22/7/16

ΙΕΠ: Πρόσκληση για αποσπάσεις εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης για τις ανάγκες υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ


Το ΙΕΠ προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν στα πλαίσια υλοποίησης των έργων που είναι ενταγμένα στο Ε.Σ.Π.Α. και υλοποιούνται από το Ι.Ε.Π με αποσπάσεις εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης.
Η διάρκεια της απόσπασης στο Ι.Ε.Π. είναι τετραετής.
Για τον λόγο αυτόν, καλεί όσους/ες εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης έχουν τα τυπικά προσόντα, όπως περιγράφονται παρακάτω, να καταθέσουν σχετική αίτηση.
Οι αποσπασμένοι/ες θα λαμβάνουν τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές της οργανικής τους θέσης σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προϋποθέσεις χορήγησής τους.
 Περιγραφή θέσεων
1. Τέσσερις (4) θέσεις με αντικείμενο απασχόλησης: Οικονομική Παρακολούθηση Συγχρηματοδοτούμενων/ Χρηματοδοτούμενων Έργων.
2. Τέσσερις (4) θέσεις με αντικείμενο απασχόλησης: Λογιστική Υποστήριξη - Εκκαθαρίσεις Δαπανών.
3. Τέσσερις (4) θέσεις με αντικείμενο απασχόλησης: σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων έργων – υποέργων στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ.
4. Τέσσερις (4) θέσεις με αντικείμενο απασχόλησης: διοικητική διαχείριση έργου.
5. Μία (1) θέση με αντικείμενο απασχόλησης: διοικητική διαχείριση έργου που αφορά στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.
6. Μία (1) θέση με αντικείμενο απασχόλησης: Τεχνική Υποστήριξη – Πληροφορική.
7. Μία (1) θέση με αντικείμενο απασχόλησης: Διαχειριστική Υποστήριξη Έργου που αφορά στην Πρόωρη Εγκατάλειψη Σχολείου.
8. Μία (1) θέση με αντικείμενο απασχόλησης: Τεχνική Υποστήριξη – Πληροφορική που αφορά στην Πρόωρη Εγκατάλειψη Σχολείου.
Διαβάστε εδώ όλη την πρόσκληση  του ΙΕΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια: