5/10/16

Κάλυψη θέσεων σε λειτουργικές ανάγκες στις ΣΜΕΑΕ, στα Τμήματα Ένταξης και στα προγράμματα Παράλληλης Στήριξης
Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή του άρθρου 48, του ν.4415/2016 (Α ́ 159)
Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4, του άρθρου 21, του ν.3699/2008 (Α ́199), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 3, του άρθρου 48, του ν.4415/2016 (Α ́ 159) και ισχύει, καλούνται οι Διευθυντές Εκπαίδευσης,εφόσον διαπιστώνουν την ύπαρξη λειτουργικών αναγκών στις ΣΜΕΑΕ, στα Τμήματα Ένταξης και στα προγράμματα Παράλληλης Στήριξης,να εκδίδουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων αυτών τηρώντας απαρέγκλιτα τα κάτωθι :

Δεν υπάρχουν σχόλια: