4/9/16

Τελικά ποιος θα πάρει το ολοήμερο;

 

1.Ασάφεια στη  διαδικασία κατανομής τάξεων ή ωρών 
(στο τέλος της δημοσίευσης)


 fresh-education 


2.Παρατηρήσεις πάνω στις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας με αφορμή την έναρξη του σχολικού έτους 2016-17 του Λιόντου Βασιλείου. Δασκάλου Αγγλικών στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μετσόβου

 Α. Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας
Έως ότου τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού για την πλήρη ανάπτυξη του ΕΩΠΔ, το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας αναμορφώνεται προσωρινά ως προς τα διδακτικά αντικείμενα, κατόπιν εισήγησης του/της Δ/ντή-Δ/ντριας και απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων σε συνεργασία με τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο, αξιοποιώντας το σύνολο των προσφερόμενων διδακτικών ωρών με βάση το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο και τις διδακτικές ώρες των εκπαιδευτικών για τις οποίες έχουν τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα.
Κατά τη σύνταξη των ωρολογίων προγραμμάτων σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζεται το εργασιακό και διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών το οποίο ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις.

ΣΥΝΕΠΩΣ:
1. Προσωρινή αναμόρφωση του ΕΩΔΠ ως προς τα διδακτικά αντικείμενα έως ότου τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού( Δάσκαλοι ειδικότητες), κατόπιν εισήγησης του Δ.ντή δ/ντριας της σχολικής μονάδας, απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων που αποτελεί κυρίαρχο όργανο σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο,.
2. Δεν παραβιάζεται το διδακτικό και εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών
3.Ωστόσο ήδη σε σχολικές μονάδες πανελλαδικά έχει γίνει κατανομή των ωρών των καλλιτεχνικών ή της θεατρικής αγωγής αγνοώντας επιδεικτικά κάποιοι διευθυντές το έγγραφο της ΔΟΕ που ορίζει: 

''Καλούμε όλους τους Συλλόγους Διδασκόντων να μην προχωρήσουν στην κατανομή με βάση τις ώρες αν προηγούμενα δεν στελεχωθούν τα σχολεία από όλους τους συναδέλφους (δασκάλους και ειδικότητες)''. 

Δυστυχώς ήδη συνάδελφοι δάσκαλοι στρέφονται εναντίον συναδέλφων δασκάλων, δάσκαλοι εναντίον ειδικοτήτων και ειδικότητες εναντίον ειδικοτήτων, καθώς σε πολλούς επικρατεί το "Ο σώζων ευατόν σωθήτω" Μάλιστα σε αρκετές σχολικές μονάδες ήδη κάποιοι θέτουν ως κυρίαρχο επιχείρημα την αρχαιότητα προκειμένου να εξασφαλίσουν το διδακτικό τους ωράριο στο πρωινό πρόγραμμα αποφεύγοντας το ολοήμερο.

Γ. Ορισμός Υπευθύνων Ολοημέρου
Στον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου δεν προβλέπεται ορισμός ενός εκπαιδευτικού ως υπεύθυνου ολοήμερου, αλλά ορίζεται ανά ημέρα ο εκπαιδευτικός που θα φέρει την ευθύνη λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος. Η ημερήσια ευθύνη λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος δύναται να ανατίθεται στο σύνολο των εκπαιδευτικών, καθώς και στον/στην Δ/ντή-Δ/ντρια του σχολείου.
Με απόφαση και σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων, ύστερα από εισήγηση του/της Δ/ντή-Δ/ντριας του σχολείου, ορίζονται:
α) οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν και συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και β) ανά ημέρα, ο εκπαιδευτικός που θα φέρει την ευθύνη λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος.
Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα καθημερινά και για 1 διδακτική ώρα εντάσσεται το γνωστικό αντικείμενο της Μελέτης–Προετοιμασίας το οποίο ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70. Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα καθημερινά και για 1 διδακτική ώρα εντάσσεται επιλεγόμενο διδακτικό αντικείμενο από τα αναφερόμενα: Τ.Π.Ε., Αγγλικά, Αθλητισμός, Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή και Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων. Το διδακτικό αντικείμενο των Πολιτιστικών Ομίλων Δραστηριοτήτων δύναται να ανατίθεται στο σύνολο των εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου.

ΣΥΝΕΠΩΣ:
Δεν υφίσταται πλέον ο υπεύθυνος ολήμερου όπως το γνωρίζαμε μέχρι το προηγούμενο σχολικό έτος. .
Ανά ημέρα ορίζεται ο εκπαιδευτικός( δάσκαλος ή εκπαιδευτικός ειδικότητας, ή ακόμη και ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας που θα φέρει εις πέρας τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος. 

ΚΑΙ ΕΔΩ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ:
1.Με ποια κριτήρια θα γίνεται ο ορισμός των εκπαιδευτικών ως υπεύθυνων ολοήμερων ανά ημέρα σε περίπτωση που παρατηρείται απροθυμία από τους συναδέφους εκπαιδευτικούς , ήδη ωστόσο οι παλαιοί σε χρόνια συνάδελφοι μας, "φόρτωσων" το πρόγραμμα του ολοήμερου σε νέους σε χρόνια συναδέλφους και μάλιστα όχι για μία αλλά για 4 ημέρες.......... Διαβάστε εδώ όλο το κείμενο του  Βασίλη Λιόντου (ΠΕ06)


Ασάφεια στη  διαδικασία κατανομής τάξεων ή ωρών

 fresh-education 

 Στις 25-8-2016 το Υπουργείο Παιδείας απέστειλε την τροποιητική εγκύκλιο  με αριθμ. 135933/Ε1  σχετικά με τον προγραμματισμό άμεσων ενεργειών προς τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες 
Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι:  "Επιπλέον, οι σύλλογοι διδασκόντων συνεδριάζουν την Πέμπτη 01/09 στις 9.00 και αποφασίζουν την κατανομή των ωρών διδασκαλίας στους εκπαιδευτικούς σύμφωνα με την α΄ και β΄ ανάθεση των εκπαιδευτικών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και την αρ. Φ.12/657/70691/Δ1/26.4.2016 (Β΄1324) ΥΑ για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση".

Καμία αναφορά δε υπάρχει για  κατανομή τμημάτων αλλά μόνο για κατανομή ωρών. Βέβαια οποιοσδήποτε μπορεί να αντιληφθεί ότι η κατανομή τάξεων θα πρέπει  να προηγηθεί της κατανομής ωρών  και είναι μια πρώτη θεσμική βάση, για να διαπιστωθούν οι τυχόν προς συμπλήρωση ώρες  των εκπαιδευτικών στο ολοήμερο σχολείο, χωρίς όμως βέβαια αυτό να σημαίνει, ότι κάποιος που πήρε τάξη και συμπλήρωσε το ωράριό του, δε πρέπει να πάρει ώρες από το ολοήμερο σύμφωνα με το πνεύμα της τροποποιητικής εγκυκλίου. 

Μία μέρα όμως πριν ανοίξουν τα σχολεία στις 31-8-2016  και στην εγκύκλιο  για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Π.Ε 2016-2017 ξαφνικά γίνεται αναφορά στη διαδικασία κατανομής τμημάτων  (άρθρο Α16) που δεν τοποθετείται χρονικά και ούτε συσχετίζεται με τη διαδικασία κατανομής ωρών.
Τελικά δεν υπήρξε μια σαφήνεια στη  διαδικασία κατανομής τάξεων ή ωρών  που οδήγησε ή και θα οδηγήσει πολλούς συλλόγους διδασκόντων σε προβληματισμό
  fresh-education 

Δεν υπάρχουν σχόλια: