Μαθαίνω τα κλάσματα παίζοντας


REPRESENTING FRACTIONS
PIZZA FRACTIONS GAME
FRACTIONS ON NUMBER LINE : Βάζουμε τα κλάσματα στη σειρά.
PICTURE FRACTIONS GAME
ORDERING FRACTIONS GAME : Σε αυτό το παιχνίδι τοποθετούμε τα κλάσματα από το μεγαλύτερο στο μικρότερο και αντίστροφα.
EQUIVALENT FRACTIONS GAME : Παιχνίδι με ισοδύναμα κλάσματα.
MEMORY ΜΕ ΚΛΑΣΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

 blogs.sch.gr/sofizervou

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μεθοδολογία, πολιτικές, πρακτικές επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας(Γυμνάσιο)

Αρχείο Δημοσιεύσεων