11/7/16

Ενημέρωση για τη ρύθμιση των υπεραριθμιώνΜΠΑΛΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΙΡΕΤΗ ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ                                                                 
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, το χρονοδιάγραμμα και οι διαδικασίες άρσης υπεραριθμίας από το  ΠΥΣΔΕ Εβρου έχουν αναρτηθεί στο blog των ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΝ ΕΒΡΟΥ και στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου.
Για την ολοκληρωμένη ενημέρωση σας παραθέτουμε αναλυτικά τι ισχύει για τις υπεραριθμίες Το εξαιρετικά αναλυτικό και κατατοπιστικό ενημερωτικό σημείωμα για τις υπεραριθμίες που ακολουθεί, συνέταξε το 2014 τέτοια εποχή ο Χρήστος Φιρτινίδης. Ένα σημείωμα-αναφορά για τους αιρετούς και τα υπηρεσιακά συμβούλια πανελλαδικά.
Στο ενημερωτικό που ακολουθεί χρησιμοποιώντας παραδείγματα, και διευκρινίζοντας την εφαρμογή των κυριότερων σημείων του άρθρου 14 του ΠΔ 50/96 που αφορούν στον χαρακτηρισμό και τοποθετήσεις των υπεραρίθμων, η πρώτη διαδικασία τοποθετήσεων από τα ΠΥΣΔΕ, αμέσως μετά τις μεταθέσεις, ελπίζω να απαντώ στα κυριότερα ερωτήματα που τίθενται για τις αντίστοιχες διαδικασίες.
Πριν από την καταγραφή των ρυθμίσεων για τις υπεραριθμίες, πρέπει να γνωρίζετε ότι στη διαδικασία υπολογισμού κενών και πλεονασμάτων ανά σχολική μονάδα, ανά ομάδα σχολείων και ανά περιοχή, η οποία ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες με καθυστέρηση 4 μηνών, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των οργανικά ανηκόντων σε κάθε ΠΥΣΔΕ (δηλ. υπολογίζονται και όσοι έχουν οργανική θέση σε σχολείο αλλά και όσοι βρίσκονται στη διάθεση) για την διενέργεια των μεταθέσεων.
Μετά τις μεταθέσεις συνεδριάζουν τα ΠΥΣΔΕ για τον υπολογισμό των οργανικών κενών ή πλεονασμάτων και την κοινοποίησή τους για την υποβολή αιτήσεων προτίμησης από όσους βρίσκονται στη διάθεση, έχουν μετατεθεί ή ζητούν βελτίωση.
Στην κάλυψη των οργανικών κενών προτεραιότητα έχει η διαδικασία ρύθμισης των υπεραριθμιών που αποτελεί και το αντικείμενο αυτού του ενημερωτικού.

Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση των υπεραριθμιών
Συνάδελφοι
Πριν διαβάσετε τις παρακάτω διευκρινίσεις, ας είναι ξεκάθαρο ότι οι οργανικές υπεραριθμίες, στις οποίες αναφέρομαι και αφορούν αυτή την χρονική στιγμή τις διαδικασίες του ΠΥΣΔΕ, καμία σχέση δεν έχουν με τους συναδέλφους που είναι προσωρινά τοποθετημένοι, ή βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και δεν έχουν οργανική θέση. (Απαραίτητη διευκρίνιση αφού υπάρχει αυτή η σύγχυση ακόμη και σε συναδέλφους με πολλά χρόνια υπηρεσίας)
Εισαγωγικά, στις παραγράφους του άρθρου 14 του ΠΔ 50/96 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ΠΔ 100/97.καταγράφεται η διαδικασία κρίσης και τοποθέτησης των υπεραρίθμων.
Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται όσοι υπάγονται στις διατάξεις των περιπτώσεων α και γ της παρ.1 του άρθρου 13 του ΠΔ 50/96, δηλαδή όσοι ανήκουν σε «ειδική κατηγορία μετάθεσης» πλην των πολυτέκνων επειδή οι εκπαιδευτικοί αυτοί, βάσει του άρθρου 30 παρ.4 του ν.3848/2010 «δεν εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις του άρθρου 14 του ίδιου διατάγματος».
Στην πρώτη παράγραφο αναφέρεται ότι:
Υπεραριθμίες εκπαιδευτικών είναι δυνατόν να προκύψουν
α) Σε σχολικές μονάδες της Α/θμιας εκπαίδευσης από ίδρυση, κατάργηση, υποβιβασμό, διαίρεση ή συγχώνευση αυτών ή άλλη αιτία.
β) Σε σχολικές μονάδες της Β/θμιας εκπαίδευσης από ίδρυση, κατάργηση ή συγχώνευση αυτών, από μετατροπή λυκείων σε λυκειακές πράξεις ή από μείωση των τμημάτων των μαθητών ή άλλη αιτία.
Σε περίπτωση συγχώνευσης σχολικών μονάδων για τη διαπίστωση της τυχόν υπεραριθμίας κρίνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συγχωνεύονται Δε λαμβάνεται υπόψη ποιας σχολικής μονάδας το όνομα διατηρήθηκε μετά τη συγχώνευση ή αν δόθηκε νέο. Για τον καθορισμό του έτους τοποθέτησης λαμβάνεται υπόψη το έτος που οι εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν στο κάθε σχολείο πριν τη συγχώνευση (115393/Δ2/28-9-2012 Διεύθυνση Προσωπικού Β/θμιας Εκπ/σης Τμήμα Γ΄).
Α! ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
Τα περιφερειακά συμβούλια, μετά από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, καταγράφουν τις ώρες ανά ειδικότητα που λείπουν ή πλεονάζουν σε κάθε σχολική μονάδα για τον καθορισμό οργανικών κενών-πλεονασμάτων.
Πρέπει να τονίσω στο σημείο αυτό ότι τα ΠΥΣΔΕ υποχρεούνται να υπολογίσουν τα κενά με την πληρότητα του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών και όχι υπολογίζοντας την υποχρεωτική ανάθεση υπερωριών.
Στις ειδικότητες που πλεονάζουν 12 ώρες και πάνω υφίσταται υπεραριθμία.
Στο σημείο αυτό επισημαίνω ότι η εγκύκλιος θέτει μεν τις 12 ώρες ως «μέτρο» αλλά παραμένει η δυνατότητα διεύρυνσης του μέτρου αυτού, όπως εγώ θεωρώ, από τα ΠΥΣΔΕ (Aκαι Β ανάθεση, progect, ΣΕΠ, προγράμματα, ενισχυτική κ.α.) ιδιαίτερα στις μετά τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις συνθήκες ή σε περιοχές, όπως οι νησιωτικές, στις οποίες αν τηρηθεί το «μέτρο» αυτό, θα υφίσταται υπεραριθμία σχεδόν στο σύνολο των ειδικοτήτων.
Είναι προφανές ότι στη διαδικασία αυτή υπολογίζονται μόνο οι υπηρετούντες με οργανική θέση της συγκεκριμένης ειδικότητας στη σχολική μονάδα.
π.χ. Αν το σύνολο των φιλολογικών ωρών α΄ ανάθεσης ενός σχολείου είναι 80 διδακτικές ώρες και υπάρχουν 5 φιλόλογοι με ωράριο 20 ώρες τότε πλεονάζει ένας φιλόλογος κατά 20 ώρες (υπάρχουν μόνο 80 ώρες ενώ χρειάζονται 100 για να καλύψουν ωράριο οι 5 φιλόλογοι 5*20=100). Επομένως υπάρχει μια υπεραριθμία, καθώς υπάρχει πλεόνασμα 8 ωρών πάνω και από τις 12 ώρες στη συγκεκριμένη ειδικότητα.

Β! ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΌΣ
Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα να δηλώσουν εντός τριών (3) εργάσιμών ημερών αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.
Δεν υπάρχει αναγκαστική άρση υπεραριθμίας.
Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. χαρακτηρίζει ονομαστικά τους υπεράριθμους κατά σχολική μονάδα έχοντας υπόψη τα παρακάτω:
1)         Αν υποβληθούν περισσότερες από μία αιτήσεις, υπεράριθμος θεωρείται αυτός που έχει το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.
2)         Αν κανείς δεν επιθυμεί να κριθεί ως υπεράριθμος, ως υπεράριθμος χαρακτηρίζεται εκείνος που τοποθετήθηκε οργανικά τελευταίος στη σχολική μονάδα.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Τότε, σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμος χαρακτηρίζεται ο εκπαιδευτικός που έχει το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.
Προσοχή. Σε αυτή μόνο τη συγκεκριμένη περίπτωση, της ταυτόχρονης τοποθέτησης, αν υπάρχει εκπαιδευτικός που τοποθετήθηκε ως υπεράριθμος (με αίτηση άρσης υπεραριθμίας) το ίδιο σχολικό έτος αυτός σε καμία περίπτωση δε χαρακτηρίζεται υπεράριθμος.

Παράδειγμα: Σε σχολική μονάδα τοποθετούνται το ίδιο σχολικό έτος 3 Φιλόλογοι από τους οποίους 2 (δύο) με μετάθεση ή βελτίωση και 1 (ένας) με άρση υπεραριθμίας. Αν στη σχολική μονάδα προκύψει μια υπεραριθμία στους Φιλιλόγους και αυτοί οι 3 είναι οι τελευταίοι τοποθετηθέντες και δεν θέλει κανείς να κριθεί ως υπεράριθμος, τότε σε καμία περίπτωση δε χαρακτηρίζεται υπεράριθμος αυτός που τοποθετήθηκε με άρση υπεραριθμίας αλλά αυτός από τους υπόλοιπους δύο που έχει το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης. Προηγείται δηλαδή αυτός που πήρε οργανική θέση την ίδια σχολική χρονιά με άρση υπεραριθμίας.
Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι σύμφωνα με τα παραπάνω καλούνται από το ΠΥΣΔΕ να υποβάλουν δήλωση (αν επιθυμούν) τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες στις οποίες υφίστανται τα οργανικά κενά εντός 10 (δέκα) ημερών.

Γ! ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΣ
1) Να μην κάνει τίποτα. Η οργανική του θέση δε χάνεται όσο υφίσταται η συγκεκριμένη σχολική μονάδα και για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί ο ίδιος. Δεν προβλέπεται βάση του υφισταμένου νομικού πλαισίου αναγκαστική άρση υπεραριθμίας. Έτσι ο υπεράριθμος το Σεπτέμβριο:
α) θα παραμείνει στην ίδια σχολική μονάδα αν προκύψουν νέα λειτουργικά κενά από αποσπάσεις, παραιτήσεις, εκπαιδευτικές άδειες, γονικές μακροχρόνιες άδειες κ.τ.λ. Για αυτά τα λειτουργικά κενά προηγούνται για τοποθέτηση οι υπεράριθμοι.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ: Διευκρινίζω και είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ότι λειτουργικά υπεράριθμοι θεωρούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στην οργανική τους θέση κατά την έναρξη του σχολικού έτους.
Στην περίπτωση λοιπόν λειτουργικής υπεραριθμίας και μόνο, οι εκπαιδευτικοί δύναται να τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα για συμπλήρωση ωραρίου σε σχολικές μονάδες όλων των ομάδων σχολείων συγκρινόμενοι με τους υπόλοιπους λειτουργικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς βάσει μονάδων μετάθεσης, όπως προκύπτει από το άρθρο 12 του Π.Δ. 100/97.
β) διατίθεται ή αποσπάται χωρίς αίτηση του εξ ολοκλήρουσε άλλη σχολική μονάδα της ίδιας περιοχής μετάθεσης κατ’αρχάς όποτε λαμβάνει «τις μονάδες μετάθεσης για δυσμενές συνθήκες που αντιστοιχούν στη σχολική μονάδα της διάθεσης εκτός αν οι μονάδες μετάθεσης για δυσμενές συνθήκες της οργανικής του θέσης είναι περισσότερες οπότε και λαμβάνει αυτές». Αν δεν υπάρχουν κενά στην ίδια περιοχή μετάθεσης (πράγμα σπάνιο) τότε διατίθεται σε άλλη περιοχή μετάθεσης του ίδιου Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
γ) διατίθεται για συμπλήρωση του υποχρεωτικού του ωραρίου και λαμβάνει αναλογικά «με βάση την εβδομάδα των πέντε ημερών τις μονάδες μετάθεσης για δυσμενείς συνθήκες που αντιστοιχούν στις σχολικές μονάδες της διάθεσης εκτός αν οι μονάδες μετάθεσης για δυσμενείς συνθήκες της οργανικής του θέσης είναι περισσότερες, οπότε και λαμβάνει αυτές»
Τονίζω για άλλη μια φορά ότι δεν χάνεται η οργανική θέση αυτού που χαρακτηρίζεται σήμερα οργανικά υπεράριθμος. Για παράδειγμα, πέρυσι χαρακτηρίστηκαν σε σχολική μονάδα του νομού, σε δύο ειδικότητες δύο συνάδελφοι οργανικά υπεράριθμοι. Την τρέχουσα σχολική χρονιά δεν υπήρχε υπεραριθμία σε καμιά ειδικότητα, γιατί μετατέθηκαν συνάδελφοι των ειδικοτήτων αυτών, οπότε παρέμειναν κανονικά στην οργανική τους θέση.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί των κατηργημένων σχολείωνπου δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν σε σχολική μονάδα μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις λόγω μη ύπαρξης οργανικού κενού παραμένουν ως υπεράριθμοι και τα επόμενα σχολικά έτη έχουν τη δυνατότητα να άρουν την υπεραριθμία, συμμετέχοντας στη διαδικασία τοποθέτησης των υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας ή όμορης, όπου ανήκε το σχολείο το οποίο καταργήθηκε, μέχρι την απόκτηση νέας οργανικής θέσης.
Επίσης σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 14,οι εκπαιδευτικοί της Α/βάθμιας εκπαίδευσηςμπορούν εφόσον το επιθυμούν να μετατεθούν κατά προτεραιότητα το ίδιο ή τα επόμενα σχολικά έτη στο σχολείο που κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, αν σε αυτό δημιουργηθούν κενές θέσεις. Η ρύθμιση αυτή δεν εφαρμόζεται για τους εκπαιδευτικούς της Β/θμιας εκπαίδευσης
3)         Να κάνει δήλωση άρσης υπεραριθμίας γιατί θέλει να φύγει από τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα και τον ενδιαφέρουν οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν στην ίδια ομάδα σχολείων με το δικό του ή στην όμορη ομάδα Τότε: οι υπεράριθμοι τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα (πριν από τις τοποθετήσεις των μετατιθέμενων-αιτούντων βελτίωση) συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησης τους
ü   σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και
ü   όπου αυτό δεν είναι δυνατό, τότε μόνο σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν υπάρχει κενό στην ίδια ομάδα σχολείων, δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε σχολείο της όμορης ομάδας.
Ιδιαίτερη διευκρίνιση: Στην παράγραφο 8 του άρθρου 14 αναφέρεται:
 «Ο χρόνος υπηρεσίας στην προηγούμενή τους θέση των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που μετατίθενται, διατίθενται ή αποσπώνται λόγω υπεραριθμίας υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της υπηρεσίας που απαιτείται από το άρθρο 8 αυτού του Π.Δ. Οι διατάξεις που προβλέπουν συνυπολογισμό του χρόνου απόσπασης στην οργανική θέση εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση αυτή».
Συνεπώς ο εκπαιδευτικός που έχει κριθεί οργανικά υπεράριθμος από το αρμόδιο περιφερειακό συμβούλιο και τοποθετηθεί με τις ανωτέρω διαδικασίες σε νέα οργανική θέση, αυτομάτως κάνει άρση υπεραριθμίας και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να υπηρετήσει εκ νέου την οργανική του θέση (68024/Δ2/18-6-2012 Δ/νση Προσωπικού Τμήμα Γ΄)
4)         Όποιος εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να τοποθετηθεί σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία (ίδια ομάδα-όμορη) τότε κάνει δήλωση για τοποθέτηση-βελτίωση θέσης (αν δεν έκανε τον Νοέμβριο) και συνεξετάζεται ενιαία με όλους όσους ζητούν βελτίωση θέσης ή τοποθέτηση λόγω μετάθεσης στη βάση των αριθμών μονάδων μετάθεσης (εδώ δε χρειάζεται να έχει υπηρετήσει την οργανική του θέση).
ΠΡΟΣΟΧΗ. Αν κάποιος υπεράριθμος τοποθετήθηκε με τη διαδικασία άρσης της υπεραριθμίας μετά από αίτηση του σε οργανικό κενό σχολικής μονάδας τότε μπορεί αν θέλει εκ νέου αμέσως μετά, εφόσον έκανε αίτηση το Νοέμβριογια βελτίωση θέσης, να διεκδικήσει νέα τοποθέτηση-βελτίωση θέσης συνεξεταζόμενος ενιαία με όλους όσους ζητούν βελτίωση θέσης ή τοποθέτησης λόγω μετάθεσης.
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Α) Για την κρίση υπεραριθμίας στα σχολεία Μουσικής, Καλλιτεχνικής και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, αρμόδιο όργανο είναι το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε), το οποίο θα αποφασίσει σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, ποιος εκπαιδευτικός θα χαρακτηριστεί υπεράριθμος.
Σύμφωνα με τη περ. 12 της παρ.2 του άρθρου 12 του Π.Δ 100/97 «οι εκπαιδευτικοί…. των μουσικών σχολείων καθώς και των σχολείων των Αποδήμων Ελληνοπαίδων και των Σ.Μ.Ε.Α. Β/θμιας Εκπ/σης χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι από τα αρμόδια κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε) σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου αυτού. Οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι εφόσον δεν είναι δυνατή η μετάθεσή τους σε ίδιο σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης μετατίθενται χωρίς αίτησή τους υποχρεωτικά στην ίδια περιοχή μετάθεσης της έδρας του σχολείου στο οποίο κρίθηκαν υπεράριθμοι και τίθενται στη διάθεση των οικείων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί μετατίθενται σε σχολεία της ίδιας περιοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος Π.Δ. Επίσης οι εκπαιδευτικοί αυτοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για μετάθεση σε ίδιο ή άλλο σχολείο, Πειραματικό, Μουσικό, Σ.Μ.Ε.Α. ή Σχολείο Αποδήμων Ελληνοπαίδων, κατά περίπτωση της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης. Οι αιτήσεις τους κρίνονται κατά προτεραιότητα πριν από τη διαδικασία των μεταθέσεων στα σχολεία αυτά.»
Β) Για τη διαπίστωση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών και τη ρύθμισή της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ4 (Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων, Γεωλόγων) αντιμετωπίζονται ενιαία, ανεξαρτήτως της ειδικότητας στην οποία ανήκουν.» (Παρ. 18 άρθρο 36 του ν.4186/2013)
Για το λόγο αυτό, στους αναρτημένους πίνακες, οι υπεραριθμίες και τα κενά δεν χαρακτηρίζονται κατά ειδικότητα, αλλά ως ΠΕ04. Δηλαδή αν υπάρχει οργανικά υπεράριθμος ΠΕ04 μπορεί να πάρει οργανικό κενό, ανεξάρτητα από το σε ποια ειδικότητα του κλάδου ΠΕ04 υπάρχει μεγαλύτερο έλλειμμα ωρών στη σχολική μονάδα που δίνεται το οργανικό κενό (σύμφωνα πάντα βέβαια με τη σειρά ρύθμισης- τοποθέτησης των υπεραρίθμων).
Όμως, στους Οριστικούς Πίνακες οργανικών κενών, μετά τις τοποθετήσεις των υπεραρίθμων, τα κενά στον κλάδο ΠΕ04 θα χαρακτηρίζονται (ΠΕ04.01, ΠΕ04.02 κλπ) ανάλογα με την ειδικότητα στην οποία υπάρχει μεγαλύτερο έλλειμμα ωρών στις σχολικές μονάδες, και οι τοποθετήσεις στα εναπομείναντα οργανικά κενά θα γίνουν κατά ειδικότητα.
ΧΡΗΣΙΜΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι συνάδελφοι πρέπει να γνωρίζουν οπωσδήποτε τις ομάδες των σχολείων και τις αντίστοιχες όμορες ομάδες σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης, όπως βέβαια και την περιοχή μετάθεσής τους.ΜΠΑΛΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ κινητό: 6974601603 και e-mail: mpalotith@gmail.com
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΠΥΣΔΕ Ν. ΕΒΡΟΥ
ΦΑΚΟΥΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ κινητό: 6973989345 και e-mail: fakoudis@sch.gr
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΠΥΣΔΕ Ν.ΕΒΡΟΥ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΒΡΟΥ http://agonsysp.blogspot.gr

Με συναδελφικούς - αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Μπαλωτή Θεοδώρα – Φακούδης Βαγγέλης

Δεν υπάρχουν σχόλια: