27/9/16

Μεταπτυχιακό: Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης


ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
                    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 εξήντα (60) θέσεις συνολικά για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης».
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής καθώς επίσης και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. θα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπολέως 27 - Αγ. Παρασκευή, Αττική.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στην διεύθυνση:
https://goo.gl/forms/HCn3fESBosAoAOPV2 και φάκελο αυτοπροσώπως στο Πρωτόκολλο του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος είτε ταχυδρομικά (ημερομηνία σφραγίδας φακέλου αλληλογραφίας η παρακάνω καταληκτική ημερομηνία) μέχρι την 10/10/2016 στην παρακάτω διεύθυνση:
ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως 27 – 15310 Αγ. Παρασκευή, Αττική με την ένδειξη παραλήπτη:

Προς Ειδική Επιστημονική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.: «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης» τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Αίτηση υποψηφιότητας, την οποία μπορούν να κατεβάσουν - να τυπώσουν από εδώ και την οποία πρέπει να συμπληρώσουν, να υπογράψουν και να την τοποθετήσουν στο φάκελο υποψηφιότητας
β. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές τους, η διδακτική τους εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική τους δραστηριότητα κ.λ.π .
γ. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων.
δ. Αναλυτική Βαθμολογία.
ε. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ) για φοιτήτριες/ές που προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
στ. Πτυχίο κατοχής ξένης γλώσσας επιπέδου Β2. Στην περίπτωση που δεν υφίσταται πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας, προβλέπεται γραπτή εξέταση στην αγγλική γλώσσα με ευθύνη της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής του Προγράμματος.
ζ. Αποδεικτικά παρακολούθησης σεμιναρίων σχετικών με την Ειδική Αγωγή.
η. Δημοσιεύσεις και κάθε είδους επιστημονική/ερευνητική συγγραφική δραστηριότητα (εφόσον υπάρχουν).
θ. Αποδεικτικά λοιπών δραστηριοτήτων και προσόντων, σε περίπτωση που υπάρχουν (π.χ. πιστοποιημένη γνώση υπολογιστή, δεύτερη ξένη γλώσσα, συστατικές επιστολές κλπ.).
η. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 υπογεγραμμένο από ΚΕΠ για το γνήσιο υπογραφής, όπου θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται και κατατίθενται στο φάκελό του είναι αληθή.

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον δεύτερο κύκλο μαθημάτων του Π.Μ.Σ. που θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2017 στην Κομοτηνή, έδρα του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, παρακαλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον αποστέλλοντας έως τις 30/11/2016 e-mail στη διεύθυνση alexmaro@hotmail.gr με την ένδειξη στο θέμα του μηνύματος «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για παρακολούθηση του 2ου κύκλου του ΠΜΣ στην Κομοτηνή». Ο δεύτερος κύκλος θα πραγματοποιηθεί, εφόσον συμπληρωθεί επαρκής αριθμός φοιτητών. Στη συνέχεια θα υπάρξει και σχετική προκήρυξη.

 Περισσότερα στην ιστοσελίδα του προγράμματος

Δεν υπάρχουν σχόλια: