24/7/16

ΠΜΣ «Σύγχρονες προσεγγίσεις στη γλώσσα και τα κείμενα» από το Τμήμα Φιλολογίας του Παν. ΠατρώνΠAΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Εισαγωγής έως εξήντα πέντε (65) μεταπτυχιακών φοιτητών
Στo πλαίσιo λειτουργίας του Π.Μ.Σ του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Γλώσσα και τα Κείµενα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκηρύσσονται για τα ακαδηµαϊκά έτη 2016-2017 και 2017-2018, έως εξήντα πέντε (65) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών, αποφοίτων Ελληνικών και ξένων ΑΕΙ και ΤΕΙ για απονοµή Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις ειδικεύσεις  Κλασσικών Σπουδών, Νεοελληνικής Φιλολογίας, Γλωσσολογίας και Βυζαντινής Φιλολογίας με την εξής κατανομή:
o    έως είκοσι πέντε (25) στις Κλασικές Σπουδές,
o    έως δέκα πέντε (15) στη Νεοελληνική Φιλολογία
o    έως δέκα πέντε (15) στη Γλωσσολογία
o    έως δέκα (10) στη Βυζαντινή Φιλολογία
Το πρόγραµµα είναι διετούς διάρκειας. Κάθε ειδίκευση περιλαµβάνει µια σειρά µαθηµάτων (συνολικά 6 µαθήµατα), που διδάσκονται από µέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστηµίου Πατρών ή άλλων Πανεπιστηµίων. Η παρακολούθηση των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική και γίνεται στα τρία πρώτα εξάµηνα σπουδών, ενώ το τέταρτο εξάμηνο είναι αφιερωµένο στη διπλωµατική εργασία. Το Π.Μ.Σ αντιπροσωπεύει συνολικά 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών και σχετικών τμημάτων άλλων σχολών Ανθρωπιστικών και Ιστορικών Σπουδών (π.χ. του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών και του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, του Τμήματος Ιστορίας και Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ.λπ.) των ελληνικών Α.Ε.Ι. και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων του εξωτερικού, καθώς και απόφοιτοι τμημάτων Τ.Ε.Ι.
Α) Απαραίτητοι όροι -τυπικά προσόντα ανά ειδίκευση, για να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι ως υποψήφιοι για το Μ.Δ.Ε., είναι οι εξής:
ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
α) Να έχουν γενικό βαθµό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν καλώς».
β) Να γνωρίζουν μια τουλάχιστον από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες σε επίπεδο Β2: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
α) Να έχουν γενικό βαθµό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν καλώς» .
β) Να γνωρίζουν μια τουλάχιστον από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες σε επίπεδο Β2: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά.
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
α) Να έχουν γενικό βαθµό πτυχίου τουλάχιστον επτά (7).
β) Να έχουν συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας στα μαθήματα ειδίκευσης τουλάχιστον 7,5
o    Ως μαθήματα ειδίκευσης ορίζονται όσα υπάγονται στους τομείς της Γενικής, Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας.
γ) Να γνωρίζουν Αγγλικά σε επίπεδο B2.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
α) Να έχουν γενικό βαθµό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν καλώς» .
β) Να γνωρίζουν μια τουλάχιστον από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες σε επίπεδο Β2: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά.
Η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται από τα υποβαλλόμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά. Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας μπορούν να προέρχονται από οποιονδήποτε αναγνωρισμένο ελληνικό ή ξένο φορέα. Αν ο υποψήφιος δεν διαθέτει το απαιτούμενο δίπλωμα γλωσσομάθειας, υποβάλλεται σε σχετική εξέταση υπό την εποπτεία της Ειδίκευσης.
Β) Κριτήρια επιλογής - Συντελεστές βαρύτητας
Ο πίνακας επιτυχόντων καταρτίζεται µε τους εξής συντελεστές:
Σημείωση: η βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων ειδίκευσης καθορίζεται με βάση τον ακόλουθο αλγόριθμο: ΜΟΒ * ΑΜ / ΑΑΜ [Οι συντομογραφίες αναλύονται ως εξής: ΜΟΒ = Μέσος όρος βαθμών μαθημάτων ειδίκευσης, ΑΜ = Αριθμός μαθημάτων ειδίκευσης, ΑΑΜ = Ανώτατος αριθμός μαθημάτων ειδίκευσης (όπως καθορίζεται κάθε φορά από τον/την υποψήφιο/α που διαθέτει τον μέγιστο αριθμό μαθημάτων ειδίκευσης)].

ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων ειδίκευσης:  20%
o    Ως μαθήματα ειδίκευσης ορίζονται όσα αφορούν την Αρχαία Ελληνική και Λατινική Γραμματεία, την Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή Ιστορία και τον Αρχαίο Ελληνικό και Ρωμαϊκό Πολιτισμό μέχρι την περίοδο της Ύστερης Αρχαιότητας.
Προφορική συνέντευξη - εξέταση: 50% [εξέταση: 30%, συνέντευξη: 20%]
o    Εκτός των γραμματολογικών δεδομένων της κλασικής γραμματείας, όπως ορίζεται στην Ύλη Εξετάσεων (βλ. κατωτέρω), στην συνέντευξη ενδέχεται να εξεταστεί η γνώση των υποψηφίων στην κατανόηση της αρχαίας ελληνικής και της λατινικής γλώσσας.
Ξένες γλώσσες: 15%  [πρώτη γλώσσα: 5%, δεύτερη/τρίτη/τέταρτη γλώσσα: 10%]
Γενικός βαθμός πτυχίου: 10%
Συγγραφική/ερευνητική δραστηριότητα: 5%
o    Ως συγγραφική/ερευνητική δραστηριότητα λογίζεται η επίδοση σε διπλωματική εργασία ή άλλες προπτυχιακές εργασίες, η εν γένει ερευνητική δραστηριότητα και άλλα ειδικά προσόντα όπως η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, η συμμετοχή σε Summer Schools, τυχόν δημοσιεύσεις, η συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus κ.ά.)

Συνολικός κατώτερος βαθμός επιτυχίας:  60%

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Γραπτές εξετάσεις:  30%
Βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων ειδίκευσης:  20%
o    Ως μαθήματα ειδίκευσης ορίζονται όσα αφορούν τη Νεοελληνική και Ευρωπαϊκή Φιλολογία, τον Νεοελληνικό και Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, τη Θεωρία λογοτεχνίας και τη Συγκριτική Γραμματολογία.
Προφορική συνέντευξη:  20%
Ξένες γλώσσες: 15%  [πρώτη γλώσσα: 5%, δεύτερη/τρίτη/τέταρτη γλώσσα: 10%]
Γενικός βαθμός πτυχίου: 10%
Συγγραφική/ερευνητική δραστηριότητα: 5%
o    Ως συγγραφική/ερευνητική δραστηριότητα λογίζεται η επίδοση σε διπλωματική εργασία ή άλλες προπτυχιακές εργασίες, η εν γένει ερευνητική δραστηριότητα και άλλα ειδικά προσόντα όπως η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, η συμμετοχή σε Summer Schools, τυχόν δημοσιεύσεις, η συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus κ.ά.

Συνολικός κατώτερος βαθμός επιτυχίας:  60%
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Συνέντευξη:  35%
Βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων ειδίκευσης:   30%
o    Ως μαθήματα ειδίκευσης ορίζονται όσα υπάγονται στους τομείς της Γενικής, Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας.
Ξένες γλώσσες: 15%  [πρώτη γλώσσα: 5%, δεύτερη/τρίτη/τέταρτη γλώσσα: 10%]
Γενικός βαθμός πτυχίου: 10%
Επίδοση σε διπλωματική εργασία - άλλες εργασίες: 5%
Ερευνητική δραστηριότητα:  5%
o    Ως ερευνητική δραστηριότητα λογίζεται, πλην της τυχόν αυτελούς έρευνας, και άλλα ειδικά προσόντα όπως η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, η συμμετοχή σε Summer Schools, δημοσιεύσεις, η συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus κ.ά.

Συνολικός κατώτερος βαθμός επιτυχίας:  60%
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Γραπτές εξετάσεις:  30%
Βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων ειδίκευσης:  20%
o    Ως μαθήματα ειδίκευσης ορίζονται όσα αφορούν τη Βυζαντινή και Μεσαιωνική Φιλολογία και τον Βυζαντινό Πολιτισμό.
Προφορική συνέντευξη:  20%
Ξένες γλώσσες: 15%  [πρώτη γλώσσα 5%, δεύτερη/τρίτη/τέταρτη γλώσσα 10%]
Γενικός βαθμός πτυχίου: 10%
Συγγραφική/ερευνητική δραστηριότητα: 5%
o    Ως συγγραφική/ερευνητική δραστηριότητα λογίζεται η επίδοση σε διπλωματική εργασία ή άλλες προπτυχιακές εργασίες, η εν γένει ερευνητική δραστηριότητα και άλλα ειδικά προσόντα όπως η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, η συμμετοχή σε Summer Schools, τυχόν δημοσιεύσεις, η συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus κ.ά.

Συνολικός κατώτερος βαθμός επιτυχίας:  60%

Tα παραπάνω  κριτήρια  επιλογής  δεν  ισχύουν  για  τους  ημεδαπούς  και αλλοδαπούς  υποτρόφους  του  Ι.Κ.Υ.,  που  κρίνονται  κατά  περίπτωση, βάσει κυρίως των όρων της υποτροφίας τους.  Στο Π.Μ.Σ. επιπλέον του αριθμού εισακτέων,  γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών  Υποτροφιών  (Ι.Κ.Υ.),  που  πέτυχε  στο  σχετικό  διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.  ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν περιστασιακά ως υπεράριθμοι και   φοιτητές   του   εξωτερικού   μέσω   ευρωπαϊκών   προγραμμάτων (SOCRΑTES/ERASMUS).

Αν η ειδίκευση κρίνει ότι κάποιος επιτυχών χρειάζεται ενίσχυση των γνώσεων υποδομής, μπορεί να ζητήσει την υποχρεωτική παρακολούθηση των απαιτούμενων προπτυχιακών μαθημάτων, με τη σύμφωνη γνώμη και έγκριση από τη Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Γ) Δίδακτρα
Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του ΜΔΕ ορίζονται σε 2.000 ευρώ και επιμερίζονται σε τέσσερεις ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την εγγραφή στο πρόγραμμα. Οι υπόλοιπες τρεις δόσεις καταβάλλονται κατά το πρώτο εικοσαήμερο κάθε εξαμήνου.

Υποτροφίες
Δίνονται υποτροφίες σε αριθμό φοιτητών ίσο με το 20% του συνόλου των εισαχθέντων, με βάση ακαδημαϊκά (επίδοση) και κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Οι υπότροφοι απαλλάσσονται από τα δίδακτρα. Τα κριτήρια και οι υποχρεώσεις των υποτρόφων ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ.
Δ) Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας  https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# από 18 Ιουλίου 2016 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2016.
1.    Αίτηση (υπάρχει στη πλατφόρμα) στην οποία θα δηλώνουν απαραίτητα την ειδίκευση που τους ενδιαφέρει (μόνο μια  από τις τέσσερεις  προσφερόμενες ειδικεύσεις του ΠΜΣ).
2.    Περιγραφή στόχων: Υπόµνηµα µιας σελίδας, στο οποίο να δικαιολογείται και να τεκµηριώνεται η πρόθεση για εγγραφή στη συγκεκριμένη ειδίκευση του Π.Μ.Σ
3.    Βιογραφικό σηµείωµα.
4.    Δύο Συστατικές Επιστολές. Εάν ο υποψήφιος προέρχεται από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών θα πρέπει να δηλώσει τα ονόματα των καθηγητών του Τμήματος που έχουν συμφωνήσει να δώσουν συστατική επιστολή.
5.    Αντίγραφο Πτυχίου (µε αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, όπου απαιτείται).
6.    Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας.
7.    Αντίτυπο πτυχιακής εργασίας (εάν υπάρχει) και πιθανών δηµοσιευµάτων σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.
8.    Πιστοποιητικά επαρκούς γνώσης ξένων γλωσσών (αν δεν διατίθεται, οι υποψήφιοι είναι δυνατό να κληθούν να αποδείξουν το επίπεδο γλωσσοµάθειάς τους με γραπτή εξέταση).
9.    Αντίγραφο Δελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι, οι οποίοι κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους για λήψη πτυχίου. Οι υποψήφιοι στην περίπτωση αυτή υποβάλλουν εμπροθέσμως μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης των απαιτήσεων του προγράμματος σπουδών τους για λήψη πτυχίου και δεσμεύονται δηλώνοντας ρητώς στην αίτησή τους ότι εφόσον επιλεγούν, θα προσκομίσουν το πτυχίο τους ευθύς μόλις ορκιστούν.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενημερώνονται για περισσότερες πληροφορίες από την ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλολογίας: www.philology-upatras.gr ή από τη Γραµµατεία του Τµήµατος Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών, Τ.Κ. 26504 Πανεπιστηµιούπολη, Ρίο, Πάτρα. Τηλ.: 2610-997546, 2610-969324  fax: 2610-996197, e-mail: philsec@upatras.gr. Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΦΕΚ 1879/27.6.2016) δημοσιεύεται στο πλαίσιο του αναμορφωμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Γλώσσα και τα Κείµενα», που πρόκειται να λειτουργήσει από το έτος 2016-2017.

Δεν υπάρχουν σχόλια: