27/9/16

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης προκήρυξε τη διενέργεια του 25ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού


  fresh-education
Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης  προκήρυξε τη διενέργεια του 25ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού για την εισαγωγή εκατόν εξήντα σπουδαστών

Τα τμήματα εισαγωγής  στην ΕΣΔΔΑ είναι:

α) Τμήμα Γενικής Διοίκησης, 45 σπουδαστές,
(β) Τμήμα Αναπτυξιακών – Περιφερειακών Πολιτικών, 20 σπουδαστές
(γ) Τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, 40 σπουδαστές και ειδικότερα:
  Πρόγραμμα Κοινωνικής Φροντίδας, 20 σπουδαστές
  Πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, 20 σπουδαστές
(δ) Τμήμα Εμπορικών - Οικονομικών Υποθέσεων, 15 σπουδαστές
(ε) Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, 10 σπουδαστές
(στ) Τμήμα Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, 10 σπουδαστές
(ζ) Τμήμα Ψηφιακής Πολιτικής, 10 σπουδαστές
(η) Τμήμα Πολιτιστικής Διοίκησης, 10 σπουδαστές


 Αίτηση συμμετοχής - προθεσμία υποβολής

 
1. Ο/Η υποψήφιος/α καταχωρίζει ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.ekdd.gr στο σύνδεσμο Εισαγωγικός Διαγωνισμός την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και εν συνεχεία υποβάλλει ή ταχυδρομεί επί αποδείξει στο Τμήμα Διοικητικής και Εκπαιδευτικής Υποστήριξης της ΕΣΔΔΑ (Πειραιώς 211 και Θράκης 2, Τ.Κ. 177 78, ΤΑΥΡΟΣ) την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών από 3 Οκτωβρίου 2016 έως και 24 Οκτωβρίου 2016.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: