26/10/16

Ενέργειες για την έναρξη της Ενισχυτικής Διδασκαλίας
Σε σειρά ενεργειεών θα πρέπει να προβούν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καθώς και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για την έναρξη του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο Γυμνάσιο όπως αυτές περιγράφονται σε έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών.

1.Περιφερειακές Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης.
Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται:
α)Να προβούν σε μια πρώτη ενδεικτική κατανομή των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.) ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.),σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής Σ.Κ.Α.Ε.-Εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και να ενημερώσουν άμεσα τους οικείους Διευθυντές Δ.Ε. προκειμένου εκείνοι να προχωρήσουν στις ενέργειες που περιγράφονται στην παράγραφο 2.
β)Να ορίσουν τα μέλη των Συντονιστικών Ομάδων Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.). Μετά την ανάρτηση της απόφασης στην διαύγεια παρακαλείσθε να την κοινοποιήσετε στην Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ./Τμήμα Α ́ (sde_tmd@minedu.gov.gr)
γ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να αποστείλουν τεκμηριωμένο αίτημα προς την ΚΕΠΕΣ για λειτουργία μεμονωμένου ΣΚΑΕ, καθώς επίσης και να διαβιβάσουν προς την ΚΕΠΕΣ τεκμηριωμένες εισηγήσεις οικείων ΣΟΔΑΕ για λειτουργία ολιγομελών τμημάτων. Παρακαλείσθε η αποστολή των εισηγήσεων προς την Κ.Ε.Π.Ε.Σ. να γίνει άπαξ για το σύνολο των αιτημάτων.
2.Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται:
α)Να γνωστοποιήσουν,με δικές τους ενέργειες, την δημοσίευση της υπ’αριθμ. 160770/Δ2/12.10.2016 Υ.Α. με θέμα «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την ενισχυτική διδασκαλία για το σχολικό έτος 2016-2017» στις οικείες σχολικές μονάδες.
Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων με τη σειρά τους οφείλουν να ενημερώσουν τους γονείς-κηδεμόνες των μαθητών/-τριών για την υποβολή των αιτήσεων-δηλώσεων μαθημάτων (επισυνάπτεται υπόδειγμα) και να συλλέξουν τις σχετικές αιτήσεις-δηλώσεις. Κριτήριο για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών/τριων στην ενισχυτική διδασκαλία αποτελεί η επίδοσή τους στο αντίστοιχο μάθημα. Για διευκόλυνση της διαδικασίας, προτείνεται η αίτηση-δήλωση μαθημάτων της Ενισχυτικής Διδασκαλίας να αναρτηθεί και στις ιστοσελίδες των σχολικών μονάδων. Αφού συγκεντρωθούν οι αιτήσεις συμμετοχής, με απόφαση συλλόγου διδασκόντων προτείνονται οι μαθητές που έχουν ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας και συντάσσεται συγκεντρωτικό αρχείο υπό μορφή excel το οποίο υποβάλλεται ηλεκτρονικά στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
β) Να εισηγηθούν,  με βάση το α) και την ενδεικτική κατανομή ΣΚΑΕ ανά Διεύθυνση Δ.Ε., προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης τις οικείες σχολικές μονάδες Γυμνασίων στις οποίες δύνανται να λειτουργήσουν Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.). Η εν λόγω εισήγηση θα συνοδεύεται από συγκεντρωτικό αρχείο υπό μορφή excel, στο οποίο θα αποτυπώνονται ευκρινώς οι σχολικές μονάδες Σ.Κ.Α.Ε., οι σχολικές μονάδες τις οποίες θα εξυπηρετεί το κάθε Σ.Κ.Α.Ε., ο συγκεντρωτικός αριθμός μαθητών ανά μάθημα και ο αριθμός τμημάτων μαθημάτων ανά Σ.Κ.Α.Ε.
Επίσης, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ.6 της υπουργικής απόφασης, διαμορφώνεται σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πίνακας αιτούντων ανά μάθημα και ανά Σ.Κ.Α.Ε. ο οποίος χρησιμοποιείται για την συγκρότηση των αντίστοιχων τμημάτων.
Όσα αναφέρονται στο παρόν  αποτελούν  προαπαιτούμενες  διαδικασίες για τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους υποψήφιους διδάσκοντες.

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ &
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Σ.Κ.Α.Ε.)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ3570
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ85170
ΗΠΕΙΡΟΥ1734
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ55110
ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑ4080
ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ1632
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ1428
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ3060
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ1428
ΚΡΗΤΗΣ4590
ΑΤΤΙΚΗΣ109213
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ3162
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ816
 www.minedu.gov.gr
To έγγραφο

Δεν υπάρχουν σχόλια: