4/7/16

Η Φυσική Αγωγή να διδάσκεται μόνο από καθηγητές Φυσικής Αγωγής

 

 

Γυμναστές Πιερίας

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Εγκύκλιος υπουργείου :
     Η Φυσική Αγωγή διδάσκεται από εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης ειδικότητας. Λόγω της εξειδίκευσης του διδακτικού αντικειμένου να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την κάλυψη των αναγκών του μαθήματος .Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ ολιγοθέσια σχολεία) κι εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί ΠΕ 11 τότε και μόνο τότε να είναι δυνατή η διδασκαλία του μαθήματος από εκπαιδευτικούς ΠΕ70.
Θέση του συλλόγου:


     Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Διεθνή Καταστατικού Χάρτη Φ.Α και τον αθλητισμό πρέπει να ασκείται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό .Η διδασκαλία της Φ.Α από δασκάλους οι οποίοι δεν έχουν διδαχθεί ή έχουν έλθει αποσπασματικά σε επαφή με το αντικείμενο της Φ.Α δεν εστιάζει στην γνωστική και ψυχοκινητική ανάπτυξή του. Και σε περίπτωση ατυχήματος ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη? Ο δάσκαλος, ο διευθυντής, ή ο προϊστάμενος? Η φυσική αγωγή  είναι το μόνο σχολικό μάθημα που στόχο έχει να προετοιμάσει τα παιδιά για έναν υγιή τρόπο ζωής κι επικεντρώνεται στη συνολική τους σωματική και διανοητική ανάπτυξη , εμφυσώντας επίσης σημαντικές κοινωνικές αξίες όπως η δικαιοσύνη , η αυτοπειθαρχία , η αλληλεγγύη ,το πνεύμα ομαδικότητας , η ανεκτικότητα και το εύ αγωνίζεσθαι . (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2007).

Δεν υπάρχουν σχόλια: