25/4/16

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα με τίτλο «Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική»Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα λειτουργήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄/16−8−2008) και τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Β7/24875/16.4.07 (ΦΕΚ 624Β’), όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση B7/107326/10.7.14 (ΦΕΚ 1929 τ. Β’/17.7.14).

Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τις εξής κατευθύνσεις:
  • Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική, Άτυπη και από Απόσταση Εκπαίδευση
  • Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική
  • Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας
  • Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη
  • Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην προκήρυξη

Δεν υπάρχουν σχόλια: