20/10/16

Σύσταση 2.223 θέσεων εκπαιδευτικών στην ΠΕ (περιοχές)
Σύσταση κλάδων και οργανικών θέσεων Γαλλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, Πληροφορικής, Δραματικής Τέχνης και Θεατρικών Σπουδών εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Συστήνονται κλάδοι εκπαιδευτικού προσωπικού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ως εξής:
Α) Κλάδος ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας
Β) Κλάδος ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας
Γ) Κλάδος ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων
Δ1)Κλάδος ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών
Δ2) Κλάδος ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης Ε1) Κλάδος ΠΕ19 Πληροφορικής Πτυχιούχων Α.Ε.Ι. Ε2) Κλάδος ΠΕ20 Πληροφορικής Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.
2. Τα προσόντα διορισμού εκπαιδευτικού προσωπικού στους ανωτέρω κλάδους ορίζονται ως ακολούθως: 
α. Για τον κλάδο ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας τα προβλεπόμενα στην περ. ε΄ της παρ. 8 του άρθρου 14 του Ν.1566/1985.
β. Για τον κλάδο ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας τα προβλεπόμενα στην περ. ζ΄ της παρ. 8 του άρθρου 14 του Ν.1566/1985. 
γ. Για τον κλάδο ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων τα προβλεπόμενα στην περ. η΄ της παρ. 8 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985 καθώς και στο Π.δ. 128/2012 (ΦΕΚ 233/τ.Α΄/26-11-2012).
δ. Για τον κλάδο ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών τα προβλεπόμενα στο Π.δ. 125/2000 και στην υπ’ αριθμ. Δ2/13934/12.2.2001 κοινή υπουργική απόφαση. 
ε. Για τον κλάδο ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. Δ2/13934/12.2.2001 κοινή υπουργική απόφαση. 
στ. Για τους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20 τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 3194/2003 όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 5 του Ν. 3577/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 2 περ. δ’ του Ν. 3794/2009.
3. Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό εκπαιδευτικών ή για το διορισμό σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών ή την πρόσληψη σε θέσεις αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών εξακολουθούν να ισχύουν οι κείμενες διατάξεις περί παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας με την επιφύλαξη των οριζομένων του άρθρου 2 παρ. 2,3 και 4 και του άρθρου 9 παρ. 6 του Ν. 3848/2010.
4. Στους αναφερόμενους κλάδους στο 1ο μέρος της παρούσης συστήνονται οργανικές θέσεις, ως ακολούθως: 
Α) Στον κλάδο ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας συστήνονται 608 οργανικές θέσεις. 
Β) Στον κλάδο ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας συστήνονται 301 οργανικές θέσεις.
 Γ) Στον κλάδο ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων συστήνονται 131 οργανικές θέσεις.
 Δ1) Στον κλάδο ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών συστήνονται 26 οργανικές θέσεις. 
Δ2) Στον κλάδο ΠΕ19 Πληροφορικής συστήνονται 781 οργανικές θέσεις. 
Ε1) Στον κλάδο ΠΕ20 Πληροφορικής Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. συστήνονται 376 οργανικές θέσεις.
Ε1) Στον κλάδο ΠΕ20 Πληροφορικής Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. συστήνονται 376 οργανικές θέσεις.
Τις θέσεις αυτές θα καλύψουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί που ήδη υπηρετούν και μισθοδοτούνται από τον τακτικό Π/Υ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΕΦ.19-210) και οι οποίοι μετατάχθηκαν από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση δυνάμει της παρ. 11 του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια: