1/7/16

Τι ισχύει για τις εγγραφές - μετεγγραφές μαθητών στα ΕΠΑΛ


Τι ισχύει για τις εγγραφές - μετεγγραφές μαθητών στα ΕΠΑΛ

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο για τα όσα ισχύουν για τις εγγραφές-μετεγγραφές-φοίτηση μαθητών στα ΕΠΑ.Λ. με σκοπό το σωστό προγραμματισμό του σχολικού έτους 2016-2017.
ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2016-2017
Α) 1. Στην Α ́ τάξη, πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 7 του ν.4186/2013 (Α ́193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγγράφονται:
α) Κάτοχοι ενδεικτικού Γ’ τάξης του παλαιού εξαταξίου γυμνασίου.
β) Από το σχολικό έτος 2016-2017 και εφεξής μαθητές της Α ́ Τάξης παρελθόντων ετών των ΤΕΛ, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ. καθώς και οι μαθητές παρελθόντων ετών της Α ́ τάξης Ημερησίων και
Εσπερινών Γενικών Λυκείων, Ενιαίων Λυκείων.
γ) Μαθητές της Α ́ και Β ́ τάξης του 1ου κύκλου T.E.E.
δ) Μαθητές της Α ́ και Β ́ τάξης των ΤΕΣ.
ε) Μαθητές της Δ ́ Τάξης παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.
στ) Απορριπτόμενοι μαθητές της Α ́ τάξης του ΕΠΑ.Λ.
ζ) Μαθητές της Α ́ και Β ́ τάξης εσπερινού ΤΕΣ και μαθητές Α τάξη εσπερινού ΤΕΛ
2. Από το σχολικό έτος 2016-2017 και εφεξής στην Α ́ Τάξη μετεγγράφονται: Μαθητές της Α ́ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.,ΕΠΑ.Λ.
3. Στη Β ́ τάξη, πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονταιστην παρ.2 του άρθρου 7 του ν.4186/2013 (Α ́193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγγράφονται:
α) Κάτοχοι πτυχίου Α ́ κύκλου Τ.Ε.Ε.
β) Κάτοχοι πτυχίου Β ́ κύκλου T.E.E. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών σε άλλον τομέα από αυτόν
του οικείου τίτλου σπουδών τους.
γ) Μαθητές της Ε ́ και ΣΤ ́ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.
δ)Από το σχολικό έτος 2016-2017 και εφεξής μαθητές παρελθόντων ετών της Β ́ ΤΕΛ, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ. καθώς και οι μαθητές παρελθόντων ετών της Β ́και Γ ́ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ., Ενιαίου Λυκείου. Καθώς και μαθητές της Γ ταξης ΤΕΛ και ΛΕΝ σε άλλο τομέα.
ε) Μαθητές του 2ου κύκλου T.E.E.
στ)Από το σχολικό έτος 2016-2017 και εφεξής οι προαχθέντες της Α ́ τάξης των ΤΕΛ, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ. καθώς και οι προαχθέντες της Α ́τάξης Ημερησίων και Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων.
ζ) Προαχθέντες της Δ ́ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.
η) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών.
θ) Μαθητές που προήχθησαν από την Β ́ τάξη ΕΠΑ.Λ. και επιθυμούν να φοιτήσουν σε
διαφορετικό τομέα
ι) Απορριπτόμενοι της Β ́ Τάξης ΕΠΑ.Λ.
ια)Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ..
ιβ)Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ του Ν. 3475/2006. σε
άλλο τομέα από αυτόν που ανήκει η ειδικότητα του οικείου τίτλου σπουδών τους.
ιγ) Μαθητές της Α ́ και Β ́ τάξης ΕΠΑ.Σ.
ιδ) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ, Ε.Π.Λ. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών σε άλλο τομέα από αυτον του οικείου τίτλου σπουδών τους.
ιε) Μαθητές της Γ ́ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ.
ιστ) Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου,του Ν. 4186/2013 και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών καθώς και οι κάτοχοι αντιστοίχου απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής.
Ιζ) Μαθητές της Β εσπερινού ΤΕΛ 4. Από το σχολικό έτος 2016-2017 και εφεξής στη Β ́ Τάξη μετεγγράφονται
α) Προαχθέντες της Α ́ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. β)Μαθητές της Β ́ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.
γ) Μαθητές της Γ ́ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.
δ)Μαθητές της Δ ́ τάξης Εσπερινών ΓΕ.Λ.
5. Στη Γ ́ Τάξη των ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται
α) Οι προαχθέντες από τη Β ́ τάξη ΕΠΑ.Λ του Ν.4186/2013. στην ίδια ειδικότητα.
β) Οι απορριπτόμενοι μαθητές της Γ ́ τάξης ΕΠΑ.Λ. του Ν.4186/2013 στην ίδια ειδικότητα του ίδιου τομέα.
γ) Κάτοχοι πτυχίου Β ́ κύκλου T.E.E. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών σε άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέα από αυτόν του οικείου τίτλου σπουδών τους.
δ) Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ του Ν. 3475/2006 σε άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέα
Ακολουθεί άμεσα η δημοσίευση της αντίστοιχης Υπουργικής Απόφασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: