2/7/16

Υποτροφίες εσωτερικού για προπτυχιακές σπουδές
Υποτροφίες εσωτερικού για προπτυχιακές σπουδές - Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα

Το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα παρέχει για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 προγράμματα υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές εσωτερικού, διαρκείας ενός έτους.

Τα προγράμματα προβλέπουν:

5 προπτυχιακές υποτροφίες στην Ελλάδα σε ένα από τα παρακάτω αντικείμενα:

Χημικών Μηχανικών
Ναυτιλιακών Σπουδών
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
Γεωλόγων
Πληροφορικής

Οι υποτροφίες παρέχονται σε πρόσωπα που έχουν Ελληνική Ιθαγένεια, ηλικίας μέχρι 25 ετών ( η ημερομηνία συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους προκηρύξεως της υποτροφίας ) και γεννήθηκαν στην Κρήτη ή γεννήθηκαν από γονείς των οποίων ένας τουλάχιστον είναι Κρητικής καταγωγής ή των οποίων ένας παππούς ή μία γιαγιά γεννήθηκε στην Κρήτη. Για την πιστοποίηση των ανωτέρω απαιτούνται τα ανάλογα έγγραφα.
Επίσης απαιτείται να κατατεθούν μετά της αιτήσεως:
Πιστοποιητικό καταγωγής, πιστοποιητικά σπουδών αναλόγως της επιδιωκόμενης υποτροφίας, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνεται υποτροφία για τις αυτές σπουδές εξ άλλης πηγής και επιπρόσθετα δικαιολογητικά, ως ορίζονται στους Κανονισμούς Υποτροφιών του Ιδρύματος.

Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς διαγωνισμό, με βάση τις αιτήσεις που έγιναν κατ' αρχήν αποδεκτές, και με συνεντεύξεις των υποψηφίων, εφ' όσον ήθελε κριθούν αναγκαίες.
Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: