαθησιακά αντικείμενα του Φωτόδεντρου διατίθενται ελεύθερα με την άδεια Creative Commons CC BY-NC-SA. Το Φωτόδεντρο υλοποιεί την εθνική στρατηγική για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και προωθεί τη χρήση των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων (OER) για τα σχολεία.

Πλατφόρμα Αίσωπος (ΙΕΠ): http://aesop.iep.edu.gr
Πλατφόρμα για Σχεδίαση, Υποβολή, Αξιολόγηση και Αξιοποίηση Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων από την εκπαιδευτική κοινότητα

Ιστορική Συλλογή Σχολικών Εγχειριδίων (ΙΕΠ): http://e-library.iep.edu.gr/iep/index.html
Η Ιστορική Συλλογή του ΙΕΠ  αφορά τη διάθεση, μέσω του διαδικτύου, σχολικών εγχειριδίων που έχουν χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία από τον 19ο αιώνα έως τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού, γνωστό και ως «Ιστορική Συλλογή», ανήκει στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και είναι μέρος της βιβλιοθήκης του, ενώ επιπλέον υλικό αναζητήθηκε και συνεχίζει να αναζητείται σε πλήθος άλλων βιβλιοθηκών (δημόσιων και ιδιωτικών) και ιδρυμάτων.
Η συγκεκριμένη συλλογή, η οποία περιλαμβάνει δύο αιώνες ιστορίας των σχολικών εγχειριδίων και πάνω από 6.000 βιβλία προσβάσιμα πλέον σε ψηφιακή μορφή.

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: http://news.sch.gr/services
Υπηρεσίες του ΠΣΔ για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότηταςΙΙΙ. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

SearchCulture.gr (ΕΚΤ): http://searchculture.gr
Το SearchCulture.gr είναι μια ανοικτή διαδικτυακή πύλη που προσφέρει κεντρική πρόσβαση και ενιαία αναζήτηση σε ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο που παράγεται στη χώρα μας από έγκριτους φορείς.
Ο συσσωρευτής (Aggregator) που αναπτύχθηκε από το ΕΚΤ συσσωρεύει μεταδεδομένα που εξασφαλίζουν πρόσβαση σε ψηφιακό ή ψηφιοποιημένο περιεχόμενο, ποικίλων τύπων, από τους πολιτιστικούς φορείς που το παράγουν και τα διαθέτει στο ευρύ κοινό μεσω ενός σύγχρονου και φιλικού περιβάλλοντος που διαθέτει προηγμένες λειτουργίες αναζήτησης και εξελιγμένες δυνατότητες πλοήγησης.
Το περιεχόμενο που συσσωρεύεται στο SearchCulture.gr υπόκειται σε ελέγχους ποιότητας και σημασιολογικό εμπλουτισμό, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η συμμόρφωση του με προδιαγραφές διαλειτουργικότητας, περιγραφής μεταδεδομένων ανάλογα με τον τύπο, ψηφιακής επιμέλειας περιεχομένου, ενώ για τη διάθεσή του και την επανάχρηση εφαρμόζονται διεθνείς πολιτικές.

openarchives.gr (ΕΚΤ): http://www.openarchives.gr
Το openarchives.gr είναι η μεγαλύτερη διαδικτυακή πύλη αναζήτησης και πλοήγησης σε έγκριτο ελληνικό ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT) αναπτύσσει και διατηρεί το openarchives.gr στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, δηλαδή τη συλλογή, οργάνωση, ανάδειξη και διάχυση της επιστημονικής και πολιτιστικής παραγωγής της χώρας με τρόπο σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα και τις τάσεις στο χώρο καθώς και με τις σύγχρονες ανάγκες των χρηστών.

Δήμος Θεσσαλονίκης, Συλλογή, ψηφιοποίηση & τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικού: http://culture.thessaloniki.gr
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης επιδιώκει να συμβάλλει στην ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας, μέσω της προβολής των πολιτιστικών τεκμηρίων, τα οποία έχει στην κατοχή του και τα οποία διαχειρίζεται, οργανώνει και συντηρεί.

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Ελληνική Ιστορία: http://www.e-history.gr

Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού: http://www.ehw.gr/
H Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού (ΕΜΕ) είναι ένα πρωτότυπο ηλεκτρονικό έργο με αντικείμενο τη συλλογή, καταγραφή, τεκμηρίωση, παρουσίαση και προβολή των ιστορικών δεδομένων της παρουσίας του ελληνικού πολιτισμικού στοιχείου σε όλη τη χωροχρονική του εξέλιξη. Η ΕΜΕ περιλαμβάνει κυρίως λήμματα από περιοχές που βρίσκονται εκτός των συνόρων του ελληνικού κράτους.

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Ένα χρονολόγιο επιλεγμένων λογοτεχνικών κειμένων που πραγματεύονται στιγμιότυπα της ελληνικής ιστορίας των τελευταίων δύο αιώνων. Τα λογοτεχνικά κείμενα πλαισιώνονται από ιστορικές πηγές, τεκμήρια και μαρτυρίες (ψηφιακά κείμενα και οπτικοακουστικά αρχεία). Κάθε λογοτεχνικό κείμενο συνοδεύεται από κατάλληλη σήμανση για στοχευμένες αναζητήσεις παράλληλων λογοτεχνικών κειμένων. Για την αμεσότερη πρόσβαση στο σύνολο του υλικού και ανεξάρτητα της χρονολογικής του διάταξης λειτουργεί περιβάλλον αναζήτησης. Η εφαρμογή «Ιστορία και Λογοτεχνία» καλείται να εξυπηρετήσει διαθεματικές προσεγγίσεις (ιστορίας-λογοτεχνίας) στη ελληνική εκπαίδευση (με έμφαση στη δευτεροβάθμια), να υποστηρίξει τη διδασκαλία στο μάθημα της λογοτεχνίας ως προς τους λογοτεχνικούς τρόπους πραγμάτευσης της ιστορίας, να ενισχύσει ακόμα και το μάθημα της ιστορίας. Σε κάθε περίπτωση, προσφέρει στον διδάσκοντα κείμενα και αρχειακό υλικό για τη διδασκαλία του (ομαδικές εργασίες, συνεργασίες για την οργάνωση σχολικής εκδήλωσης, κλπ.).

Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη
TRAVELOGUES ME TO BΛΕΜΜΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ: http://el.travelogues.gr
«Η ιστοσελίδα αυτή του Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη προβάλλει, για πρώτη φορά, εμπεριστατωμένα και τεκμηριωμένα το σύνολο σχεδόν του εικονογραφικού υλικού που προέρχεται από περιηγητικές εκδόσεις. Τα εισαγωγικά κείμενα για την κάθε περιοχή -έτσι όπως αυτή παραδίδεται από τα ίδια τα τεκμήρια (κείμενα και εικόνες) των περιηγητών σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιωτικού ρεύματος-, τα κείμενα με τα οποία παρουσιάζεται η κάθε περιηγητική έκδοση, όπως και η κριτική θεώρηση του περιεχομένου της, ο εντοπισμός του εικονογραφικού θέματος στον γεωγραφικό χάρτη και οι πολλαπλές δυνατότητες θεματικής αναζήτησης καθώς και ποικίλες διαδραστικές εφαρμογές καθιστούν ουσιαστικά, την ιστοσελίδα αυτή, πανόραμα της περιηγητικής εικονογραφίας για τον ευρύτερο χώρο, όπου έδρασαν και οι Έλληνες, στη διάρκεια των πέντε τελευταίων αιώνων.»

Aποθετήριο εκπαιδευτικού περιεχομένου για την Ακρόπολη: http://repository.acropolis-education.gr/acr_edu/?locale=el
Το Aποθετήριο εκπαιδευτικού περιεχομένου για την Ακρόπολη ενσωματώνει υλικό του Τομέα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης και υποστηρίζει με δυναμικό τρόπο την αναπαράσταση και ερμηνεία του παρελθόντος. Εκπαιδευτικοί, μαθητές και οικογένειες μπορούν να πλοηγηθούν στο αποθετήριο και να εμπλουτίσουν τόσο το μάθημα στο σχολείο όσο και την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και στο μουσείο Ακρόπολης.ΙV. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Βιβλιοθήκη ΑΠΘ: www.lib.auth.gr

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος: www.nlg.gr

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εφημερίδων και Περιοδικού Τύπου: http://efimeris.nlg.gr/ns/main.html

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων: http://catalog.parliament.gr/hipres/help/null/horizon/microfilms.htm

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες: http://www.epset.gr/el/Digital-Content/Digital-Libraries
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών Ανέμη: http://anemi.lib.uoc.gr/?lang=elV. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιστοσελίδες ιστορίας (γενικό):

Ιστοσελίδες Νεότερης & Σύγχρονης Ιστορίας

Ιστοσελίδες Μεσαιωνικής & Βυζαντινής Ιστορίας: https://www.scribd.com/doc/293639901/Ιστοσελίδες-μεσαιωνικής-βυζαντινής-ιστορίας
VI. ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Εφαρμογές των ΤΠΕ στην ιστορική εκπαίδευση: http://selidesistorias.blogspot.gr/2014/04/blog-post.html
Αδρομερής αποτύπωση των υπολογιστικών εφαρμογών στο πλαίσιο της ιστορικής εκπαίδευσης, στην προσπάθεια διαμόρφωσης των εννοιολογικών αποσαφηνίσεων με την καταγραφή θεωρητικών παραδοχών και ερευνητικών δεδομένων. Η σύμπλευση των ΤΠΕ με το χώρο της σχολικής ιστορίας αποτελεί αφετηρία προβληματισμών για τη φύση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς τα παρεχόμενα νοητικά εργαλεία επιτρέπουν τη διαμόρφωση νέων μαθησιακών περιβαλλόντων που αρθρώνονται στο πλαίσιο του επιστημονικού πεδίου αναφοράς.EndFragment

Εκπαιδευτικό λογισμικό για το μάθημα της ιστορίας: http://selidesistorias.blogspot.gr/2014/10/blog-post.html

Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις του διαδικτύου: http://selidesistorias.blogspot.gr/2013/11/blog-post.html
Οι νέες τεχνολογίες ανανεώνουν συνεχώς τις ατραπούς διάχυσης της πληροφορίας και διαμορφώνουν οδούς επικοινωνίας που δημιουργούν νέους τρόπους έκφρασης και αναπαράστασης της γνώσης. Αν και οι βασικές αρχές παραμένουν ίδιες, η ποικιλία με την οποία εμφανίζονται οι διαδικασίες πληροφορίας και επικοινωνίας παρουσιάζουν, κατά διαστήματα, νέες διαφοροποιήσεις που εκφράζονται κυρίως μέσα από τις εκφάνσεις και τις δυνατότητες του διαδικτύου. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ στο χώρο της ιστορικής εκπαίδευσης και ειδικότερα η δεσπόζουσα θέση του διαδικτύου διαμορφώνει ένα νέο περιβάλλον που χαρακτηρίζει τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις και υποχρεώνει στην εννοιολογική αποσαφήνιση της όλης διαδικασίας.


Η αξιοποίηση των web-quests στη διδακτική της ιστορίας: http://selidesistorias.blogspot.gr/2011/03/webquests.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: