6/10/16

Αύριο έχουμε επιμόρφωση με τον Σχολικό Σύμβουλο


fresh-education

Τα παρακάτω συμπεράσματα αφορούν έρευνα σχετικά με τις επιμορφώσεις που οργανώνουν και υλοποιούν οι Σχολικοί Σύμβουλοι( περιορισμένο δείγμα 15 Σχολικών Συμβούλων), όπως είναι οι επιμορφωτικές ημερίδες, το επιμορφωτικό δίωρο 12:00-14:00 και η προαιρετική επιμόρφωση. 
Συμπεράσματα που περιγράφουν τα προβλήματα  ενός επιβεβλημένου τρόπου επιμόρφωσης  στους συμμετέχοντες  και στους εισηγητές, αλλά και τις λύσεις που δίνονται.
 

   
Συμβατότητα των δομών επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με την εκπαίδευση ενηλίκων: Η οπτική των Σχολικών Συμβούλων
Γιάννης Ιερωνυμάκης, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Κρήτης
Συμπεράσματα:
Οι δομές επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών δεν ανταποκρίνονται στη φιλοσοφία και μεθοδολογία της εκπαίδευσης ενηλίκων. Σε πρώτο επίπεδο η υποχρεωτικότητα δημιουργεί αρνητικές στάσεις στους εκπαιδευτικούς.. Είναι γνωστό ότι οι ενήλικες πρέπει να προσέρχονται σε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα επειδή το θέλουν και όχι γιατί τους επιβάλλεται.

Η επιμόρφωση επίσης είναι αποσπασματική και δεν έχει μια συνέχεια. Συνέπεια του περιορισμένου επιμορφωτικού χρόνου είναι η απουσία βιωματικών τεχνικών. Αυτό επηρεάζει αρνητικά τους εκπαιδευτικούς, καθ’ ότι δε συμμετέχουν ενεργά (Βασάλα & Μότσιος, 2007: 18).
Εξίσου αρνητικό είναι η συσσώρευση γνώσεων στο πλαίσιο της επιμόρφωσης. Όταν όμως το επιμορφωτικό υλικό δεν αποτελεί αντικείμενο επεξεργασίας είναι δύσκολο να εφαρμοστεί στην πράξη. Με δεδομένο μάλιστα ότι τα περιεχόμενα δεν προκύπτουν από διαβούλευση γίνεται αντιληπτή η κριτική, ότι η επιμόρφωση δε συνδέεται με πρακτικά ζητήματα των εκπαιδευτικών (Καψάλης & Ραμπίδης, 2006).

Η ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών περιορίζεται στη διατύπωση γνώμης των εκπαιδευτικών σε δεδομένες προτάσεις των Σ.Σ., κάτι που τονίζουν οι επιμορφούμενοι, λέγοντας ότι οι γνώσεις, εμπειρίες και τα επαγγελματικά τους χαρακτηριστικά δε λαμβάνονται υπόψη και δεν αξιοποιούνται (Ματσαγγούρας, 2005).

Ούτε η πρώτη συνάντηση και γνωριμία των επιμορφούμενων είναι εύκολη επειδή δεν επαρκεί ο χρόνος. Αυτό έχει αντίκτυπο στην παρακολούθηση και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών. Πολλές φορές οι Σ.Σ. διαμαρτύρονται για την αδιαφορία των τελευταίων, παραβλέποντας ότι ένα από τα αίτια μπορεί να είναι η έλλειψη κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ τους.

Γενικότερα διαπίστωσή μας είναι, ότι όταν οι ημερίδες ή τα δίωρα δεν παρουσιάζουν κάποια ευελιξία, δεν έχουν καμία σχέση με το περιεχόμενο της εκπαίδευσης ενηλίκων και αυτό το επιβεβαιώνουν σε πολλές έρευνες οι αναμορφούμενοι εκπαιδευτικοί (Δάντη, 2005).

Αυτού τους είδους η επιμόρφωση φαίνεται να αντανακλά ένα συγκεντρωτικό μοντέλο οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπου ο εκπαιδευτικός δε συμμετέχει στο σχεδιασμό της επιμόρφωσης και κατ’ ουσία είναι παθητικός δέκτης έτοιμων γνώσεων και πρακτικών. Μ’ αυτήν την έννοια ελάχιστα μπορεί να ωφεληθούν οι εκπαιδευτικοί προσωπικά, κοινωνικά και επαγγελματικά. Ο Σ.Σ. εντάσσεται σ’ αυτό το πλαίσιο και εξαρτάται από τον ίδιο αν θα αναπτύξει πρωτοβουλίες πέραν των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Παρ’ όλα αυτά διακρίνουμε προσπάθειες υπέρβασης των δυσχερειών του συστήματος. Κάποιοι Σ.Σ. αναπροσαρμόζουν τις ημερίδες (εξειδικευμένες ημερίδες – π.χ. ανά τάξη, τα δίωρα ως περιοδική επιμόρφωση κ.λπ.), ενώ τα προαιρετικά σεμινάρια αντλούν στοιχεία από τη μεθοδολογία και το πνεύμα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις οι Σύμβουλοι αποδέχονται τον εθελοντικό χαρακτήρα της συμμετοχής των εκπαιδευτικών, επιχειρούν ανίχνευση-διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών (π.χ. διερευνητικές επαφές με τους εκπαιδευτικούς), εκτός από μια απλή γνωριμία προχωρούν στο λεγόμενο εκπαιδευτικό συμβόλαιο (αποσαφήνιση στόχων, περιεχομένου και κανόνων), έχουν επίγνωση της σημασίας των περιεχομένων μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων (π.χ. δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής των γνώσεων), αντιλαμβάνονται τη συμβολή των τεχνικών (π.χ. ενημερώνουν για τη σκοπιμότητά τους), επιδιώκουν τη συνεργασία και, κατ’ επέκταση, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και προβαίνουν σε ουσιαστική αξιολόγηση.

Επαναλαμβάνουμε, ωστόσο, ότι η γενική εικόνα είναι διαφορετική και δε συνάδει με μια επιμόρφωση ενήλικων εκπαιδευόμενων. Ερωτήματα ανακύπτουν ακόμη σχετικά με την επιμόρφωση και ετοιμότητα των Συμβούλων στην εκπαίδευση ενηλίκων. Με δεδομένο ότι οι Σ.Σ. θεωρούν μη αποτελεσματική-αποδοτική την επιμόρφωση, όπως επίσης οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί, προκύπτει η ανάγκη συζήτησης ενός πιο αποδοτικού και αποτελεσματικού μοντέλου. Αυτό προϋποθέτει ενδελεχή μελέτη όλων των παραμέτρων της επιμόρφωσης και συμπερίληψη όλων των προγραμμάτων που συμμετέχουν οι Σύμβουλοι ως επιμορφωτές (π.χ. ΠΕΚ) ή των επισκέψεών τους σχολεία που αναπτύσσουν ένα συμβουλευτικό ρόλο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: