7/11/16

Τα δύο λάθη του νόμου επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων
 fresh-education
 Την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου δόθηκε να καθαρογραφεί η απόφαση της Ολομέλειας. Σύμφωνα με πληροφορίες η απόφαση φέρεται να κινείται προς την κατεύθυνση επικύρωσης του Γ΄ επταμελούς τμήματος του ΣτΕ το οποίο, αφενός ομόφωνα είχε κάνει δεκτό το αίτημα του έννομου συμφέροντος όσων προσέφυγαν και αφετέρου έκρινε ότι τίθενται σοβαρά ζητήματα συνταγματικότητας και νομιμότητας τα οποία, και παρέπεμψε για συζήτηση στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας λόγω της κρισιμότητάς τους.
  Η μυστικότητα της ψηφοφορίας  καθώς και  η απουσία αιτιολόγησης της αποτίμησης των τριών κριτηρίων (της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικής συγκροτήσεως) από το Σύλλογο Διδασκόντων θα καταστήσουν το νόμο επιλογής διευθυντών άκυρο.

Οι δύο άξονες που βασίστηκε η  απόφαση, που ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, είναι:
1. Η διοίκηση των σχολικών μονάδων πρέπει να αναδεικνύεται μέσα από διαφανή και αντικειμενική  διαδικασία, κατάλληλη για την διασφάλιση της ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής των οριζομένων κριτηρίων και όχι με  μυστική ψηφοφορία.
2. Η διαδικασία αποτίμησης των κριτηρίων, χωρίς αιτιολογία, (της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικής συγκροτήσεως) του υποψηφίου με τη μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας,( παρ. 4 του άρθρου 19 του ν.4327/2015) προσκρούει στο Σύνταγμα. 


Από τα παραπάνω  φαίνεται ότι δεν εξασφαλίστηκαν οι προϋποθέσεις αξιοκρατικής κρίσεως των Διευθυντών.

  Στην παρ. 4  του άρθρου 19 του ν.4327/2015 προβλέπεται:
  4. Συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο − Προσωπικότητα– γενική συγκρότηση: 12 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
α) Για τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ.:Το κριτήριο αυτό αποτιμάται με τη μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας που ο υποψήφιος θα επιλέξει, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω. Στη μυστική ψηφοφορία δεν συμμετέχει ο ίδιος ήσύζυγος ή συγγενής δευτέρου βαθμού εξ αίματος. Μέσω της μυστικής ψηφοφορίας εκτιμώνται στοιχεία της προσωπικότητας που έχουν αναδειχθεί στην καθημερινότητατης σχολικής ζωής, όπως η προσωπικότητα, το ήθος,η εντιμότητα, το αίσθημα δικαιοσύνης, η δημοκρατική συμπεριφορά, η επαγγελματική ανάπτυξη και συνέπεια, καθώς και οι ικανότητες του υποψηφίου. Στις ικανότητες
του υποψηφίου περιλαμβάνονται ενδεικτικώς: η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων ιδίως διδακτικών, διοικητικών, οργανωτικών και λειτουργικών, καθώς και η ικανότητα δημιουργίας κατάλληλου παιδαγωγικού περιβάλλοντος έμπνευσης των εκπαιδευτικών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Ο σύλλογος διδασκόντων κατά την εκτίμησή του λαμβάνει, επίσης, υπόψη: Τα στοιχεία τα οποία ο υποψήφιος έχει καταθέσει προς μοριοδότηση στο οικείο ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ, καθώς και τα στοιχεία τα οποία αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα, αποδεικνύονται με παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) και δεν μοριοδοτούνται, όπως: άλλες σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση,οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την
ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών, σχετική με την εκπαίδευση διοικητική ή
καθοδηγητική εμπειρία, επιμορφωτικές συναντήσεις, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, συμμετοχή σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων ή σε όργανα λαϊκής συμμετοχής και επίσημες διακρίσεις.
Ο αριθμός των μορίων που ο υποψήφιος λαμβάνει κατά τη μυστική ψηφοφορία υπολογίζεται ως ακολούθως: το ποσοστό των ψήφων που έλαβε επί του συνόλου των έγκυρων ψήφων ανάγεται σε ποσοστό επί των 12 μορίων που μπορεί να λάβει κατά ανώτατο όριο ο υποψήφιος.
Υποψήφιο στέλεχος το οποίο δεν συγκεντρώνει κατά τη μυστική ψηφοφορία τουλάχιστον το 20% των έγκυρων ψήφων, δεν συμμετέχει στην περαιτέρω διαδικασία επιλογής.
Προκειμένου η ψηφοφορία να είναι έγκυρη, απαιτείται αυξημένη συμμετοχή, τουλάχιστον 65% των μελών του συλλόγου διδασκόντων.
Δεν υπάρχουν σχόλια: