3/7/16

Μεταπτυχιακό στη Σχολική Ψυχολογία με εξ αποστάσεως διδασκαλία

Εγκρίθηκε  η Ίδρυση και η Λειτουργία , από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία», ως ακολούθως: 


Γενικές Διατάξεις 

Το Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής αυτής απόφασης και τις διατάξεις του  Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ. Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του εδ. α’ της παρ. 11 του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ. Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Αντικείμενο – σκοπός 

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων στον τομέα της εξειδίκευσης του ΠΜΣ δια της (α)παρακολούθησης σχετικών μαθημάτων ψυχολογίας και (β) μελέτης σχετικής βιβλιογραφίας. Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια ερευνητικών δεξιοτήτων μέσα από (α) την παρακολούθηση ειδικών μαθημάτων ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας, (β) την ανάληψη ερευνών μικρής κλίμακας στο πλαίσιο των διαφόρων μαθημάτων ή/και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής, και (γ) την πρακτική άσκηση των φοιτητών. Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΜΣ αποσκοπεί στην παροχή μεταπτυχιακών σπουδών υψηλού επιπέδου και, κατά συνέπεια, στην παροχή των κατάλληλων εκείνων εφοδίων που θα δώσουν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα αφενός μεν να ακολουθήσουν επιστημονική σταδιοδρομία στο χώρο της Σχολικής Ψυχολογίας συνεχίζοντας τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο με ερευνητικές/ακαδημαϊκές προοπτικές, αφετέρου δε να ασχοληθούν επαγγελματικά με το χώρο της Σχολικής Ψυχολογίας ανταποκρινόμενοι στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης και εξακρίβωσης μαθησιακών δυσκολιών τόσο σε εκπαιδευτικούς όσο και σε παιδιά, νέους και οικογένειες στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος. Μεταπτυχιακός τίτλος Οι φοιτητές με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους θα αποκτούν επίσημο μεταπτυχιακό τίτλο από τα δύο συνεργαζόμενα πανεπιστήμια. Ο χορηγούμενος τίτλος θα είναι στην ελληνική γλώσσα και θα αναφέρεται ως Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MΔE) στη «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ». Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής καθώς επίσης και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια: