23/11/16

Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην Ελλάδα το 2015-16
Η «Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης» είναι μια ετήσια έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποτυπώνει την εξέλιξη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης εντός της ΕΕ. Η παρούσα Έκθεση παρουσιάζει και αξιολογεί τα κυριότερα πρόσφατα και τρέχοντα μέτρα πολιτικής κάθε χώρα της Ε.Ε. με έμφαση στις εξελίξεις από τα μέσα του 2015 και μετά. (Το χειρόγραφο ολοκληρώθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2016).
Απόσπασμα από την Έκθεση:
Παράλληλα με την οικονομική κρίση, ο αριθμός των γεννήσεων στην Ελλάδα μειώνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια: από 118 000 το 2008, μειώθηκε σε περίπου 92 000 το 2014, σημειώνοντας πτώση κατά 22 % (ΕΛΣΤΑΤ 2016). Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει επίσης εξελιχθεί σε χώρα καθαρής αποδημίας, ενώ στο πλαίσιο της πρόσφατης προσφυγικής κρίσης αποτελεί κυρίως χώρα διέλευσης των προσφύγων. Η μείωση του μαθητικού πληθυσμού είναι ήδη ορατή στην προσχολική εκπαίδευση και έχει αρχίσει να αποτυπώνεται και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τα επόμενα 6 χρόνια ο μαθητικός πληθυσμός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναμένεται να μειωθεί κατά 25 % περίπου.
Η δομή των ανά χώρα εκθέσεων έχει ως εξής:   
 • στατιστική επισκόπηση των βασικών δεικτών εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • βασικά πλεονεκτήματα και κυριότερες προκλήσεις του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης της χώρας
 • δαπάνες για την εκπαίδευση – δημογραφικές προκλήσεις και προκλήσεις δεξιοτήτων
 • πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου – προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα – αντιμετώπιση ανισοτήτων και προώθηση της κοινωνικής ένταξης
 • πολιτικές για τον εκσυγχρονισμό της σχολικής εκπαίδευσης – το επάγγελμα του εκπαιδευτικού – ψηφιακές και γλωσσικές δεξιότητες
 • μέτρα για τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση – εκπαίδευση ενηλίκων.
Βασικά σημεία της Έκθεσης για την Ελλάδα.
 • Τα ποσοστά της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και της ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σημείωσαν σημαντική βελτίωση και είναι πλέον καλύτερα από τον μέσο όρο της ΕΕ.
 • Οι επιδόσεις είναι απογοητευτικές όσον αφορά την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων από τους νέους και τους ενήλικες, τη συμμετοχή στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς επίσης και την εκπαίδευση των ενηλίκων.
 • Στο πλαίσιο του εθνικού διαλόγου για την παιδεία και της επανεξέτασης του εκπαιδευτικού συστήματος, επισημαίνονται καίρια προβλήματα όπως η σοβαρή υποχρηματοδότηση, η στελέχωση των σχολείων με εκπαιδευτικό προσωπικό, η ισότητα και η αποδοτικότητα.
 • Η ανατροπή προγενέστερων μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούσαν στην αύξηση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της αξιολόγησης στα σχολεία και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί εστία ανησυχίας.
 • Η Ελλάδα έχει θεσπίσει τομεακές στρατηγικές για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση. Η εφαρμογή τους θα αποτελέσει πρόκληση.
 • Ο αντίκτυπος της προσφυγικής κρίσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα εξακολουθεί να είναι αρκετά περιορισμένος προς το παρόν, αλλά ενδέχεται να έχει ευρύτερες συνέπειες στο μέλλον.
δείτε την Έκθεση για την Ελλάδα εδώ
πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 blogs.sch.gr/isiglavas

Δεν υπάρχουν σχόλια: