22/3/16

Εκπνέει η προθεσμία για την δημιουργία τμημάτων ένταξης στα σχολεία. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.


fresh-education.blogspot.gr/
Με το υπ. αρ.36548 /Δ3 στις  02-03-2016 έγγραφό της η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας κάλεσε τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μέχρι 15-4--2016 σε:

 «Υποβολή Προτάσεων για ίδρυση, Προαγωγή, Υποβιβασμό και Κατάργηση Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης(ΣΜΕΑΕ) και τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.» β) «Υποβολή Προτάσεων γιαί δρυση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
Η προθεσμία για τις προτάσεις των σχολικών μονάδων που δε διαθέτουν Τ.Ε καθορίζεται από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, που στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι στην εβδομάδα που διανύουμε.


Διαδικασία Δημιουργίας Τμημάτων Ένταξης

Ο Διευθυντής/ντρια   της σχολικής μονάδας

Βεβαιώνεται ότι η σχολική μονάδα διαθέτει ελεύθερη αίθουσα διδασκαλίας που θα μπορούσε να φιλοξενήσει το Τ.Ε. αποκλειστικά

Ενημερώνει τον οικείο Σύλλογο Γονέων ζητώντας μέσα από Πρακτικό του συλλόγου τους να συνηγορήσουν στην ίδρυση Τ.Ε.

Καλεί σε συνεδρίαση το Σύλλογο Διδασκόντων με θέμα συζήτησης: «Ίδρυση Τμήματος Ένταξης στη σχολική μονάδα». Η πρόταση για την ίδρυση μπορεί να γίνει αποδεκτή με απλή πλειοψηφία.

Εισηγείται προς το ΚΕΔΔΥ την ίδρυση του νέου Τ.Ε. κοινοποιώντας το αίτημα στο Σχολικό Σύμβουλο και τον Προϊστάμενο της οικείας περιοχής.

 Απαραίτητα έγγραφα:
Στην συγκεκριμένη εισήγηση προς το ΚΕΔΔΥ ο διευθυντής/ντρια αναφέρει :

     α. Την πλήρωση των προϋποθέσεων στέγασης για το Τ.Ε.

     β. Τον αριθμό των μαθητών με γνωμάτευση, τον προσδιορισμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους, το φορέα, καθώς και την ημερομηνία γνωμάτευσής τους. 

     γ. Την ύπαρξη ίσως, Τ.Ε. σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα.

δ. Τυχόν επιπλέον στοιχεία που καθιστούν αναγκαία την ίδρυση Τ.Ε.

ε. Επισυνάπτει στην εισήγηση τα σχετικά πρακτικά του Συλλόγου  Γονέων και του Συλλόγου Διδασκόντων αντιστοίχως.

Σχετικά με την κοινοποίηση του αιτήματος προς τους Σχολικούς Συμβούλους γενικής και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης καθώς και τον Προϊστάμενο της οικείας περιοχής, αποστέλλει σε σύντομο διαβιβαστικό τα ανωτέρω α., β., γ., δ., ενώ για το ε. αναγράφει απλώς ότι διαθέτει πρακτικά του Συλλόγου  Γονέων και του Συλλόγου Διδασκόντων χωρίς να τα επισυνάψει.
 Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα τμήματα ένταξης
http://2grpe-peiraia.att.sch.gr/sym9peir/tmimata_entaxis.html
 fresh-education.blogspot.gr/ για την μερική αναπαραγωγή
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: